15 resultater
... provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by Geological Survey of Norway (NGU). A total ... (EM), very low frequency EM (VLF), radiometric, and magnetic data were acquired using a nominal 200-m line spacing. The nominal flying ...
... provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by the Geological Survey of Norway (NGU). A total of 526 line-km of magnetic and radiometric data were flown in alternating directions at headings of South and North at ...
... Oppdatering av Grus- og Pukkdatabasen i Røros kommune med data tilrettelagt for arealplanlegging og ressursforvaltning ...
... Prosjektet har hatt som målsetting å fremskaffe data om brukt blåsesand i kraftverkene i Nidelvvassdraget, samt å komme med ...
... of samples yielded atrue isochron (i.e., MSWD 2.5), the data do support the concept of a probable isochron age at around 480-500 Ma, as ... "isochron fits" of various combinations of the analytical data. Together with the relatively high 87Sr/86Sr initial ratios, this results ...
... i Volbufjorden i Øystre Slidre. Basert på foreliggende data er det gjort en vurdering av Sandtangens egnethet som fremtidig vannkilde. ... og flomnivåer for Volbufjorden Rådata og bearbeidete data fra prøvepumping i 1992 Bilder fra vannkilden Analysedata fra ...
... langs Målselvvassdraget for å skaffe til veie data somskal danne grunnlaget for oppfølgende geotekniske undersøkelser ... relieff, avsetningstyper og deres romlige oppbygging.3D data om oppbygging av løsmassene i leirterreng vil i tillegg til å ...
... og pukkressursene innenfor disse eiendommene, og ut fra de data som finnes, vurdere en framtidig utnyttelse av ressursene. Det meste av ...
... over tunneltraseen under sjøbotn. De innsamlede data var av varierende kvalitet grunnet dårlig sikt og slam i borehullene. Dette kan skyldes dårlig rengjøring av borehullene. Data var likevel tolkbare slik at sprekkestatistikk er utarbeidet for alle de ...
... is weak for the coastal area further southwest, but the data pointto several events of different ages. Several dated events in the ... indicate arelationship with the faulting event. The data from Aurland in Sogn & Fjordanesuggest that the gravitational failures in ...
... out a project with the aim to collect and compile data on slides,avalanches and gravitational faults that may have resulted from ... these deposits are onlyobserved in cores and not in seismic data. Clusters of rock avalanches from thesecond half of the Holocene, in ...
... kapasitet, kvalitet og temperatur av grunnvannet over tid. Data fra prøvepumpingen vil gi grunnlag for endelig utforming og ...
... med kommunen ble det etter gjennomgang av eksisterende data og feltbefaring, valgt ut løsmasseavsetninger for videre undersøkelser ...
... Hydro Technology and Projects. Geological and historical data on rock-avalanche events demonstrate that the high-risk areas are ...
... blir i denne rapporten sammenholdt med de geofysiske data. Testpumpinger viste til dels meget stor vanngiverevne, henholdsvis ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.