Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

120 resultater
Wilson, J. Richard 0800-3416 Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling 2010.015 The ...
... Trond Solli, Arne 0800-3416 Mofjellet, Nordland - berggrunn og malmpotensialet 2008.088 Rapporten gir en status for ...
Padget, Peter 0800-3416 Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling 2010.068 The paper presents ...
Robinson, Peter Roberts, David 0800-3416 Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling 2008.064 This guidebook was ...
... Trond Solli, Arne 0800-3416 Mofjellet, Nordland - berggrunn og malmpotensialet 2013.048 The Mofjell project commenced in ...
... bør gjøres når en detaljert kartlegging av løsmasser og berggrunn foreligger. Pilotprosjekt barkeprøver kartblad JØA 1724 III ...
... 1992 tatt tilsammen 287 prøver av jord, flomsedimenter og berggrunn i Oppland fylke og Aurland i Sogn og Fjordane fylke. Prøvene ble ... eller ikke er representative for gullinnholdet i jord eller berggrunn. Det holdes også for sannsynlig at enkelte, ikke undersøkte, ...
... basisinformasjonen i form av konsistente datasett over berggrunn og løsmasser i løpet av programperioden, går etter planen. ... avslutning, bør det foreligge ajourholdte, datasett over berggrunn og løsmasser, og databaser over de ulike typer mineralressurser i ...
... ble prøvetatt på fire områder med forskjellig berggrunn innenfor en radius på 30 km fra Oslo Rådhus. Denne undersøkelsen ... som alle ligger ca 30 km fra Oslo sentrum og på forskjellig berggrunn. Trendene som viser hvordan konsentrasjonene varierer mot dyp i de ...
... er geologiske kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema(berggrunn, løsmasser og sand- og grusressurskart). I tillegg finnes det 30 ... NGUs historiske billedarkiv. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... produkt- og nytteverdibeskrivelse for fagområdene berggrunn, løsmasser, sand/grus/pukk, geokjemi, geofysikk, ...
... områder med dårlig og med godt potensiale for gull i berggrunn eller overdekke. I de på forhånd antatt interessante områdene, ble ...
... indikert områder med mulige gasslekkasjer fra underliggende berggrunn/sedi- menter. Denne rapporten inneholder hovedkonklusjonene med ...
... geologiske forhold i dette området med spesiell hensyn til berggrunn, løsmasser, hydrogeologi, dypforvitring og radonfare, samt en mer ...
På oppdrag fra Fase 2 utvalget har NGU tidligere utarbeidet en rapport med geologiske beskrivelser av 10 mulige lokaliteter for nytt mellomlager for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall i Norge (NGU Rapport 2010.035).
... NGUs aktiviteter i kommunen, foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurskart. En gjennomgang av ...
... NGUs kartlegging, en generell oversikt over geologien med berggrunn, isbevegelser, israndtrinn og alder, landhevning, sedimenter, erosjon ...
... prøvetatt med ett prøvepunkt pr. kvkm. (løsmasse og berggrunn). I tillegg ble det utført detaljerte geologiske arbeider i deler av ...
... bruk av denne informasjonen. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... i Overhalla kommune. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... fra områdene er også presentert. Delprosjekt Berggrunn har omfattet sammenstilling av eksisterende data og utfyllende ...
... og nedre Telemark. Beskrivelsen gir en kort oversikt over berggrunn, landformer, isbevegelser og landhevning/strandforskyvning før de ...
... informasjon. De geografiske fordelinger er influert av lokal berggrunn, det marine miljø eller forurensning. En vurdering av resultatene er ...
Formålet med prosjektet har vært å framstille et temakart som viser bygge- råstoffsituasjonen i Steinkjer kommune. 6 løsmasseforekomster og 40 fjellforekomster er på bakgrunn av informasjon fra Grus- og Pukkregisteret, topografiske-, kvartærgeologiske- og berggrunns- geologiske kart, valgt ut for nærmere oppfølgende undersøkelser. Forekomstene er vurdert med hensyn til utnyttbar mengde og kvalitet for bruksområdene veg- og betongformål.
Fra 1985 blir det etablert et ti-års samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nord Trøndelag samt Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. En forberedende fase er gjennomført i 1983-84. Programmet omfatter berggrunns- og løsmassekartlegging, geofysisk og geokjemisk kartlegging og inventering av ressurser i løsmassene og i fast fjell. Maringeologisk kartlegging av kystnære strøk er inkludert som et eget kapittel. Programmets budsjett er beregnet til 17,4 mill. kr/år fra 1986.
... grad skulle løse ut grunnstoffene fra løs- masser og berggrunn. Geografisk fordeling av grunnstoffer i Oslo-feltet. ...
... på Øksfjordhalvøya. Befaring, prøvetaking av berggrunn samt pannevasking av tungmineraler er utført, og prøvene er ...
... fordelingsmønstre som synes å ha sammenheng til områdets berggrunn. Høye tungmetallkonsentrasjoner fremkommer i områder med kjente ...
... for den geologiske oppbygning og utvikling av fylktes berggrunn. Dette ikke minst da den geologiske kartlegging og tolknin, spesielt ...
... morfologien i området skyldes i stor grad undulerende berggrunn og ravinering av små bekker/elver. Flere steder eroderer bekkene i ...
... omfatter også sammenstilling av eksisterende data om berggrunn, byggeråstoff og InSAR i tillegg til et forbedret aktsomhetskart ...
... utarbeidet en beskrivelse av permeabilitet i løsmasser og berggrunn i Norge, og en vurdering av berggrunnens og løsmasseners potensial ... komplekse oppbygning og fordeling av både løsmasser og berggrunn i Norge er den gitte beskrivelsen av permeabiliteten av meget ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Lierne kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Røyrvik kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... viktige deler av sin kunnskap om Nord-Tr.lag kommuners berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform(analoge data) tl et elektronisk ...
... viktige deler av sin kunnskap om Namdalseid kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... viktige deler av sin kunnskap om Steinkjer kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Namsos kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Meråker kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... viktige deler av sin kunnskap om Stjørdal kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.