14 resultater
... til endringer.  Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det ...
... Grunnvann kan inneholde oppløste stoffer fra løsmasser og berggrunn, fra inntrenging av sjøvann, og uønskete komponenter og ...
... oss omhandler interaksjonen mellom grunnvann, løsmasser og berggrunn: koblingen mellom strømning og geokjemi i akviferer, samt hvordan ...
... Ifølge Forurensningsforskriften §2 er jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger ... i kontakt med vann eller luft (reaktiv jord eller berggrunn) regnes som forurenset grunn dersom ikke annet blir dokumentert. ...
... generert fra fotos fra helikopter og drone. 2.5D Berggrunn Junkerdalen Viser 2D berggrunnskart drapert på ...
... og Finnmark og i en del av østlandsområdet finnes kalkrik berggrunn, og grunnvannet i slike områder kan være hardt og alkalisk. Kalking ... normalt bare der man bruker grunnvann fra kalkholdig berggrunn. Nordmenn opplever ofte vannet som «hardt» ved lavere ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) publiserer nå seks nye kartblad over Rogaland i serien Berggrunnskart 1:50 000.
... problembergarter ved framtidig tunnelbygging. Uranholdig berggrunn må i enkelte tilfeller behandles som spesialavfall. På den andre ...
... Grunnvann fra løsmasser er imidlertid noe bedre enn fra berggrunn. For eksempel skiller granitter og lyse gneiser seg ut som de ...
... annet på NGUs kart at Haukeli-området har en utfordrende berggrunn å bygge vei på. - Vi har brukt NGUs kart for å få en ...
- Aldri har NGU stått sterkere enn i dag. Vi har levert! sier Morten Smelror i dette avskjedsintervjuet. I august gikk han av som toppsjef ved NGU. May Britt Myhr har overtatt direktørkontoret på Østmarkneset i Trondheim.
... interesse fra utenlandske investorer og selskaper for norsk berggrunn. RULLEBORD: Her er det mulig å gjøre detaljerte ...
... 2006. Redaktør: Rolv Dahl. Kartet viser kva slags berggrunn vi sykla gjennom på vegen frå Finse til Flåm. Klevabrui ...
... av dette; naturtypekart, økologiske grunnkart og berggrunn og kjemi. Geologisk mangfold og geologisk arv er fagfelt i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.