10 resultater
... skrevet i FORTRAN for korrigering av radiometriske data. Programsystemet korrigerer data p.g.a. feilen som oppstår fordi mål- ingene er målt i varierende ... Gamma - programsystem for korrigering av radiometriske data. ...
... - Program for lineær interpolasjon av flymagnetiske data. ...
... Programmet plukker ut et subområde fra de flymagnetiske data og deretter bestemmes hvilke variable fra dette sub- området man ønsker ... for seleksjon av subområde for behandling av flymagnetiske data. ...
... er foreløpig ikke bestemt. Sammenstilling av data over Cu- og Zn-innholdet i sera og geokjemiske prøver. ...
... tungmineralvasking (scheelitt). Behandling av innsamlede data og prøver: EDB-beregninger av kaliuminnholdet fra utført måledata, ...
... m Navigasjonsgrunnlag: Fotomosaikk målestokk 1:20.000. Alle data registrert både anlogt og digitalt. Resultatene fremstilt som magnetiske ...
... uttak av sand og grus. Det foreligger få observasjoner og data om grunnforholdene, men ingen indikasjoner er foreløpig funnet på at det ...
... Vegetasjonskartets enheter er definert på grunnlag av disse data, samt litteraturstudier. I felt ble det benyttet blanke kontakt- kopier av ...
... meget godt, men Turammålingene ga totalt sett de sikreste data. Det ble påvist en rekke ledende soner av vekslende utstrekning og ...
... 1570 C FORMÅL: Å gi en samlet oversikt over de data som finnes om tungmetaller i vegetasjon og jord fra det naturlig ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.