72 resultater
... NGU har foretatt en omfattende kartlegging av norsk berggrunn. Det er blitt laget en egen trykt kartserie med berggrunnskart for ... av berggrunnskart for Norge - med og uten Svalbard. Berggrunn Berggrunn ...
... gneiser som ble dannet for 1100-900 millioner år siden. Berggrunn med ressurser Berggrunn med ressurser ...
... tema jordarter. - NGU, 1990 Hva er forskjellen på berggrunn og løsmasser?   Forskjellen på berggrunn og løsmasser Forskjellen på berggrunn og løsmasser ...
... er nå tilgjengelig i en WMS-tjeneste. Ny karttjeneste: Berggrunn N50 Ny karttjeneste: Berggrunn N50 ...
... lett å se at en del planter trives best når det er kalkrik berggrunn. Dersom det er mye skifer i berggrunnen forvitrer den lett og gir ... vegetasjonen. Hva er sammenhengen mellom vegetasjon, berggrunn og jordsmonn? Er det bare det at berggrunnen forvitrer som gir ...
... (NGU) gransker nå 2,5 til 2 milliarder år gammel berggrunn. Skjult i berggrunnen 700 millioner års historie ligger ... grunnlag for liv? Til bunns i 2,5 milliarder år gammel berggrunn Til bunns i 2,5 milliarder år gammel berggrunn ...
... Når det gjelder sammenhengen mellom vegetasjon og berggrunn er ikke denne så veldig utpreget i Trondheim.  Dette skyldes at ... som er relativt næringsfattige (lite kalk). Hvilken berggrunn finner vi i Trondheim? Og hvilken sammenheng er det mellom berggrunn ...
... reservoar for olje, og kunnskapen om dypforvitret og porøs berggrunn er også  viktig for å sikre tuneller. - Vi trenger en ... leiraktig saprolitt, som egentlig er oppsprukket og finmalt berggrunn. Med den nye laben, som daterer leiremineraler ved bruk av ...
... en fjellkjede med magmatiske bergarter. Er deler av annen berggrunn "dyttet" opp? Hvorfor finnes det fossiler i Andesfjellene? ...
... borehull, og omfatter mellom 2 og 2,5 milliarder år gammel berggrunn. Boringene i Russland ble gjennomført i 2007, i regi av det ... sier Smelror.  Kan gi nye svar om norsk berggrunn Kjerneprøvene fra Far Deep-prosjektet er en viktig ressurs for ...
... her. Dersom boringen også avdekker soner med forvitret berggrunn, vil det være av betydelig interesse for oljeselskapene, sier ... ved Universitetet i Bergen snakket en stund om at opphetet berggrunn kunne bidra med varme til byen. - Finner vi høye temperaturer ...
... tre årene skal det gjennomføres en grov kartlegging av berggrunn og mineralforekomster i et område på størrelse med halve Norge. ...
... er Norges sentrale institusjon for kartlegging av berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs hovedkontor ligger i ...
... http://geo.ngu.no/mapserver/BerggrunnWMS Erstatter wms_berggrunn_n250v og berggrunn_n250_v1. Nye lag og lagnavn. Nye målestokkterskler for lagenes ... wms_berggrunn_n250v ...
... I tillegg er det vakkert her, sier Sigmond. Hvilken berggrunn som finnes i disse områdene, har påvirket plante- og dyreliv. Sur ... Bandak. Kartblad Breive   Berggrunn fra kartblad Breive: Dette er en søylebasalt i Skyvassgruppa, ...
... gamle kaledonske fjellkjede i Norge (omtrent 2/3 av Norges berggrunn omfattes av den kaledonske fjellkjede). Gneis er også den mest ...
... som forfattere, opplyser Ole Lutro. Riktignok er landets berggrunn dekket av et nytt kartverk i målestokk 1:250 000, men der strekker ...
... 1:50 000 som ligger ute, det betyr at 56 % av Norges berggrunn er dekket. -  I tillegg har vi  46 berggrunnskart i ... på digitalt vis. Slik ser kartdatabasen for berggrunn i målestokk 1:50 000 ut på www.ngu.no. De små firkantene over ...
