Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

251 resultater
... alder og landskapsdannende prosesser knyttet til forvitret berggrunn og sprekker i oppsprukket berggrunn på fastlandet og på norsk sokkel. Prosjektet skal øke ...
... prøvetatt med ett prøvepunkt pr. kvkm. (løsmasse og berggrunn). I tillegg ble det utført detaljerte geologiske arbeider i deler av ...
... bruk av denne informasjonen. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... i Overhalla kommune. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... fra områdene er også presentert. Delprosjekt Berggrunn har omfattet sammenstilling av eksisterende data og utfyllende ...
... og nedre Telemark. Beskrivelsen gir en kort oversikt over berggrunn, landformer, isbevegelser og landhevning/strandforskyvning før de ...
... informasjon. De geografiske fordelinger er influert av lokal berggrunn, det marine miljø eller forurensning. En vurdering av resultatene er ...
Formålet med prosjektet har vært å framstille et temakart som viser bygge- råstoffsituasjonen i Steinkjer kommune. 6 løsmasseforekomster og 40 fjellforekomster er på bakgrunn av informasjon fra Grus- og Pukkregisteret, topografiske-, kvartærgeologiske- og berggrunns- geologiske kart, valgt ut for nærmere oppfølgende undersøkelser. Forekomstene er vurdert med hensyn til utnyttbar mengde og kvalitet for bruksområdene veg- og betongformål.
Fra 1985 blir det etablert et ti-års samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nord Trøndelag samt Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. En forberedende fase er gjennomført i 1983-84. Programmet omfatter berggrunns- og løsmassekartlegging, geofysisk og geokjemisk kartlegging og inventering av ressurser i løsmassene og i fast fjell. Maringeologisk kartlegging av kystnære strøk er inkludert som et eget kapittel. Programmets budsjett er beregnet til 17,4 mill. kr/år fra 1986.
... grad skulle løse ut grunnstoffene fra løs- masser og berggrunn. Geografisk fordeling av grunnstoffer i Oslo-feltet. ...
... på Øksfjordhalvøya. Befaring, prøvetaking av berggrunn samt pannevasking av tungmineraler er utført, og prøvene er ...
... fordelingsmønstre som synes å ha sammenheng til områdets berggrunn. Høye tungmetallkonsentrasjoner fremkommer i områder med kjente ...
... for den geologiske oppbygning og utvikling av fylktes berggrunn. Dette ikke minst da den geologiske kartlegging og tolknin, spesielt ...
... morfologien i området skyldes i stor grad undulerende berggrunn og ravinering av små bekker/elver. Flere steder eroderer bekkene i ...
... omfatter også sammenstilling av eksisterende data om berggrunn, byggeråstoff og InSAR i tillegg til et forbedret aktsomhetskart ...
Hvordan kan synkehull oppdages og varsles, og er det fare for at store synkehull oppstår i Norge?
... av tenesta.  Dei ønskjer også meir detaljerte berggrunn- og lausmassedata. Dei etterlyser mellom anna landsdekkjande data om ...
... er vi fortsatt sinker på å utnytte energien magasinert i berggrunn og grunnvann, understreker Kirsti Midttømme. - Sverige har ...
... er vi fortsatt sinker på å utnytte energien magasinert i berggrunn og grunnvann, understreker Kirsti Midttømme. Likevel bores det i dag ...
... med eksisterende radonmålinger innomhus, og kunnskap om berggrunn og løsmasser, er det mulig å sammenstille aktsomhetskart for radon, ...
... Elizabeth Eide. Hun er forsker ved NGUs Faggruppe for berggrunn, og har ledet arbeidet som har ført fram til atlaset. Til ...
... strukturer avslører at det dreier seg om omvandlet berggrunn. - Hittil har vi sett på dette som en god kunnskap for ...
... Deler av Norge har naturlig høyt innhold av fosfor i berggrunn og landbruksjord. Hvis programmene for kartlegging av ...
... som ikke er ulik de norske;  oppsprukket krystallinsk berggrunn, med lite lagret vann. Det var her NGU kunne bidra med geologisk ...
... flymålingene for å gi et bilde av eventuell uranholdig berggrunn. Når slike bergarter blir drevet ut under tunnelbygging, skal de ...
... Målinger fra en rekke nye hull som er boret i både berggrunn og løsmasser, gir forskerne ny informasjon om temperatur og tykkelse ...
... gneiser. NGU kartlegger forekomster av uran i berggrunn og løsmasser, og faren for radon i byggråstoff som pukk og grus i ...
... for skolens nærområder (aktiviteter for bl.a.jordsmonn, berggrunn, gråstein og gull, vannkvalitet):  http://www.miljolare.no/ ...
... nye gruver. Hva med Norge? Norge har en variert berggrunn, og her i landet finnes flere forekomster av metaller, sjeldne ...
... seg oversikt over moglege ressursar i Europa. Noregs berggrunn Henrik Schiellerup. Berggrunnen i Noreg inneheld ...
... og mer oversiktlig. Tema under saksområdet Landskap er berggrunn og løsmasser og øvre marine grense i tillegg til grunnkartet fra ...
... generert fra fotos fra helikopter og drone. 2.5D Berggrunn Junkerdalen Viser 2D berggrunnskart drapert på ...
... av radioaktivitet - er en viktig del av kartleggingen av berggrunn og mineralressurser. Jan Steinar Rønning ... om den naturlige radioaktive strålingen fra landets berggrunn og løsmasser. NGU fikk en helt ny posisjon i offentlig forvaltning, ...
... I tillegg er omfattende kunnskap om løsmasser og berggrunn integrert i de nye aktsomhetskartene. - Sammenstillingen av ... datterelementer av uran, som finnes i varierende mengder i berggrunn og løsmasser. Når radon desintegrerer (nedbrytes) dannes det ...
... og Finnmark og i en del av østlandsområdet finnes kalkrik berggrunn, og grunnvannet i slike områder kan være hardt og alkalisk. Kalking ... normalt bare der man bruker grunnvann fra kalkholdig berggrunn. Nordmenn opplever ofte vannet som «hardt» ved lavere ...
... utarbeidet en beskrivelse av permeabilitet i løsmasser og berggrunn i Norge, og en vurdering av berggrunnens og løsmasseners potensial ... komplekse oppbygning og fordeling av både løsmasser og berggrunn i Norge er den gitte beskrivelsen av permeabiliteten av meget ...
... hvite er ulike typer små svamper. Her ser vi berggrunn bevokst med griseøresvamp (Phakellia sp.) og Hydroiden Stylaster ...
Det er åtte universiteter/høyskoler som tilbyr studier i geologi og geofysikk.
... kalles denne bergart, som egentlig er knust og forvitret berggrunn, og som lå beskyttet under de yngre bergarter mens istidene raserte ...
... på finansieringa. - Vi har god oversikt over korleis berggrunn og mineralar ser ut «oppe i dagen». Nå handlar det om å sjå ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.