6 resultater
Rombakvinduet inneholder en kompleks suprakrustalserie med ultramafiske (komatiittiske), mafiske, intermediære og felsiske vulkanske bergarter, pelittiske sedimenter, gråvakker, samt mindre mengder kalker og kvartsitter. Suprakrustalene intruderes av granittoide (1700-1800 mill. år) og gabbroide bergarter. Metamorfosegraden er gjennomgående nedre amfibolittfacies, med retrogradering til grønnskifer-facies i tilknytning til skjærsoner som har virket som kanaler for H20-Co2-holdige løsninger.
... av kommunens geologi innenfor emnene løsmasser (sand-grus), berggrunn, mineralske råstoffer og malm, og bygger utelukkende på tidligere ...
... Marker, Mogens 0800-3416 Mofjellet, Nordland - berggrunn og malmpotensialet 2009.038 I alt ble 95 bergartsprøver ...
... Trond Solli, Arne 0800-3416 Mofjellet, Nordland - berggrunn og malmpotensialet 2008.088 Rapporten gir en status for ...
... Trond Solli, Arne 0800-3416 Mofjellet, Nordland - berggrunn og malmpotensialet 2013.048 The Mofjell project commenced in ...
... prøvetatt med ett prøvepunkt pr. kvkm. (løsmasse og berggrunn). I tillegg ble det utført detaljerte geologiske arbeider i deler av ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.