Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

486 resultater
De fleste brønner som bores i dag benyttes for utnyttelse av grunnvarme, og de fleste bores i fjell. Det bores etter grunnvann til drikkevann både i løsmasser og fjell.
... m.h.t. borutstyr tilpasset NGUs behov diskuteres. Boring sondering i løsmasser. ...
Finnes det fine steiner som det er lett å bore i?
... øye med grunnvannets innhold av fluorid og mangan. Boring av fjellbrønner, Åremmen vassverk ...
... øye med grunnvannets fluorinn- hold og turbiditet. Boring av fjellbrønner, Grostad Vannverk ...
... for så i neste omgang å få gjennomført en dyp boring inn i selv krateret, forteller geolog og Mjølnir-ekspert Morten Smelror ... Så langt er det foretatt to boringer i området; en boring på 171 meters dyp nær sentrum av krateret, og en 65 meter dyp boring ...
... Erik HY-00500 Ny boreplass er tatt ut etter mislykket boring til bolig. Ny anvisning etter mislykket boring, Lunner. ...
... å foreta en tre måneders prøvepumping i brønnene. Boring av fjellbrønner, Ingdalshagan Tangvika vannverk ...
... til fjell, mens ved borhull 2 og 3 ble fjell lokalisert. Boring i løsmasser og fjell ved Kistefoss. ...
... med malmleting. Reinslia talk kleberforekomst i Folldal. Boring og kvalitetsundersøkelse. ...
... Erik HY-00497 Boreplass er tatt ut etter mislykket boring til 150 m. Ny boring anses sjansebetonet. Anvisning av ny boreplass etter mislykket ...
... heller ikke av- gjøre om skiferen er vindskjev. Boring i skifer, Valdres skiferbrudd A S, Østre Slidre, Oppland ...
... Nordland. Mineralressurser generelt, naturstein samt boring på takskifer i Molid-området. ...
... Geologisk befaring i forbindelse med muligheter for boring i fjell for vannforsyning til Arnøyene, Gildeskål kommune. ...
... i Hvaler. Hvaler-prosjekt: Grunnvann i fast fjell. Boring og kapasitetstesting av fire hull, ved Pulservik, Kirkøy ...
... 2. Måling av vannet som ble blåst opp med trykkluft under boring, samt måling av gjenvinnelsen av vannstand etter endelig utblåsing, ga ... på inntrengning av saltvann fra fjorden. Prøvetaking under boring viste seg ikke å gi et til- fredstillende bilde av grunnvannets kjemi. ...
... av rapporteringssystemet Brønnreg, og oppdragsgiver for boring av registreringspliktige brønner. Norges geologiske undersøkelse, ... det gjelder i forrige avsnitt. Den som utfører en boring, skal alltid opplyse oppdragsgiver om registreringsplikten til NGU før ...
Jeg lurer på hvor langt det er ned til fjell der jeg bor. Grunnen er at jeg skal bore etter vann for mulig uttak av energi.
Grunnvann kan tas ut gjennom borebrønner i fjell og løsmasser. Det bores anslagsvis 8 000 brønner årlig i Norge. I dag brukes cirka 40% av brønnene til vannforsyning, mens cirka 60% er energibrønner.
... en væske som benyttes for å stabilisere borehullet under boring av en brønn eller et hull i jorden. Hovedegenskapene til borevæsken er ... frakte borekaks til overflaten. Borevæsker brukes også til boring av mindre brønner som vann- og energibrønner. (Encyclopedia ...
De skal dypere ned i urtiden. Forskerne Victor A. Melezhik og Aivo Lepland skal bore seg inn i 2,5 til 2 milliarder år gamle bergarter i Russland. De jakter på samspillet i de geologiske prosessene som skapte den "moderne Jorden".
Vi skal bore en 660 m lang tunnel til vannkraftformål. Synlige sprekker i fjellet gjør at vi er usikre på om området og grunnforholdene er egnet for tunnel. Hvordan finner vi ut mer om grunnforhold og sprekkesoner?
... som tyder på at bransjen tar gode forhåndsregler. Boring av drikkevanns- og energibrønner medfører alltid en risiko for ...
... offentleg arealplanlegging. Sjå video frå siste boring. I over 20 år har denne bilen tatt prøver frå heile Noreg, men no ...
... kart og kart over fjelloverflate og grunnvannsoverflate med boring, seismikk m.m.; BUT 033034-10; 1:10 000; trykt i farger; ...
... ganske sikker på hva slags bergart du har truffet på ved boring. I området der du bor (Soknedalen) finnes det skifer som inneholder ... og borekrona blir derfor også svart. Ved boring etter grunnvann på eiendom traff vi på fjell som var så hardt at ...
BORING: Med en borerigg av denne typen nådde man ned til 800 meter i ... oppdraget for NGU. Bildet er hentet fra en tilsvarende boring i Asker sist vinter. Foto: Per Aas. Slik kunnskap ... produserer varme. Sist vinter gjennomførte NGU en dyp boring inn i selve grunnfjellet i Oslo-området. Ved Arnestad skole sør i ...
En borebrønn i fjell er ofte eneste mulighet og et godt alternativ dersom man ønsker å benytte grunnvann som vannforsyning til spredt bosetning eller til hytter.
Ansatte ved Båsum Boring AS gjennomførte de vellykkede dypboringene ved Arnestad skole i Asker. ...
... er oftest relatert til økonomi, i forbindelse med boring etter grunnvann eller energiuttak. To typer brønner Det ...
... Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Boring i nord Boreriggen er nå flyttet til Nordland, hvor det vil bli ...
BORING: - Det er viktig at boringen blir gjort skikkelig og at alle opplysninger blir innrapportert, fastslår NGU. Bildet viser boring på Filefjell. REGISTRERING: Sammen med Pia Sunde (ikke ...
... Brev: 4204/69G Vannforsyningen anbefalt løst ved boring i fjell. Anbefaling om boring og boreplass er angitt. Vannforsyning til hytte ved Sagstusjøen ...
Ellingsen, Knut HY-00537 Etter mislykket boring i fjell anbefales ny(e) boring(er) på nærmere anvist sted. Grunnvann som erstatningsvann i ...
Rohr-Torp, Erik O-75066 Boring frarådet pga. forurensningsfare fra søppelplass. Plass ble likevel anvist dersom boring ønskes. Vannforsyning gårdsbruk og villa, Skoger. ...
Klemetsrud, T. HY-00134 Vannforsyning til skolen ved boring i fjell. Boring utført med meget godt resultat. Vannforsyning Brekka skole, ...
... 2395/70G Vannforsyning til noen boliger anbefales løst ved boring i fjell. Anvisning for boring og boreplass er angitt. Vannforsyning til boliger, Feste ...
Rohr-Torp, Erik O-75195 Anbefaling om videre boring/sprengning i mislykket borehull. Hjelper ikke det, må nytt hull bores ...
Bildet er hentet fra boring av en energibrønn for vann til vann varmepumpe i et boligområde i ...
... på 0,15 l/sek. Kan eg installere pumpa rett etter boring? Det er mogleg, men det beste er å la brunnborefirmaet prøvepumpe ... pumpe grunna mykje slam som vil vere i brunnvatnet etter boring. Se elles neste spørsmål om å pumpe brunnen før bruk. Treng eg ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.