10 resultater
... og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet. Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge ...
... kan stamme fra samme kilde, trolig i nærliggende berggrunn, før de har blitt vasket ned i elvegrusen. Det forteller Geolog Lars ... gullklumpene kommer fra en større forekomst i nærliggende berggrunn. Finneren av gullklumpen, Marius Frang, er en del av et ...
... flymålingene for å gi et bilde av eventuell uranholdig berggrunn. Når slike bergarter blir drevet ut under tunnelbygging, skal de ...
... nye gruver. Hva med Norge? Norge har en variert berggrunn, og her i landet finnes flere forekomster av metaller, sjeldne ...
... for å vurdere berggrunnens egenhet til pukk. Røykens berggrunn består av dypbergarter (Drammensgranitten) tilhørende Oslofeltet, ...
... De nye løsningene gjelder kartinnsynene for blant annet berggrunn, geokjemi, geologisk arv, grunnvann, grus og pukk, mineralressurser, ...
... undersøkelser vet vi at dypforvitret og leirinfisert berggrunn skaper hodebry for tunnelbyggerne, særlig i kystnære områder. ...
... som måtte være i tvil er sedimentære bergarter den typen berggrunn som har blitt dannet av løse masser på jordoverflaten, som til ... å finne. Enkelte områder i Trøndelag har likevell berggrunn med fossiler. Berggrunnen på disse stedene har blitt dannet mens ...
... oppløyste kjemiske stoff frå nedbør, lausmasser og berggrunn. Nokre av disse antas å ha positiv helseeffekt, men dersom ...
... 10.30   Kaffe    11.00  Trøndersk berggrunn -  digitalisering gir bedre arealplanlegging , v/forsker Espen ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.