21 resultater
... of VLF, radiometric, and magnetometric, and VLF data were collected in June, 1997, in a test area east from Larvik. The 1997 ... the average flying height was 80 m above ground level. The data were collected by Geological survey of Norway (NGU) personnel and ... at NGU using software developed by Geosoft, Inc. Magnetic data, consisting of total field measurements collected by a cesium vapor ...
... information for mineral exploration activities. The data were collected by Geological survey of Norway (NGU) personnel and ... (EM), very low frequency EM (VLF), radiometric, and magnetic data were aquired using a nominal 200-m line spacing. The nominal flying height ...
... (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data. This annual report gives a summary of activities connected with the ... with the most important water-level and hydrochemical data. Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1998. ...
... på å sammenstille både eksisterende og nyinnsamlede data i forskjellige GIS-verktøy for å lette tolkningen av data og å se sammenhenger mellom de forskjellige datasett. Testprosjektet ...
... was carried out over an area of c. 9164km2 in Vestfjorden. Data acquisition was carried out under magnetic conditions, thus giving high quality data. After second order polynomial statistical levelling of the tie lines and ...
... omfatter fase 1 som går på sammenstilling av relevant data om dolomitt i Nordland og Troms og en utvelgelse av forekomster/områder ... det i NGUs ulike informasjonssyster sparsom med "relevante" data om dolomitt i Nordland og Troms. For langt de fleste av registreringene er ...
... Narvik kommune og NGU. I prosjektet skal NGU tilrettelegge data fra Grus- og Pukkdatabasen og foreta en klassifisering av forekomstene med ...
... provinces and localities of Norway App. 4: Rutile grain size data App. 5: Rutile grain-size distribution graphs App. 6: Photocopies (A4) of ...
... poor energy stabilisation in the instrument. The obtained data will be of great value when the new borehole gamma-ray probe developed by ...
... med en betydelig utstrekning. Også her indikerte VLF-data og topografi et betydelig overdekke. Dette ble seinere bekreftet ved ...
... uttak av vannprøver for kjemiske analyser. De foreliggende data dokumenterer muligheter for uttak av salt grunnvann fra lokalitetene ...
... presentert i rapporten. Dete overlates til oppdragsgiver. Data er gjennomgående av svært høy kvalitet, og viser detaljert lagdeling og ...
... knyttet til omvandling av larvikittene. De ulike data er samtolket og sammenstilt i et geologisk kart. Totalt er 14 typer ...
... i Elverum. Kartet er laget på bakgrunn av eksisterende data som kvartærgeologisk kartlegging, geofysiske målinger, ...
... Nakkan product. Estimation of mineralogy from the chemical data, indicate that the amount of talc in the best products reaches around 95%, ...
... Hedmark (M 1:250 000). Sammnelikningsstudier med digitale data fra to "training areas" viser at kartmaterialet er signifikant for denne ...
... Det er gjort en undersøkelse for å framskaffe nye data for å kunne vurdere om jernmalmen på Andørja har spesielle fordeler for ...
... jordundersøkelsen i Bergen fører til følgende tiltak: - Data fra undersøkelsen legges til grunn for en helserisikovurdering. ...
... compositions have been estimated from the chemical data. The purest talc products contain around 96-97% talc and, in addition, ...
... 99.022, 99.049, 99.058, 99.062 og 99.077 og toksikologiske data anbefales følgende tiltaksgrenser for innholdet av arsen, bly og ...
... potensielt skredutsatte. I enkelte områder har vi for lite data til å kunne anslå skredfaren med sikkerhet. Rapporten inneholder derfor ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.