Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

141 resultater
... var blitt skadet. Tørrlagte brønner langs tunneltrace [tunnel Vinje-Tokke, tunnel Byrte-Lio] ...
Bryn, K. Ø. O-83035 Langtidsdrenering mot en kloakk-tunnel har senket grunnvannet slik at eksi- sterende borebrønn har sviktet. ...
... den ønskede vannmengde. Vannforsyning til KO-AL-plass i tunnel, Sama ...
... Statens vegvesen planlegger å bygge undersjøisk tunnel fra Grytøya til Bjarkøya nord for Harstad. I den forbindelse har NGU ... Geofysiske målinger i forbindelse med undersjøisk tunnel til Bjarkøy, Troms ...
... har vært minimalt med bevegelse langs. Langs Martineåsen tunnel som er 3700m lang, er det registrert 34 sprekkesoner. De mest ... og generelt høy grad av oppsprekning. Langs Askeklova tunnel som er 275m lang er det ingen betydningsfulle sprekke- soner. Langs ...
... og anbefalinger. Kvalitetssikring av rapport Gevingåsen Tunnel. Miljøkonsekvenser som følge av vannlekkasjer ...
... aktuelle som jordingspunkter. Elektriske målinger i tunnel, Funna Kraftverk, Meråker, Nord-Trøndelag ...
... antall bilag. Ingeniørgeologisk tunnelkartlegging av tunnel Breiskaret-Gråsjø ved Trollheim Kraftanlegg. ...
... erstatningsvannforsyninger. Brønnskade i forbindelse med tunnel for Lierelven Jordvanning A L. ...
Som et ledd i NGUs arbeid med å forbedre forundersøkelsene ved tunnelarbeider er det foretatt geofyslske målinger ved tre tunnelanlegg, hvor det har vært visse problemer knyttet til selve drivingen eller ved uhell i ettertid. De valgte tunnelene er Hanekleivtunnelen ved Sande i Vestfold, Ravneheitunnelen ved Farsund på Lista og Vadfosstunnelen ved Kragerø.
Fortrolig til 31.12.2002. Norges geologiske undersøkelse (NGU) mottok 15.juni 2001 en anmodning fra Trondheim Politikammer om å analysere 5 prøver med hensyn på innhold av potensielt miljøgiftige tungmetaller og å få en vurdering av resultatene av analysene. De målte konsentrasjonene ble vurdert opp mot norske kriterier for forurenset jord og vann. Fire av prøvene er blåsesand etter sandblåsing av tre turbinrør. Den femte prøven er drensvann ved utløp.
... with the detailed planning of new double track railway tunnel approx. 23.5 km long from Oslo to Ski, the Geological Survey of Norway ... the same authorities deviated the trends of the planned tunnel traces and requested to NGU for additional geophysical and geological ...
... var å kartlegge dyp til fjell over planlagt påhugg for tunnel mellom Vik og Utakleiv. Målingene viser at dyp til fjell ligger i ... ut til å være mest gunstig med hensyn til påhugg for tunnel. Geofysiske målinger ved kartlegging av dyp til fjell over tunnel- ...
... ROGFAST 2011.034 In the framework of Rogfast undersea tunnel project, the Norwegian road authorities, western region, have cored four locations along the tunnel trace. The report contains the results of the geological logging of ...
... andre ligger vest for Fiksdalen. Førstnevnte er det drevet tunnel gjennom tidligere, og erfaringer her kan være en indikasjon på hvilke ... i den planlagte tunnelen og hvordan de vil opptre. Tunnel under Romsdalsfjorden ved Molde. Tolkning av svakhetssoner fra ...
... clay-bearing zones may cause mechanical problems during both tunnel construction and later operation. Due to the chemical alteration of ... describes the production of the last maps. Action map for tunnel planning, Oslofjord - Telemark region: Mapping deeply weathered weakness ...
