27 resultater
... NGU et EDB-basert referansesystem for marinegeologiske data. Systemet inneholder koordinatfestede referanser til utførte ... EDB-basert referansesystem for maringeologiske data: Status pr. mars 1990 ...
... Gneiss Region. A compila- tion of published whole-rock data. ...
... and the package contains approximately 1 Mbyte of geographic data, i.e. continental grid data, political boundaries and magnetic anomalies from the Central and Northern ...
... eller etter registreringsnummer, opplyse om alle registrerte data for hvert enkelt navn, listing av navn innenfor et bestemt kartblad ... - opplysninger som er registrert, opplyse om alle faste data som er lagt inn (f.eks. kartbladnavn og -nr., feltnavn fra sokkelen, de ...
... bare tolkes ved hjelp av geofysiske metoder. Petrofysiske data er avgjørende npr man ønsker å gjøre nøyaktige tolkninger av geologi fra aeromagnetiske og gravimetriske data. Denne rapporten presenterer petrofysiske data (tetthet, susceptibilitet ...
... I 1990 ble NGU trukket inn i et samarbeid med NIVA hvor NGUs data for kjemisk analyse av overflatevann ble overlatt til NIVA for å inngå i data- settet som skulle benyttes til å beregne tålegrenser i overflatevann. I ...
... et hytteområde ved elva Skvaldra. Hensikten var å skaffe data om overdekkets mektighet og sammensetning, spesielt med sikte på øket ...
... 0800-3416 89.168 An interpretation of the aeromagnetic data acquired by NGU, Geco and Amarok from the Norwegian Sea between 66°N and ... several new structures not discernible in the old NGU data sets. This is due to the use of more sensitive magnetometers, closer line ...
... innlegging, gjenfinning og bearbeiding av de store mengder data som er samlet inn. Databaseprogrammet inngår som en del av NGUs arbeid i ...
... 1970-79, stilt til disposisjon av Kreftregisteret. Data- og programfilene, som er dokumentert i denne rapporten, er permanent ...
... foregikk med flyplassen, Namsos som base, og data ble prosessert ved NGUs dataanlegg. Resultatene er presentert som profil- ...
... 50/100 meter. Datainnsamlingen foregikk i september 1989 og data ble prosessert i NGUs dataanlegg. Resultatene er presentert som profil- og ...
... (2) korrelasjonskoeffisienter mellom målte og avledede data og (3) geokjemiske kart. De målte og beregnede parametre varierer på en ... ved (1) ytterligere bearbeiding av eksisterende data, (2) gjennomføring av flere typer kjemiske analyser av de innsamlede ...
... Norway. Combined interpretation of gravity and aeromagnetic data give re- sults that contradict these earlier gravity interpretations. The ... These constraints, in combination with new petrophysical data and an alternative regional- residual gravity separation, lead to a new ...
... foreløpig rapport, men er senere ajourført med supplerende data. Edelmetallanalyser i bekkesedimenter, Nord-Trøndelag og Fosen ...
... 90.091 Rapporten presenterer tilgjengelige geologiske data i Ringebu kommune for bruk i kommuneplanens arealdel. Rapporten omhandler ...
... egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... for å analysere de datasettene som er undersøkt her. Data- og programfilene, som er dokumentert i denne rapporten, er permanent ...
... 0800-3416 90.043 Rapporten dokumenterer kommunevise data for Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, Mn, Cu, Zn, Ba, Sr, K, F, Cl, Br, NO3, SO4, ...
... 1970-79, stilt til disposisjon av Kreftregisteret. Data- og programfilene, som er dokumentert i denne rapporten, er permanent ...
... egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport fra ...
... er tatt 4 prøver fra hvert vannverk, en for hver årstid. Data for alle enkeltanalyser og gjennomsnittsverdier for de 4 prøvene er ...
... for å analyserre de datasettene som er undersøkt her. Data- og programfilene, som er dokkumentert i denne rapporten, er permanent ...
... til gull eller andre elementer. Analyse av geokjemiske data tyder på at materialet i sedimentene skriver seg fra en granodiorittisk ...
... miljøvernavdelingene hos Fylkes- mennene). Innsamling av data foregår vesentlig gjennom befaringer og samtaler med ansatte i kommunale ...
... august 1990, og dokumenterer alle analyse- og feltdata. Alle data er permanent lagret på magnetbånd ved NGUs sentrale dataanlegg, og ...
... egenskaper til veg- eller betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.