57 resultater
... elektrisk sondering er utført for å fastlegge dyp til berggrunn der overdekket består av et tykt leirlag. Undersøkelsene er utført ... gir en god indikasjon på sjiktene i løsmassen og dyp til berggrunn. Grunnundersøkelser ved hjelp av Schlumberger vertikal elektrisk ...
... fra Fase 0 og, som vedlegg, gir korte beskrivelser av berggrunn- og løsmassegeologien i Nord-Trøndelag og på Fosenhalvøya. S. 3 ...
... vært delt: et delprosjekt Fjernanalyse og et delprosjekt Berggrunn.Delprosjekt Fjernanalyse har omfattet tolkning av satelitt- og ... fra områdene er også presentert. Delprosjekt Berggrunn har omfattet sammenstilling av eksisternde data og utfyllende ...
Robinson, Peter Roberts, David 0800-3416 Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling 2008.064 This guidebook was ...
... bør gjøres når en detaljert kartlegging av løsmasser og berggrunn foreligger. Pilotprosjekt barkeprøver kartblad JØA 1724 III ...
... er geologiske kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema(berggrunn, løsmasser og sand- og grusressurskart). I tillegg finnes det 30 ... NGUs historiske billedarkiv. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... produkt- og nytteverdibeskrivelse for fagområdene berggrunn, løsmasser, sand/grus/pukk, geokjemi, geofysikk, ...
... NGUs aktiviteter i kommunen, foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurskart. En gjennomgang av ...
... NGUs kartlegging, en generell oversikt over geologien med berggrunn, isbevegelser, israndtrinn og alder, landhevning, sedimenter, erosjon ...
... bruk av denne informasjonen. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... i Overhalla kommune. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... fra områdene er også presentert. Delprosjekt Berggrunn har omfattet sammenstilling av eksisterende data og utfyllende ...
Formålet med prosjektet har vært å framstille et temakart som viser bygge- råstoffsituasjonen i Steinkjer kommune. 6 løsmasseforekomster og 40 fjellforekomster er på bakgrunn av informasjon fra Grus- og Pukkregisteret, topografiske-, kvartærgeologiske- og berggrunns- geologiske kart, valgt ut for nærmere oppfølgende undersøkelser. Forekomstene er vurdert med hensyn til utnyttbar mengde og kvalitet for bruksområdene veg- og betongformål.
Fra 1985 blir det etablert et ti-års samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nord Trøndelag samt Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. En forberedende fase er gjennomført i 1983-84. Programmet omfatter berggrunns- og løsmassekartlegging, geofysisk og geokjemisk kartlegging og inventering av ressurser i løsmassene og i fast fjell. Maringeologisk kartlegging av kystnære strøk er inkludert som et eget kapittel. Programmets budsjett er beregnet til 17,4 mill. kr/år fra 1986.
... overført viktige deler av sin kunnskap om Lierne kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Røyrvik kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... viktige deler av sin kunnskap om Nord-Tr.lag kommuners berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform(analoge data) tl et elektronisk ...
... viktige deler av sin kunnskap om Namdalseid kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... viktige deler av sin kunnskap om Steinkjer kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Namsos kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Meråker kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... viktige deler av sin kunnskap om Stjørdal kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Frosta kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Leksvik kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Levanger kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Verdal kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Mosvik kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Inderøy kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Verran kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... viktige deler av sin kunnskap om Namsskogan kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... aktiviteter i kommunen har vært generell kartlegging av berggrunn og løs- masser, inkludert sand- og grusressurser. Mulighetene for å ...
... med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... ulike typer for kommunen. Foruten generell kart- legging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... over områder i kommunen. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurs- er, har mye av NGUs ...
... viktige deler av sin kunnskap om Overhalla kommunes berggrunn, løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... i iten grad behandlet her. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... viktige deler av sin kunnskap om Høylandet kommunes berggrunn, løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Fosnes kommunes berggrunn, løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.