8 resultater
... elektrisk sondering er utført for å fastlegge dyp til berggrunn der overdekket består av et tykt leirlag. Undersøkelsene er utført ... gir en god indikasjon på sjiktene i løsmassen og dyp til berggrunn. Grunnundersøkelser ved hjelp av Schlumberger vertikal elektrisk ...
... fra Fase 0 og, som vedlegg, gir korte beskrivelser av berggrunn- og løsmassegeologien i Nord-Trøndelag og på Fosenhalvøya. S. 3 ...
... vært delt: et delprosjekt Fjernanalyse og et delprosjekt Berggrunn.Delprosjekt Fjernanalyse har omfattet tolkning av satelitt- og ... fra områdene er også presentert. Delprosjekt Berggrunn har omfattet sammenstilling av eksisternde data og utfyllende ...
Wilson, J. Richard 0800-3416 Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling 2010.015 The ...
Robinson, Peter Roberts, David 0800-3416 Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling 2008.064 This guidebook was ...
... produkt- og nytteverdibeskrivelse for fagområdene berggrunn, løsmasser, sand/grus/pukk, geokjemi, geofysikk, ...
... fra områdene er også presentert. Delprosjekt Berggrunn har omfattet sammenstilling av eksisterende data og utfyllende ...
Fra 1985 blir det etablert et ti-års samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nord Trøndelag samt Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. En forberedende fase er gjennomført i 1983-84. Programmet omfatter berggrunns- og løsmassekartlegging, geofysisk og geokjemisk kartlegging og inventering av ressurser i løsmassene og i fast fjell. Maringeologisk kartlegging av kystnære strøk er inkludert som et eget kapittel. Programmets budsjett er beregnet til 17,4 mill. kr/år fra 1986.
Fant ingen ansatte som matchet søket.