32 resultater
... Jan Reidar Kihle, Ola 0800-3416 98.008 Gravity data have been interpreted with a view to determining the depth extent of the ... modelling. Summary statistics of petrophysical property data are reported. The magnetic susceptibility data show that, on a regional ...
... of VLF, radiometric, magnetometric, and electromagnetic data were acquired, covering an area of approximately 650 sq km, mostly over ... 2020 line-kilometers of radiometric, magnetometric, and VLF data were collected in an adjoining area immediately to the north of the ...
... of the reflectivity, field measurements and spectral data collected with an airborne hyperspectral scanner. Even though the field ... vegetation in the area. Testing of hyperspectral scanner data for prospecting of ferro- eclogite in the Førdefjord area, Western Norway ...
Det er i dette arbeidet gjort gravimetriske modellberegninger langs 13 profiler over kaledonske dekkebergarter fra Hamarøy i Nordland til Grong i Nord- Trøndelag. Datagrunnlaget for undersøkelsen er NGUs databaser for gravimetri og petrofysikk og geologiske kart i målestokk 1:250 000. Dekkebergartenes tykkelse over grunnfjell er beregnet.
... of Khakassia, Southern Siberia, Russian Federation - Data Report ...
... A. 0800-3416 98.003 Isotope geochronologic data analysis is an integral aspect of nearly every type of tectonic study. ... no regional compilation of Norwegian geo- chronologic data has been assembled since 1986 (Kullerud and co-workers for the Western ...
... are essentially derived from 5 sources: (1) palaeomagnetic data, (2) magnetic anomaly data, (3) hot spot tracks, (4) biogeographic-tectonic data and (5) continental 'coast-line' fitting. Palaeomagnetic data provide ...
... (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data. Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1997 ...
... Mesozoic that were only previously inferred from available data. Precise age data show very connected and correlatable histories for these marginal ...
... on calculated dry and wet deposition estimates based on data from snow and rain sampling carried out in 1994, c) Chemical data on the composition of the ores being processed by the industry. The ...
... på å sammenstille både eksisterende og nyinnsamlede data i forskjellige GIS-verktøy for å lette tolkningen av data og å se sammenhenger mellom de forskjellige datasett. Målet er å komme ...
... konferansen var forskjellige måter å presentere geofaglige data på elektronisk, samt hvordan informasjon knyttes sammen til helhetlige ...
... i alle de undersøkte borlokalitetene. De foreliggende data gir likevel grunnlag for en innbyrdes rangering av lokalitetene, hvor BH2 ... Dypet til grunnvannsspeilet gjeør at denne type data ikke kan fremskaffes ved hjelp av konvensjonelle metoder (32mm rør og ...
... benyttes. En detaljert beskrivelse av prosessering av slike data er også presentert. Prosedyrene er illustrert ved resultater fra ... mellom to borehull ved Bleikvassli gruve. Innsamling av data for borehullstomografi er en relativt tidkrevende prosess, og EM-signaler ...
... of the NEONOR. Project are to systematically collect data, and to provide answers to the questions: 1) How can recent crustal ... deformations. New geological, geodetic and seismological data are, however, also acquired. Neotectonics in Norway. Annual Technical ...
... of the results. For this investigation, drillhole data were selected from profiles throughout the deposits at intervals of about ... where all profiles where used because of scarcity of data. The total number of drillcore intersections analysed is 461 and is ... analyses, representing 1953 meters of drillcore. The data has been weighted according to the lengths of the analyzed intervals and ...
... easy to use; the user is never far removed from the basic data from which palaeogeographic reconstructions are derived, and therefore has ... bias and the most recent compilations of magnetic polarity data are included with the system. GMAP is in use at leading institutions ...
... brannøvingssenter er tatt i bruk. 4) Utfra de foreliggende data finner vi ikke grunnlag for å angefale umiddelbare ... bør vurderes i relasjon til de vannkjemiske data som fremkommer etter overvåking av kilden K51 (jfr. Punkt 2 foran) 5) Ved ...
... brannøvingssenter er tatt i bruk. 4) Utfra de foreliggende data finner vi ikke grunnlag for å angefale umiddelbare ... bør vurderes i relasjon til de vannkjemiske data som fremkommer etter overvåking av kilden K51 (jfr. Punkt 2 foran). 5) ...
... Vesterålen, Norway: field observations and geochemical data. Gregor Markl Page(s): 53-75 Download  10,8 MB ...
... over tid før eventuell utbygging av grunnvannsanlegg. Data fra en slik langtifd prøvepumping vil også gi grunnlag for å utarbeide ...
... via Sandvika til Asker. På grunnlag av tilgjengelige data og feltarbeid er det satt sammen berggrunnsgeologiske kart i M 1:10000 med ...
... A. 0800-3416 98.006 Aeromagnetic and marine gravity data sets for the northern North Sea and western Norway have been interpreted ...
... samt oversikt over registrerte malmforekomster med analyse- data fra NGUs Malmdatabase er tatt med som appendix 1. Gullundersøkelser ...
... vil sammen med tolkning av sidesøkende sonar data, seismikk og andre prøver danne grunnlag for å lage kart som viser ...
... over tid før eventuell utbygging av grunnvannsanlegg. Data fra en slik langtids prøvepumping vil også gi grunnlag for å utarbeide ...
... med Rogalsnd fylke har NGU skaffet til veie geologiske data, utført kartlegging og sammnestilt ewt berggrunnsgeologisk kart i ...
... er ment som en oppsummering av relevante, eksisterende data, og mange hull i den geologiske kunnskapen må fylles før en kommer til ...
... ved Sørlandet vannverk. Det finnes ikke komplette data på vannkvalitet og kapasitet og NGU har derfor fått i oppgave å ...
... N og 58 grader N og øst for 5 grader 30 min. Ø mangler data. Vanndypet varierer fra 65 m på Nordsjøplatået til 360 m i Norskerenna. ...
... og stein langt utover fjordbunnen. Det foreligger lite data som kan brukes til å si noe om alderen på de store skredene i ...
... that post-date the major period of Devonian extension, yield data that are relevant to the style and evolution of brittle faulting. Major ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.