Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1649 resultater
Til NADAGs geotekniske database Geotekniske data kan leveres til NADAG på to måter: Gjennom GeoSuite toolbox ... kontrakter. Den foretrukne måten for NADAG å ta i mot data på, er på GeoSuite-format gjennom GeoSuite Toolbox. Dette ...
For at flest mulig skal kunne bruke våre data til samfunnsnyttige formål, skal de være åpent tilgjengelige, nedlastbare og gratis. Vi utvikler standardiserte data-leveranser og tjenester for nasjonal og internasjonal forvaltning gjennom ... Forvaltning av geofaglig kunnskap og data er en av NGUs kjerneoppgaver. Den økende mengden av data som samles inn ...
For nye data som samles inn/bestilles til ulike prosjekter, bør det kontraktsfestes at den som har betalt for data skal kunne benytte disse slik man ønsker, inkludert å publisere data. Det er laget et forslag til formuleringer som kan benyttes som tillegg ...
... og litteraturdatabase Geofysiske kart og data (MINN/MINS) Geokjemi (MINN/MINS) ... vil vi her forsøke å tilgjengeliggjøre foreløpige data, i 2D, 3D og 4D (tidsserier) - hvor full løype med metadata, produktark, ...
For nedlasting av selve de geotekniske data i NADAG kan man foreløpig kun gjøre dette på GeoSuite-format. Dette gjelder data som er levert til NADAG på dette formatet. For å åpne denne type data må man ha GeoSuite-programvare. Når man laster ned data på ...
... ved NGU for lagring og bearbeiding av sedimentologiske data. Systemet er beregnet for å behandle data fra sikteanalyser, hydrometeranalyser, pipetteanalyser og humus/slam ...
... referanse er korte og oftest standardiserte opplysninger om data. Rapporten tar for seg referanser til data innen områdene naturmiljø og naturressurser. Disse dataene er vanligvis ...
... Survey 1993 DRAGON database Gravity data Aeromagnetic data Petrophysical data Heat flow and thermal modelling ...
... . Løsningen gjør tilgangen til allerede eksisterende data fra NGUs databaser og karttjenester lettere og mer oversiktlig. Tema ... alltid er slått på. Under Ressurser fås tilgang til data om grunnvannsbrønner, grus-/pukkressurser, industrimineraler, naturstein ...
Borkjernematerialet er både fra rene NGU-prosjekter, samarbeidsprosjekter med industrien samt rene prospekterings- og industriprosjekter hvor NBPS har overtatt kjernematerialet etter endt prosjektperiode, samt borkjerner som senteret har tatt vare på
... elements. Results are documented with respect to quality of data in tables of descriptive statistics, as well as plots of the cumulative ... in established ore-districts are covered. Geochemical data from Hattfjelldal ...
... (DOK) mer tilgjengelige. Snart kan du laste ned data i GML-format, som blant annet gjør at NGUs data enklere kan valideres opp mot innholdet i datasettets produktspesifikasjon. Data vil også være tilgjengelig som ferdigprosesserte filer gjennom en ...
... og datakvalitet I vår geokjemidatabase finner du data for nedlastning Data for kjemien i mineraljorda fra nordligere deler av Trøndelag er publisert ...
... for oppholdet var å arbeide med simulerte SPOT-data fra fly fra et testområde i Alta og så på hvilken anvendelsesområder ... seg også fra hverandre. Erfaringer med simulerte SPOT-data. ...
... P. 0800-3416 2000.077 Interpretation of Magnetic Data, Eidangerfjord ...
... 2006.001 NGU har i 2005-2006 deltatt i prosjektet Geo-data og marint biologisk mangfold sammen med NINA og HI. NGU leverer maringeologiske data som grunnlag for kommunenes arealplanlegging i sjø, med hovedfokus på ...
... de geofysiske målingene for NGU. Magnetiske data fra helikoptermålingene ved Mauken i indre Troms ble publisert i midten av juli. Nå er de elektromagnetiske data klare for publisering. Tre nye kart viser elektrisk motstand i bakken. ...
... Magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske data ble samlet inn over et cirka 800 kilometer stort område. Last ned data her Slike målinger foregår ved at helikopteret flyr i rette ...
I første omgang ligger det geotekniske data i databasen, men vi ønsker etterhvert å vise data også fra andre grunnundersøkelser. Nytten av NADAG vil øke med økt datamengde, og vi ønsker oss mer data! Statens vegvesen er i full gang med å levere store mengder, og for ...
