16 resultater
... På toppen av ryggen filmet vi noen partier med eksponert berggrunn (Figur 3), punkt "B" på videolinjen. Berggrunnen med den lagdelte ... vanndyp ("B" på videolinjen). Bunnen består av utstikkende berggrunn. En 700 m lang videolinje i boks 7 krysset en berggrunnsrygg på ...
... regnskogene med høyt artsmangfold, finner vi også kalkrik berggrunn. Derfor er det også enkelt å dra konklusjonen: skal vi bevare det ... Geologisk mangfold definerer vi som variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og geologiske prosesser innen et ...
... ser forhøyningene i midten ut til å bestå av utstikkende berggrunn (figur 4 og 5). På Hopen, vest for kartleggingsområdet, består ... leirstein og sandstein. TOPAS-linjen bekrefter at det er berggrunn som stikker opp fra bunnen (figur 6). Det ser ut til at pockmark ...
... Hvilken rolle spilte dinosaurenes avfall i oppsmuldring av berggrunn, og dannelsen av Lofoten, spør bloggforfatterne. Illustrasjon: ...
Hvert år retter EU-kommisjonen fokus på mineralressurser gjennom Raw Material Week i Brussel. Her ser de på hvilken rolle ressursene har for verdikjeder i samfunnet og for en bærekraftig utvikling.
... kart som viser et stadig økende mangfold av egenskaper i berggrunn og løsmasser, er derfor vesentlig for god og tverrfaglig forvaltning ... egenskaper, radioaktiv stråling og elektrisk ledningsevne i berggrunn og løsmasser har på mange måter revolusjonert geologisk ...
... Langs hele TOPAS-profilet ligger det et tynt, lyst lag over berggrunn og morene. Dette tynne laget kan være finkornede sedimenter godt ...
... Deler av Norge har naturlig høyt innhold av fosfor i berggrunn og landbruksjord. Hvis programmene for kartlegging av ...
... nye gruver. Hva med Norge? Norge har en variert berggrunn, og her i landet finnes flere forekomster av metaller, sjeldne ...
... mangler det mange tema i dette registreringsarbeidet. Både berggrunn, fossiler utenfor det sentrale Østlandsområdet, grotter og andre ...
... undersøkelser vet vi at dypforvitret og leirinfisert berggrunn skaper hodebry for tunnelbyggerne, særlig i kystnære områder. ...
... geofysikk. Det kan brukes til å forstå hvordan ulike typer berggrunn, løsmasser, landformer og kjemisk innhold bidrar til en variert ...
... som måtte være i tvil er sedimentære bergarter den typen berggrunn som har blitt dannet av løse masser på jordoverflaten, som til ... å finne. Enkelte områder i Trøndelag har likevell berggrunn med fossiler. Berggrunnen på disse stedene har blitt dannet mens ...
...   Smakebit e: Her og der lyste kremfarget berggrunn mot oss – kanskje det var saltet helt opp i dagen? Eller var det ...
... 2006. Redaktør: Rolv Dahl. Kartet viser kva slags berggrunn vi sykla gjennom på vegen frå Finse til Flåm. Klevabrui ...
... av dette; naturtypekart, økologiske grunnkart og berggrunn og kjemi. Geologisk mangfold og geologisk arv er fagfelt i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.