5 resultater
... drivverdige forekomster på Ringvassøya. Oversikt over berggrunn og vurdering av mineraliseringer på Ringvassøya. ...
... og utgitt i NOU nr. 18 A og nr. 18 B 1978 Utredning om berggrunn, kvartærgeologi, malmer og mineralske råstoffer i et mandatområde ...
... Registrering av naturlig radioaktivitet fra løsmasser og berggrunn, Bardu kommune, Troms ...
... basisinformasjonen i form av konsistente datasett over berggrunn og løsmasser i løpet av programperioden, går etter planen. ... avslutning, bør det foreligge ajourholdte, datasett over berggrunn og løsmasser, og databaser over de ulike typer mineralressurser i ...
... dokumentasjon som grunnlag for en bedre arealforvaltning. Berggrunn og løsmasser på land og i fjordene er undersøkt på regional ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.