16 resultater
... og ganske sikkert dødelege, kvikkleireskred. No har vegbygging, med djupe skjeringar gjennom slettelandskapet i nedre deler av ... enorme, og ganske sikkert dødelege, kvikkleireskred. Vegbygging avslørte skakande skredhistorie Vegbygging avslørte skakande ...
... med revisjonsarbeidet av Statens vegvesens håndbok 018-Vegbygging bidrar NGU med tilgjengelig informasjon fra NGUs Pukkdatabase. ... materiale. Revisjon av Statens vegvesens håndbok 018 - Vegbygging. Bidrag fra NGUs Pukkdatabase med statistikk over bergarters ...
... vegvesen har presentert et utkast til revidert håndbok N200 Vegbygging. De foreslåtte endringene av kravene til Los Angeles-verdi, ...
... i forbindelse med revisjon av Statens vegvesens Håndbok 018-Vegbygging at de nye kravene til materialer i vegfundamentet er tatt inn. ... steinmaterialer.      Den reviderte håndboka for vegbygging inneholder også skjerpede og mer detaljerte krav til ...
... fra Stavsjøfjelltunnelen til overbygningsmateriale ved vegbygging. Bergartene langs Helltunnelen og i vegskjæringer ved Homla holder dårlig kvalitet og ansees som uegnet til vegbygging. Nye Veier, E6 trasé Ranheim-Værnes. Bruksegenskaper til ...
... byggeråstoffer I Statens vegvesen håndbok 018 - Vegbygging , også kalt Vegnormalen, finnes oversikt over hvilke kvalitetskrav ...
... poleringsverdien. Statens vegvesens håndbok N200 - Vegbygging Forurensning Forurensing av humus (organisk ...
... for forekomster av løsmasser med høy kvalitet til vegbygging. - Kun løsmassene ved Bjorelvnes kan være aktuell til ...
... ble brukt slik: 27% gikk til betongproduksjon, 58% til vegbygging, og 15% til annen anvendelse. Hovedtyngden av pukken ble produsert i ... knuseverk knuste Statens vegvesen overskuddsmasser fra vegbygging i Tingvoll, Gjemnes og Frei kommune. I 1991 sto dette for en ...
... av knust fjell på bekostning av naturlig sand og grus i vegbygging de siste årene. Det har ført til mange nye pukkverk i fylket, ...
... også undersøkt m.h.p. mulig anvendelse som byggeråstoff (vegbygging, betongtilslag). Hovedkonklusjon er at Lysfjordmana består av ...
... hvor det stilles ulike krav til egenskaper og kvalitet. Vegbygging, spesielt til faste vegdekker, og betongprodukter stiller de ...
... befolkningstetthet. Noen få forekomster er benyttet til vegbygging. I den midtre delen av kommunen er forekomsten ved Lismajåkk ...
... i Trondheimsregionen 2017.001 I forbindelse med vegbygging langs E6 sør for Trondheim er det noen steder laget 4-7 m dype ...
... Hva betyr økt skredaktivitet for økonomi, transport, vegbygging og bosetting? Ulike klimasoner I Hjelledalen tar Kari ...
... årene har utviklingen innenfor betongkonstruksjoner og vegbygging stilt nye krav til materialegenskaper, og dermed økt behovet for ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.