... kan stamme fra samme kilde, trolig i nærliggende berggrunn, før de har blitt vasket ned i elvegrusen. Det forteller Geolog Lars ... gullklumpene kommer fra en større forekomst i nærliggende berggrunn. Finneren av gullklumpen, Marius Frang, er en del av et ...
BERGGRUNN: Arbeidet med berggrunnskartet ble ledet av JC Harrison ved ...
... og kollaps. I tillegg vil eventuell uranholdig berggrunn bli kartlagt. Slike bergarter må i enkelte tilfeller behandles som ... og 19 energiselskap* . Det tar sikte på å kartlegge berggrunn i Norge fra fastlandet og ut i havet. Nye Veier har kjøpt seg inn ...
... landskapet en finner mange steder i kystsonen, dominerer berggrunn med et tynt sedimentdekke samt grus, stein og blokk. Dette ... av grus, mørk rosa: grus, stein og blokk, lys rosa: berggrunn med et tynt sedimentdekke. Nye geologiske tolkninger over ...
... slags mekaniske egenskaper grunnen har. Forskjellige typer berggrunn og løsmasser har ulik bæreevne og ulik evne til å motstå ...
... Om radon på NGUs nettsider Vår kartlegging av berggrunn, løsmasser og radonfare er for grov til å si noe om den enkelte ...
... I første omgang er data fra de nasjonale databasene for berggrunn, løsmasser, skred, grus og pukk gjort tilgjengelig for nedlasting, ...
NGUs mest populære kart på nett er berggrunnskartene. Nå er N50-serien gjort klare for digital bruk. Både nedlasting og karttjeneste er tilgjengelig. 55 prosent av landarealet er dekket av datasettet.
... til Norges geologiske nasjonalmonument. Mye på grunn av sin berggrunn som hovedsakelig består av olivin og serpentinitt, og er en av de ...
... skredundersøkelser, grunnvann, grunnvarme, kartlegging av berggrunn og løsmasser. Den omfattende informasjonen som er samlet inn, ...
... omtrent en fordobling av dagens satsing på kartlegging av berggrunn og mineralressurser ved NGU. - Jakten på skatten kan ta til, sier ...
... alder og landskapsdannende prosesser knyttet til forvitret berggrunn og sprekker i oppsprukket berggrunn på fastlandet og på norsk sokkel. Prosjektet skal øke ...
Hvordan kan synkehull oppdages og varsles, og er det fare for at store synkehull oppstår i Norge?
... av tenesta.  Dei ønskjer også meir detaljerte berggrunn- og lausmassedata. Dei etterlyser mellom anna landsdekkjande data om ...
... er vi fortsatt sinker på å utnytte energien magasinert i berggrunn og grunnvann, understreker Kirsti Midttømme. - Sverige har ...
... er vi fortsatt sinker på å utnytte energien magasinert i berggrunn og grunnvann, understreker Kirsti Midttømme. Likevel bores det i dag ...
... med eksisterende radonmålinger innomhus, og kunnskap om berggrunn og løsmasser, er det mulig å sammenstille aktsomhetskart for radon, ...
... Elizabeth Eide. Hun er forsker ved NGUs Faggruppe for berggrunn, og har ledet arbeidet som har ført fram til atlaset. Til ...
... strukturer avslører at det dreier seg om omvandlet berggrunn. - Hittil har vi sett på dette som en god kunnskap for ...
... som ikke er ulik de norske;  oppsprukket krystallinsk berggrunn, med lite lagret vann. Det var her NGU kunne bidra med geologisk ...
... flymålingene for å gi et bilde av eventuell uranholdig berggrunn. Når slike bergarter blir drevet ut under tunnelbygging, skal de ...
... Målinger fra en rekke nye hull som er boret i både berggrunn og løsmasser, gir forskerne ny informasjon om temperatur og tykkelse ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.