30 resultater
... vanligvis målestokk 1:50.000. NGUs kunnskap om norsk berggrunn er tilgjengelige som kart, databaser og publikasjoner. Berggrunnskart ... opp bildet i stor versjon. NGU kartlegger Norges berggrunn og har ansvar for den nasjonale berggrunnsdatabasen. Berggrunnskart ...
... elektriske ledningsevnen til å kartlegge geologien, både berggrunn og løsmasser. Elektriske metoder ...
... til endringer.  Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det ...
... Grunnvann kan inneholde oppløste stoffer fra løsmasser og berggrunn, fra inntrenging av sjøvann, og uønskete komponenter og ...
... oss omhandler interaksjonen mellom grunnvann, løsmasser og berggrunn: koblingen mellom strømning og geokjemi i akviferer, samt hvordan ...
... våre, og samlet reflekterer de et stort mangfold av berggrunn, løsmasser og landskapsformer dannet i ulike stadier av vår ...
... og tilhørende resultater. Etter valg av prøvemedium (berggrunn, ulike løsmassetyper osv), eller flere i parallell, kartlegges i to ... med undersøkelsen påvirker valg av prøvemedium. Berggrunn – Det opprinnelige geokjemiske prøvemedium, men kan være svært ...
... og tilhørende resultater. Etter valg av prøvemedium (berggrunn, ulike løsmassetyper osv), eller flere i parallell, kartlegges i to ... med undersøkelsen påvirker valg av prøvemedium. Berggrunn – Det opprinnelige geokjemiske prøvemedium, men kan være svært ...
Eit geologisk kart viser oss korleis berggrunn og lausmassar varierer i samansetjing. Geologien er altså ei viktig ... mangfald.  Geologisk mangfald er variasjonane i berggrunn, mineral, lausmassar, landformer og prosessane som skapar dei. God ...
... seg i dei ulike delane av landet, kan me skildra Noregs berggrunn. Ei slik forenkla framstilling byggjer på meir detaljerte ...
... som viser våre digitale kart og informasjon om Norges berggrunn, løsmasser, mineralske ressurser, grunnvann og mye mer. Løsningene ...
... for 4,6 milliardar år sidan, og fram til i dag. Noregs berggrunn er eit spegelbilete av ei lang historie som strekkjer seg gjennom ... sidan. Denne kunnskapen er grunnlaget for å forstå korleis berggrunn og landskap har oppstått gjennom tid - i takt med endringar i ...
... mineraljord er blant naturlige valg i innledende fase, mens berggrunn, mineraljord, vegetasjon eller vann er aktuelle i tredje fase. ...
Geologisk mangfald er variasjonane i berggrunn, mineral, lausmassar, landformer og prosessane som skapar dei. Det ...
... - saman med NGU sin omfattande kunnskap om lausmassar og berggrunn - har resultert i eit aktsemdkart som strekkjer seg over 10.000 ...
... Ifølge Forurensningsforskriften §2 er jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger ... i kontakt med vann eller luft (reaktiv jord eller berggrunn) regnes som forurenset grunn dersom ikke annet blir dokumentert. ...
... kvarts. Begge bergartene er rene ungdommene i norsk berggrunn, de er kun rundt 270 millioner år gamle, fra Perm-tiden. De er begge ...
... for skolens nærområder (aktiviteter for bl.a.jordsmonn, berggrunn, gråstein og gull, vannkvalitet):  http://www.miljolare.no/ ...
... og mer oversiktlig. Tema under saksområdet Landskap er berggrunn og løsmasser og øvre marine grense i tillegg til grunnkartet fra ...
... og Finnmark og i en del av østlandsområdet finnes kalkrik berggrunn, og grunnvannet i slike områder kan være hardt og alkalisk. Kalking ... normalt bare der man bruker grunnvann fra kalkholdig berggrunn. Nordmenn opplever ofte vannet som «hardt» ved lavere ...
... Grunnvann fra løsmasser er imidlertid noe bedre enn fra berggrunn. For eksempel skiller granitter og lyse gneiser seg ut som de ...
... gjennom steinalderen. Me har ein rik arv i vår berggrunn og lausmassane på den. Ein arv som fortel om jordas utvikling, om ...
Både berggrunn og lausmassar viser stor variasjon i samansetjing. Denne variasjonen ...
... samspillet mellom grunnvann, overflatevann, løsmasser og berggrunn. I samarbeid med Institutt for geovitenskap på UiB er vi også den ...
... eller tynt eller usammenhengende moreneavsetning over berggrunn. Ikke angitt Liste med løsmassetyper (jordarter) og ...
Fundamentet til den berggrunn og storskala landskap som vi ser i dag ble lagt under den kaledonske ...
... natursteinsproduksjon. Naturstein er et stykke av vår berggrunn, med de styrker og svakheter det medfører. Noen steintyper kan ...
... grunnstoffene som har flest verdier over normverdi i norsk berggrunn Geologisk sett er overskridelsene av disse elementene knyttet til ...
... Terrengformene kan vera danna ved erosjon og modifisering av berggrunn eller sediment i det opphavlege landskapet, eller ved avsetjing av ...
... 10.30   Kaffe    11.00  Trøndersk berggrunn -  digitalisering gir bedre arealplanlegging , v/forsker Espen ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.