9 resultater
... NGU har foretatt en omfattende kartlegging av norsk berggrunn. Det er blitt laget en egen trykt kartserie med berggrunnskart for ... av berggrunnskart for Norge - med og uten Svalbard. Berggrunn Berggrunn ...
... er nå tilgjengelig i en WMS-tjeneste. Ny karttjeneste: Berggrunn N50 Ny karttjeneste: Berggrunn N50 ...
... også i: Nasjonalatlas for Norge - hovedtema 2: landformer, berggrunn og løsmasser. Kartblad 2.3.7 Jordarter Kvartærgeologisk kart ...
... Trond Solli, Arne 0800-3416 Mofjellet, Nordland - berggrunn og malmpotensialet 2013.048 The Mofjell project commenced in ...
NGUs mest populære kart på nett er berggrunnskartene. Nå er N50-serien gjort klare for digital bruk. Både nedlasting og karttjeneste er tilgjengelig. 55 prosent av landarealet er dekket av datasettet.
... til Norges geologiske nasjonalmonument. Mye på grunn av sin berggrunn som hovedsakelig består av olivin og serpentinitt, og er en av de ...
Hvordan kan synkehull oppdages og varsles, og er det fare for at store synkehull oppstår i Norge?
... av tenesta.  Dei ønskjer også meir detaljerte berggrunn- og lausmassedata. Dei etterlyser mellom anna landsdekkjande data om ...
Det er åtte universiteter/høyskoler som tilbyr studier i geologi og geofysikk.
Fant ingen ansatte som matchet søket.