28 resultater
... P. 0800-3416 2000.077 Interpretation of Magnetic Data, Eidangerfjord ...
... in the area. A total of 60 line-kilometers of radiometric data were acquired in a single flight, covering an area of approximately 3 square km with a 50-m line spacing. The data were collected by The Geological Survey of Norway (NGU) personnel and ...
... small line errors (corrugations) are removed from a set of data. Most microlevelling routines involve filtering a grid of data to detect errors along lines. this often implies using a combi- nation of ...
... Norkalk Oy Ab, Finland ble NGU anmodet om å sammenstille data om 5 forsjellige dolomittfelter i Nord-Norge. Feltene ble valgt ut i ... tanke på en kommersiell utnyttelse. En sammenstilling av data om utvalgte dolomittfelter i Nord-Norge ...
... Reimann, Clemens 0800-3416 2000.084 Censored data are a well-known problem when dealing with regional geochemical data. Often many analytical results for some of the most interesting variables, ...
... diurnal variations (auroral zones) can make levelling of data a great challenge. This report describes levelling of an aeromagnetic ... levelling techniques fail. Levelling of aeromagnetic data: a comparison of established techniques and an introduction to median ...
... undersøkelse. I prosjektet skal NGU tilrettelegge data fra Grus- og Pukkdatabasen og foreta en klassifisering av forekomstene med ... og tematisk kart. Sand, grus og pukk i Rana kommune. Data lagt til rette for bruk i arealplanlegging og ressursforvaltning. ...
A regional view of large-scale glacial processes and ice-sheet dynamics on the mid-Norwegian continental shelf during the Weichselian are presented on the basis of a regional digital bathymetric dataset. At times, ice flow was mainly channellised through ice streams located in bathymetric depressions on the shelf areas. Glacial sedimentary processes are discussed with focus on the marine-based part of the Scandinavian ice sheet during the last glaciation (the Weichselian).
Smethurst, Mark A. 0800-3416 2000.087 Data from mobile measuring teams participating in the RESUME-99 Fixed Route ... processed to facilitate a detailed comparison between the data sets. The exercise was organised by the Swedish Radiation Protection ... the route could be studied. This reports describes how the data sets from the different measuring systems were projected into the known ...
... de siste 5-10 år er det samlet inn en mengde nye seismiske data i Skagerrak og Nordsjøen. Basert på disse dataene, samt eldre ... og Karmøy. Under sammenstillingen av kartet har vi benyttet data fra forskejllinge kilder, blant annet konvensjonelle seismiske data fra ...
... lineamnet map constructed from 500 meter grid bathymetric data and with maps of potential field data. Analysis of the fracture lineament map resolved a high density region in ...
... i øst. Kartene er laget på basis av NGUs og IKUs seismiske data, dels på grunnlag av allerede tolkede refleksjonsseismiske data, dels ved retolkning av eksisterende refleksjonsseismiske data. Formålet ...
... Skilbrei, Jan Reidar 0800-3416 2000.012 Magnetic data collected near the earth's magnetic equator is more difficult to interpret than high latitude magnetic data because tha magnetic field intensity at the equator is smaller and because ...
... able to guide surveying in accordance with meaningsful data values and immediately report these values to decision-making ... lead to more efficient surveying. Real-time processing of data means that the results of a survey can be delivered to decision-makers ...
... undersøkelse (NGU). I prosjektet skal NGU tilrettelegge data fra Grus- og Pukkdatabasen og foreta en klassifisering av forekomstene med ...
... maps, etc. dating as far back as A.D.1758, quite a lot of data has been found. The result of the work shows that most described talc in ... can be defined from the registered and non-registered data, the most important being Nord-Gudbrandsdalen, Altermark and Stølsheimen. ...
... andre måle- teknikker. Disse målingene har gitt verdifulle data på varmeledningsevne i forskjellige bergarter og hvordan ... i forsøksområdet. Kartet er sammenstilt med geografiske data (eiendomsdatabase, gatenavn etc) og lagt ut på Internett, slik at man kan ...
... Universitetet i Geneve er det samlet inn 35 De foreliggende data dokumenterer et betydelig potensiale for grunnvannsuttak i den aktuelle ...
... ut temperaturfølere i borhull 2 og 7 slik at detaljerte data for grunnvanns-temperatur vil kunne fremlegges i april-mai 2000. Vi antar ...
... de planlagte sykehusene ble vurdert ut fra tilgjengelie data, og berggrunnen ble kartlagt ved feltbefaring. Varme- ledningsevnen ble ...
... very low frequency EM (VLF) og radiometriske målinger. Data er prosessert og det er laget fargekart i målestokk 1:50 000 (ikke VLF). ...
... enn i grunnfjellsområdet. Ut fra XRF/ICP-MS analyser samt data fra Raade (1974), antas et energibidrag fra radioaktivitet i det aktuelle ...
... geotermiske anlegg med varmepumper å være best egnet. Data og kunnskap om varmestrøm og temperaturgradienter her til lands er ...
... alle de tre nevnte vannverkene er det ut fra eksisterende data, praktiske hensyn og feltbefaring gitt forslag til plassering av nye ...
... analyse av metodenes muligheter vl bli foretatt når disse data er behandlet. Metoden gir verdifull informasjon om borehullsavvik. ...
... etableres avledede temasett, ikke minst i kystsonen, hvor data bør foreligge på mer detaljert skala enn ellers i fylket. Samordnet ...
... Hensikten med prøvepumpingen har vært å utrede sikre data på kapasitet og kvalitet på grunnvannsforekomsten som grunnlag for ...
... Download  2,9 MB Testing of multispectral scanner data for prospecting of ferro-eclogite in the Førdefjord area, western Norway ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.