Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

281 resultater
Her innrapporteres oppgavepliktige brønner og grunnvannsrapporter til den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA. ... Brønnregistrering Registrering av nye brønner ( for borefirma ) Etterregistrering Etterregistrering av brønner som allerede er boret (privatpersoner) Rapporter Innmelding ...
... gis en vurdering av om et tunnelanlegg hadde skadet noen brønner. En vurdering av 4 eiendommer ble gitt. Brønner Tunnhovd - anlegget. Øygardsgrend. ...
Bryn, K. Ø. HY-00256 Tre brønner var meldt skadet etter fremføring av kloakktunnel i området. En vurdering av mulig årsakssammenheng blir gitt. Skade på brønner. ...
Bryn, K. Ø. HY-00041 Det er boret 4 brønner innen et begrenset område, og kapasiteten blir nå for liten. Det gis ... av eventuell sammenheng mellom brønnene. Skade på brønner, Hærland. ...
... grunnvannsundersøkelser (VRL §46). Oppgaveplikten omfatter brønner og rapporter. Forskriften gjelder siden 1. januar 1997, og ...
... Alta tett- sted. Grunnvann til Raipas. Plassering av nye brønner. ...
... av en kloakktunnel, ble forurensningsfaren for 4 brønner vurdert. Kloakktunell Oppegård - Nord-Ljan. Fare for forurensning av brønner. ...
Bryn, K. Ø. O-76287 En rekke brønner langs Tokkeverkenes overføringstunneler ble vurdert, da grunneierne hadde påstått at brønnene var blitt skadet. Tørrlagte brønner langs tunneltrace [tunnel Vinje-Tokke, tunnel Byrte-Lio] ...
... med ny vei aantas å ha forårsaket skade på 2 gravde brønner i løsmasse som stort sett består av sand og silt med enkelte grovere ... Parsell Joramo - Bottheim i Lesja. Spørsmål om skade på 2 brønner. ...
... anleggelse av ny parsell av E-6. Eventuell skade på brønner langs parsellen Bjørgevollen- Sylte i Ringebu ...
... Årstidsvariasjoner i grunnvannskjemien i fem bergborede brønner sør for Bergen ...
... søkelsene og resultatene. Lom vannverk, forslag til nye brønner og sikringssoner ...
... bores i lodd. Tunnelprosjektet. Inspeksjon og logging av brønner over Romeriksporten. Korrelasjon til lekkasjer og stabilitet ...
... Forundersøkelser vedr. grunnvannsmuligheter ved fjellborede brønner for tettstedet Hvittingfoss i Kongsberg kommune. ...
... vedrørende grunnvannsmuligheter ved fjellborete brønner for tettstedet Hvittingfoss i Kongsberg kommune. ...
Registrer brønner og grunnvannsrapporter her     Brønner og grunnvannsrapporter som er oppgavepliktige skal innrapporteres jf. ... NGU har ansvar for å samle informasjon om brønner og rapporter. Brønnregistrering ...
... på løsmassene som filteret er plassert i. Gravde brønner Der grunnvannsstanden er relativt nær overflaten og det ikke er ... kan også økes ved å benytte liggende (horisontale) brønner som er forbundet med kummen. Kilder / oppkommer Der ...
GRANADA inneholder informasjon om brønner og grunnvannsressurser, samt tilgjengelige vannkvalitetsdata og ... Databasen inneholder viktige opplysninger om ca 93 000 brønner og kilder i hele Norge. Databasen benyttes daglig av planleggere i ... konsulenter og privatpersoner og gir informasjon om: - brønner boret i fjell og løsmasser - kilder / oppkommer - ...
... brønnboring i flere fiskevær. I dag utgjør boring av brønner til vannforsyning bare en del av firmaenes oppdrag, mens en stadig ... 2012 ble det laget en standard som beskriver krav til borede brønner i berg til vannforsyning og energiformål (NS 3056:2012). Standarden ...
... versjon av illustrasjon) Videoinspeksjon av ferdige brønner kan avsløre eventuelle problemer med brønnkvaliteten, eller bekrefte ... og/eller snøsmelting. Observasjoner i felt viste mange brønner med dårlig brønnutforming og sikring, og ansamlinger av ...
... når de geologiske forholdene ligger til rette for det. Brønner for vannforsyning er ofte det eneste, og et godt alternativ for ... plassering og utforming av brønnen. Vanlige problemer med brønner beskrives, og du finner informasjon om brønn- og vannkvalitet, samt ...
