Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

146 resultater
... går fortsatt så det suser. Milliardindustri fra norske berg Milliardindustri fra norske berg ...
... for utviklingen av verdens naturressurser? Vulkansk berg kan avsløre naturressurser Vulkansk berg kan avsløre naturressurser ...
... påvist ved en røsk nord for gruva. VLF- og SP-målinger Berg grube. ...
... kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Nomeland-Berg, Bjørgom og Helle (foreløpige kart), Valle kommune Foreløpig kvartærgeologisk kart Nomeland-Berg, Valle kommune. M 1:10 000 ...
... kort rapport for hver kommune. Kommunene Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik har alle lite sortert sand og grus. I de 4 kommunene er det i ... Den største sand- og grusforekomsten ligger i Straumsbotn i Berg kommune, hvor massene kan benyttes til både veg- og betongformål. Av de ...
... kartlegging, ystematisk prøvetaking og diamantboring. Berg Gruve, som er undersøkt i detalj, er en sulfidforekomst av ... området. Geologiske undersøkelser og diamantboring ved Berg Gruve, Borkenes. ...
... på stedet. Grunnvannsforsyning til Steinfjord i Berg kommune Ole Nilsen, Silsand (svanelvplassen) ...
... vurdering av sand, grus- og pukkforekomstene for Torskenog berg kommuner. Fortekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet ... bedre grunnlag iforvaltningen av disse ressursene.Torsken og Berg kommune har svært lite sortert sand og grus. I Grus- ogPukkdatabasen er ...
... fotogeologisk tolkning av 2 forskjellige områder i Berg i Troms for å få klarlagt sammenhengen og utstrekningen av ... flybilder over Trælen- og Geitskarvannområdet, Berg i Troms ...
Anvisning av bosted for vannforsyning til boligkonsentrasjoner.
... and radiometric geophysical survey in the Senja, Berg, Lenvik and Tranøy Municipalities, Troms County ...
... nå oppdaterte og nye marine grunnkart til kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, ...
... av byggeråstoffer i Norge er økende og domineres av knust berg (pukk). For sand- og grus er forbruket stabilt, men har i store ...
Målingene på kartblad 1813 II Tjøme viser flere områder med relativt høy radioaktivitet. Det ble registrert 6 anomalier over 600 i/s. Disse er beskrevet særskilt. Analyser av innsamlet materiale viser at området er thorium dominert.
Berg, Tore 0800-3416 1922/58 "Journalsystem for analyseoppdrag" ...
Berg, Tore 0800-3416 1922/51 "Journalsystem for analyseoppdrag" ...
Det ble i alt målt på 25 1:50 000 kartblad i Sogn og Fjordane fylke. Av disse ble 17 ferdigmålt og 8 delvis målt. Generell bakgrunnsaktivitet for gneisene er ca. 100 i/s. Devonfeltene hadde litt lavere bakgrunnsmålinger (30 - 130 i/s) og ingen interessante radioaktive anomalier. Det ble i alt registrert 4 anomalier over 600 i/s i gneisene, og de er beskrevet særskilt.
... vann til 1 eller 2 eneboliger. Boreplass ble tatt ut. Berg- arten i området er granitt. Grunnvannsforsyning, 1 - 2 hus, Borge ...
... vann til en planlagt enebolig. Boreplass ble tatt ut. Berg- arten i området er gneis. Grunnvannsforsyning til planlagt enebolig, ...
... grunnvannsforsyning til en - alternativt flere hytter. Berg- arten i området er kvartsitt. Boreplass ble tatt ut. ...
... kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Nomeland-Berg, Bjørgom og Helle (foreløpige kart), Valle kommune Foreløpig ...
... kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Nomeland-Berg, Bjørgom og Helle (foreløpige kart), Valle kommune Foreløpig ...
... en planlagt enebolig (Molteberveien). Boreplass ble tatt ut. Berg- arten i området er granitt. Grunnvannsforsyning til enebolig, Borge. ...
... flere andre boringer og div. forurensede utløp i området. Berg- grunnen består av gneisbergarter. Spredt bosetting. ...
Et avfallsdeponi ved Borregaard Ind. Ltds svovelsyrefabrikk er undersøkt.
På kartblad Arendal 1:250 000 ble 6 kartblad i målestokk 1:50 000 målt ferdig. På 4 lokaliteter ble det registrert radioaktivitet over 600 i/s, og disse anaomaliene er beskrevet særskilt. Granittene N.V. for den store grunnfjellsbreksjen (k.b. Gjøvdal, Nelaug og Gjerstad) er anomale med en aktivitet på 200-600 i/s. På den sydlige del av kartblad Tvedestrand er det relativt mange anomalier med aktivitet på 100-200 i/s. En rekke pegmatitter viste helt lokalt høy aktivitet.
Det ble målt i alt 18 1:50 000 kartblad langs Helgelandskysten fra Bindal til Melfjordbotn. Av disse ble 16 ferdigmålt. De store områdene med granitt og gneis hadde en bakgrunnsaktivitet mellom 100 i/s og 200 i/s. Radioaktiviteten var lavere i de kaledonske bergartene. Den høyeste radiokativiteten på 250 i/s ble målt i en granitt ved Leiråga nord for Mo i Rana og ved foten av Torghatten syd for Brønnøysund.
Geologer er i full gang med å kartlegge skredutsatt bebyggelse i Høyanger kommune. Skredfarekartene vil gi økt sikkerhet til kommunens innbyggere.
... av dybder til fjell. Slagsondering i berg Geologisk overflatekartlegging gir ikke alltid nok opplysninger om ... opplysninger om berget til en rimelig pris. Bløtt berg registreres ved god borsynk, solid berg ved lav og jevn borsynk og hardt ...
... Harald 0800-3416 1750/54B Mineraliseringen ved Berg gruve og Haugset gruve består hovedsakelig av kobber -kis og svovelkis og ... sammenheng mellom sonene i de for- skjellige gruvene. Ved Berg gruve og Åsgruva ga gruvesonene svake/meget svake anomalier. Sonen ved ...
... 100-200 l/t. En fjellboring ville vært tilstrekkelig, men berg- grunnen er overdekket med mektige sand/grusavsetninger med stein. Enkel ...
... Forsker Malin Andersson graver seg ned til forvitret berg for å ta en prøve. HEMNE: Forskere lager et jordarkiv over deler av ...
... gullmalmer er mye fattigere enn kobbermalmer, er mengden berg som må sprenges og knuses mye større. Nesten to milliarder tonn berg må knuses for å tilfredsstille hver norsk generasjons behov. Det ...
... laget en standard som beskriver krav til borede brønner i berg til vannforsyning og energiformål (NS 3056:2012). Standarden gir krav til borede brønner i berg til privat bruk for vannforsyning samt for energi for kjøling og ...
... (alunskifer) og thoriummineralisering syd for Kongs- berg. Rapporten gir tekniske data fra denne prøve målingen. Utprøving av ...
... den naturlige kjemiske sammensetningen av jord og berg og litt om sammenhengen mellom geologi, miljø og helse. Temaene er mange ...
... så kraftig at det oppstår sprekker, forkastninger og knust berg. Slike partier kalles ofte bruddsoner. Ulike deler av bruddsoner har ...
Norsk bergindustri omsatte i fjor for 8,2 milliarder kroner. Det er en verdiøkning på cirka 10 prosent i forhold til 2003, viser nye tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Hg-innholdet i grunnen under kloralkalifabrikken blir presentert.

Sider