18 resultater
... vanligvis målestokk 1:50.000. NGUs kunnskap om norsk berggrunn er tilgjengelige som kart, databaser og publikasjoner. Berggrunnskart ... opp bildet i stor versjon. NGU kartlegger Norges berggrunn og har ansvar for den nasjonale berggrunnsdatabasen. Berggrunnskart ...

NGU har foretatt en omfattende kartlegging av norsk berggrunn. Det er blitt laget en egen trykt kartserie med berggrunnskart for Norge. Her finner du nettversjonen av denne serien samt databasen GENINO, et søkeverktøy for geologiske enheter i Norge. Geologiske kart og systematisk utforskning av berggrunnen gir kunnskap og informasjon som er nødvendig for å kunne ta beslutninger om bærekraftige bruk av landets ressurser, i forbindelse med areal- og miljøplanlegging, samt under vurdering av naturfarer som skred og radon.

Søk på geologiske enhenter i Norge i søket under.

 

 

 

 

Berggrunn N50 ...
Berggrunn N250 ...
... reservoar for olje, og kunnskapen om dypforvitret og porøs berggrunn er også  viktig for å sikre tuneller. - Vi trenger en ... leiraktig saprolitt, som egentlig er oppsprukket og finmalt berggrunn. Med den nye laben, som daterer leiremineraler ved bruk av ...
... til endringer.  Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det ...
... borehull, og omfatter mellom 2 og 2,5 milliarder år gammel berggrunn. Boringene i Russland ble gjennomført i 2007, i regi av det ... sier Smelror.  Kan gi nye svar om norsk berggrunn Kjerneprøvene fra Far Deep-prosjektet er en viktig ressurs for ...
... I tillegg er det vakkert her, sier Sigmond. Hvilken berggrunn som finnes i disse områdene, har påvirket plante- og dyreliv. Sur ... Bandak. Kartblad Breive   Berggrunn fra kartblad Breive: Dette er en søylebasalt i Skyvassgruppa, ...
... kan stamme fra samme kilde, trolig i nærliggende berggrunn, før de har blitt vasket ned i elvegrusen. Det forteller Geolog Lars ... gullklumpene kommer fra en større forekomst i nærliggende berggrunn. Finneren av gullklumpen, Marius Frang, er en del av et ...
... - saman med NGU sin omfattande kunnskap om lausmassar og berggrunn - har resultert i eit aktsemdkart som strekkjer seg over 10.000 ...
... seg oversikt over moglege ressursar i Europa. Noregs berggrunn Henrik Schiellerup. Berggrunnen i Noreg inneheld ...
... kartblad i 1:50.000, noko som gjer at NGU sin database for berggrunn no dekkjer 56 prosent av vårt landareal. Geologane Ola Lutro ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) publiserer nå seks nye kartblad over Rogaland i serien Berggrunnskart 1:50 000.
... annet på NGUs kart at Haukeli-området har en utfordrende berggrunn å bygge vei på. - Vi har brukt NGUs kart for å få en ...
Det begynte med kartblad Vinje i 1958. Feltassistent Ellen Sigmond fra Universitetet i Oslo var 22 år og på sitt første feltarbeid. I dag har NGU-veteranen kartlagt store deler av fjellomådene i Sør-Norge. Hun har drevet med feltarbeid i 57 år.
... undersøkelser vet vi at dypforvitret og leirinfisert berggrunn skaper hodebry for tunnelbyggerne, særlig i kystnære områder. ...
... geofysikk. Det kan brukes til å forstå hvordan ulike typer berggrunn, løsmasser, landformer og kjemisk innhold bidrar til en variert ...
... 2006. Redaktør: Rolv Dahl. Kartet viser kva slags berggrunn vi sykla gjennom på vegen frå Finse til Flåm. Klevabrui ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.