... sprekker. Dette er noe som kan gjøres både i nye og gamle brønner. Det er viktig at trykkmansjettene plasseres minimum 30 m ned i ... grunnvannsdatabasen NGU anbefaler at trykking av brønner (etter)registreres i Nasjonal grunnvannsdatabase, slik at effekten ...
... den ble lansert for vel ett år siden.   Brønner benyttes til både varme og vannforsyning. Foto: IBE Brønn nummer ...
Elvebakk, Harald Brønner, Marco Gellein, Jomar Rønning, Jan S. 0800-3416 ...
... i tettbebygde strøk, øker også risikoen for at brønner kommer i konflikt med og skader eksisterende infrastruktur under ... med tunnelen. Follobaneprosjektet har allerede kartlagt brønner i mange år og så langt er det registrert over 300 forskjellige brønner over den 2 mil lange tunnelen. BaneNOR får stadig meldinger om nye ...
Brønner kan påvirke hverandre Dersom det finnes kontakt mellom to brønner, såkalt hydraulisk kontakt via vannførende sprekker eller ... med økt avstand. Hvor stor avstanden skal være for at brønner ikke påvirker hverandre er sterkt avhengig av lokale geologiske ...
... bare til havs, på sokkelen, forteller NGU-forsker Marco Brønner. Han er på Andøya i noen regnfulle junidager for å bore og ... fra de geologiske tidsaldrene Kritt og Jura, forklarer Brønner. I tilfelle er de om lag 170-70 millioner år gamle. Det er ...
... boring etter grunnvann eller energiuttak. To typer brønner Det finnes to hovedtyper av brønner; løsmasse- og fjellbrønner. Løsmassebrønner graves eller bores kun ...
... er 270 brønnlokaliteter besøkt, hvorav 213 brønner er filmet med videokamera. Filming i de resterende 57 brønnene var ... for brønnsikring/brønnavslutning er vurdert for 240 brønner. 72 brønner (30%) har sikring, dvs kun et frittstående foringsrør ...
... får stort sett drikkevannet sitt fra grunnvann i gravde brønner, men også fra borede brønner. I tillegg til drikkevann er det stort behov for vann til ...
... når de geologiske forholdene ligger til rette for det. Brønner for vannforsyning er ofte det eneste, og et godt alternativ for ... plassering og utforming av brønnen. Vanlige problemer med brønner beskrives, og du finner informasjon om brønn- og vannkvalitet, samt ...
... Gå til Grunnvann.no  Trykk «Registrering brønner og rapporter», deretter «Brønnregistrering». Logg inn ... kan de laste ned appen for mobil om de ønsker å registrere brønner ute i felt.          ...
... Bare de siste fem årene har det kommet inn 23.000 nye brønner. Det gjør at vi ved årsskiftet har opplysninger om i alt 50.000 ... for mange Etter alt å dømme finnes det rundt 150.000 brønner av ulik størrelse og kvalitet i Norge. Mange av disse er ødelagte ...
... 2 l/sek med en middelverdi på 0,15 l/s. I motsetning til i brønner i løsmasser er det ikke mulig å gjøre forundersøkelser som kan si ... vanngiverevne, men man kan si noe om hva som er vanlig i brønner boret i tilsvarende bergarter. I den nasjonale grunnvannsdatabasen ...
Klemetsrud, T. HY-00478 Omhandler graving av brønner i forbindelse med kildeutslag. Vedrørende Lysmyrolla ved Labro. ...
Klemetsrud, T. HY-00013 Omhandler graving av brønner i forbindelse med kildeutslag. Vedr. Lysmyrolla ved Labro. ...
... (sonderboring og undersøkelsesbrønn). For brønner tilknyttet enkelthusholdninger eller hytter er det ofte liten mulighet ... til mikrobiologisk kvalitet er det ønskelig å plassere brønner i områder der den umettede sone er minst 2,5-3,0 m tykk. NGUs ...
... enkelt av brønnene. Det er analysert vannprøver fra 12 brønner og fra samlekum for fysikalsk-kjemiske parametre. Analyseresultatene ... målte parametre tilfredsstiller kravene til drikkevann. I brønner som er satt ut av drift er det registrert alt for høye ...
... og tar for seg grunnvann i en rekke private brønner i Norge. Han fant blant annet at 30 prosent av brønnene inneholdt for ... grunnvann er beskrevet i drikkevannsforskriften, men private brønner er ikke omfattet av denne. Forøvrig finnes det teknologi for ...
... ned i undergrunnen. Det er derfor nødvendig å bore dype brønner for å unngå ulike typer forstyrrelser fra tidligere tiders klima ... menneskeskapte effekter som avskoging. Temperaturen logges i brønner ved hjelp av spesiallagde termometre. Målingene utføres flere ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.