29 resultater
... kommuneaggregater. Beregningene er utført på skalerte data. Sammenlikningen viser at metodene til en viss grad gir samsvarende ... Geokjemi og kreft: Sammenlikning av resultater med skalerte data. ...
... Jan Reidar 0800-3416 90.163 New Arctic aeromagnetic data from Spitsbergen, Svalbard Archipelago, have been interpreted. The depths ... magnetic source rocks have been interpreted using profile data, and the interpretation shows that the magnetic basement is deeper than 3 ...
... images of aeromagnetic, gravimetrid and topographical data and geological maps combined with EM helicopter measurements and VLF ... Rift, AKR, van be outlined from the geophysical data. The Ciednjaljåkka-Boaganjav'ri Lineament and the Soadnjujav'ri ... Finnmark, Norway: combined interpretation of geophysical data. ...
... with aeromagnetic surveys between 1965 and 1975. These data were complemented recently by significant acquisitions of new data from the northern Barents Sea. The combined NGU data sets have been merged ...
... Et sammendrag til prosjektet: Verdalsraset, dynamisk geo-data simulering og visualisering, 14. mai 1991. ...
... på 200 meter. Flyhøyde for slike målinger er 60 meter. Data er prosessert ved NGUs data-anlegg og resultatet er fremstilt i kartform. Vedlagt i rapporten er en ...
... feltobservasjoner. Dette vil lette tilgjengeligheten av data på kort og lang sikt, samtidig som den enkelte geolog får et verktøy ... i kombinasjon med 5 ulike utvalgsmetoder. - 4. Innlegging av data fra arkiv-disketter. 5. Innlegging av digitaliserte koordinater fra FYDIG. ...
... WADI testet. Dette instrumentet registrerer og lagrer data digitalt. Det kan utføres filtrering og automatisk tolkning av fall og ... er meget effektivit ved innsamling og presentasjon av data. Ved kartlegging av svake anomalier over sprekkesoner har ...
... informasjon til etablering av testområde. Innsamlede data benyttes av NGU i egne regionale sammenstillinger. Maringeologisk ...
... helikoptermålinger. Det er muligheter for å: - søke etter data - legge inn nye oppdrag - slette oppdrag fra databasen Databasen gir alle ...
... associated with conductivity and magnetic lows. Radiometric data were initially processed to produce a total count map, but then ... is associated with gold in the area. The quality of the data was unfortunately not good enough to produce ratio maps, but three ...
... statusrapporten gir referanse til inn- samlede geologiske data fra Skagerrak, og summerer arbeidsopplegget i 1991 mhp - valg av ...
... egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport fra ...
... innlegging, gjenfinning og bearbeiding av de store mengder data som er samlet inn gjennom prosjektet "Kartlegging av spesialavfall i ...
... lokaliteter og diskutert både publiserte og upubliserte data, og rapporten tar for seg hovedtrekkene av dette. Guide til ...
... egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport fra ...
... Grus- og Pukkregisteret for Rogaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... en egen rapport på modellering og tolkning av magnetiske data. Magnetiske målinger over Altermark-området. ...
... Grus- og Pukkregisteret for Rogaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... landet. Grus- og Pukkregisteret for Rogaland er nå etblert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... Grus- og Pukkregisteret for Rogaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... også klart fra refleksjonsseismikk. Tolkningen av seismiske data fra Stjørdal til Meråker er usikker, men seismikken kan tyde på at en ...
... hvilke registreringskriterier som brukes og i hvilke former data kan presenteres. Det er totalt kartlagt 772 sand- og grusforekomster, ...
... was set at a nominal 50 meters. Field operations and data processing were completed by NGU. Results are presented as coloured ...
... egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport fra ...
... undersøkelser og gir en komplett rapportliste. Alle disse data kan gjøres tilgjengelig for selskap interessert i en utnyttelse. ...
... results and lists the reports from the investigations. All data can be made available for companies interested in exploitation. The ...
... ovenfornevnte tolkningen, pga. at den er basert på konkrete data. En datering av diabasgangene vil kunne avgjøre stressfeltets alder og ...
... Ved Gamehisjohka kan 3 lag tolkes ut fra refraksjonseismiske data. Øverst har vi et 0,5-5 m mektig lag som i følge boringer representerer ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.