... Aktuelle WMS-addresser til maringeologiske data fra NGU for oppkobling i egne kartinnsyn eller GIS-program. WMS-adresser til marine data fra NGU WMS-adresser til marine data fra NGU ...
... i løsmasser, men også i punkter på fjell. GPS-data fra det ustabile fjellparti bekrefter at den øverste delen glider ned med ... Her finner du noen eksempler på bruk av InSAR-data. Eksempler på bruk av Insar-data ...
... skrevet i FORTRAN for korrigering av radiometriske data. Programsystemet korrigerer data p.g.a. feilen som oppstår fordi mål- ingene er målt i varierende ... Gamma - programsystem for korrigering av radiometriske data. ...
... en undersøkelse av reproduserbarheten til de geokjemiske data fra bekkesedimentprøver. I tillegg belyses også re- produserbarheten i ... elementkonsentrasjoner. Reproduserbarhet av geokjemisk data fra bekkesedimentprøver. ...
... Atle 0800-3416 94.061 Ved hjelp av gravimetriske data er det gjort en beregning av tykkelsen på dekkebergartene i området ... år, samlet i NGU's database for gravimetri, og petrofysiske data (bergartenes densitet) fra NGU's database for petrofysikk. Aeromagnetiske ...
... NGU og Tromsø Telemetristasjon innen satellittfjernmåling. Data fra Thematic Mapper (TM) instrumentet ombord på Landsat 5 er anvendt i en ... fremstilt og knyttet til berggrunnsgeologien. Landsat TM-data anvendt innenfor geologisk strukturkartlegging. ...
... ground movements due to earthquakes and volcanic activity. Data stacking methods that take advantage of a growing archive of radar ... not been monitored by other techniques. Analysis of InSAR data over Romeriksporten. ...
... anomalies have been identified. Soil geochemical data from Nord-Salten, Nordland ...
... case study using MAREANO multibeam bathymetry and regional data. The purpose of the case study was to investigate and illustrate common ... terrain parameters derived from multibeam bathymetry data - computation algorithm, data resolution and analysis scale. Slope was ...
... report provides guidance for systematisation of geological data from the individual deposits to be stores in the Ore Data Base. This is built on NGUs former data base (FORIBA) (i.e.ore deposits ...
... of these maps relies heavily on full-coverage multibeam data (bathymetry and backscatter) which have revealed the seabed in ... of ecological relevance. The acquisition of multibeam data represents a significant proportion of the total annual MAREANO budget, ... in the future. Evaluation of alternative bathymetry data sources for MAREANO: A comparison of Olex bathymetry and multibeam data ...
... av kvartære løsmasser basert på refleksjons- seismiske data. Det er vist eksempler på sedimenttyper og seismostratigrafi. Et område ... Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjonsseismiske data fra den nordøstlige del av Skagerrak basert på data innsamlet i 1991 ...
... Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjons- seismiske data fra den nordøstlige del av Skagerrak basert på data fra 1991 ...
... ikke testet. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Korrelasjon mellom geokjemiske data og dødlighetsrater 1971-75 for 8 h.typer av kreft ...
... Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjons- seismiske data fra Skagerrak (Arendal-Kristiansand), basert på data innsamlet i 1992 (tokt 9204) ...
... i juni. Magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske data ble samlet inn over et cirka 800 kvadratkilometer stort område. Magnetiske data fra dette området ble publisert i midten av juli. Elektromagnetiske ...
... eller føretak som nyttar seg av gratis offentlege data. Gjennom to dagar får deltakarane intensiv oppfølging av ekspertar ... einaste kravet er at ideen nyttar seg av gratis offentlege data. - I Noreg har vi myke offentlege data som vi bruker til myke ...
... informa- tion for improved geological mapping. The data were collected by The Geological Survey of Norway (NGU) personnel and ... total of 2780 line-km of VLF, radiometric, and magnetic data were acquired using a nominal 200-m line spacing. Poor performance of the ...
... provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by Geological Survey of Norway (NGU). A ... of magnetic, very low frequency EM (VLF), and radiometric data were acquired using a nominal 150 m line spacing. The nominal flying ...
... of radiometric, magnetometric and electromagnetic data were acquired, coverinbg an area of approximately 180 sq km. The average ... height was 80 m. Nominal line spacing was 200 meters. The data were processed by The Geological Survey of Norway using software developed ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.