... tunnelen drives. Mulige brønnskader i forbindelse med tunnel fra Øyangen til Slidre- fjorden, Lomen kraftverk. ...
... på diverse vannforsyninger langs prosjektert tunnel, Lier. ...
... Nyvurdering av mulige brønnskader i forbindelse med tunnel fra Øyangen til Slidrefjorden, Lomen kraftverk. ...
... og tilgrensende områder varierer med dypet. En og samme tunnel kan ha flere typer problemer dersom høyden på overdekningen varierer ...
... konsulent til å gjøre. Vi skal bore en 660 m lang tunnel til vannkraftformål. Synlige sprekker i fjellet gjør at vi er usikre på om området og grunnforholdene er egnet for tunnel. Hvordan finner vi ut mer om grunnforhold og sprekkesoner? ...
... clay-bearing zones may cause mechanical problems during both tunnel construction and later operation. Due to the chemical alteration of ... and the Romeriksporten railway tunnels and the Hvaler road tunnel, as shown in the previous version by Olesen (2006). In addition, it has ...
Kvikkleire og råttent fjell blir avslørt av strøm. Ved å måle den elektriske motstanden i bakken under oss, kan forskerne avdekke soner som skaper trøbbel ved bygging av tunneler, veger eller boligfelt.
Økende urbanisering og utbygging av infrastruktur krever kunnskap om undergrunnen og grunnvann.
Tunneldriving skal bli sikrere. NGU-forskere avdekker sprekkdannelser og forkastninger i berget ved å måle elektrisk motstand.
... Det var ønsket å få en vurdering av om jernbanens tunnel hadde ødelagt vanntilførselen til en brønn. Brønnskade, ...
... vannforsyning til bolig etter drenering av bore- brønn mot tunnel. Anvisning av borested etter brønnskade, Hvalstad. ...
... Det var ønsket å få en vurdering av om jernbanens tunnel hadde ødelagt vanntilførselen til en brønn. Brønnskade, ...
... Region Midt, planlegger krysning av Romsdalsfjorden med tunnel. Prosjektet er en del av E39 og den aktuelle parsellen er kalt Vik – ... på fastlandet til Nautneset på Otrøya og videre med tunnel under fjorden fra Otrøya til Vik i Tomrefjorden. E39 Krysning av ...
... 4553 69249 / 4556 69260, 5. Bruåi, damsted og tunnel 4581 69225, 6. Bruåi, tunnel 4572 69227, 7. Børtæla, massetak 4562 69239, 8. Mardalsvatn, damsted ...
Det er nødvendig å bruke mer lokal stein i infrastrukturprosjekter. Økt bruk av lokale steinmasser vil redusere mengden stein som deponeres, og i tillegg redusere transport av nye masser til anleggsstedet.
Bryn, K. Ø. HY-00352 I forbindelse med anlegg av en tunnel hadde vannet i brønnen forsvunnet. Sted for ny brønnboring i fjell ble ...
... en vurdering av mulig sammenheng med nærliggende kloakk- tunnel. Brønnskade, K. Iversen, Lørenskog. ...
... av en fastlagt tunneltrase for overføring av vann i åpen tunnel. Mulige grunnvannsinnslag og forurensningsfare ble vurdert. ...
... the geological conditions along the trace of the ROGFAST tunnel. There it was concluded that the geological information for the area ... sub-sea drill cores reaching down to the level of the tunnel has made it possible to revise the geological model : The area close to ...
NGU skal gjennomføre geofysiske målinger fra fly i Oslo-regionen. Det innebærer en omfattende aktivitet med lavflygning i perioden fra midten av juli til slutten av august.
En rekke grunneiere hadde klaget over at brønnene var blitt dårligere etter at Tokkeverkene hadde skutt ut tunneler i området. Det ble vurdert om tunnelene hadde noen påvirkning.
... Problem med stor overdekning over fjell, samt nærliggende tunnel. Boreplas for fjellborebrønn ble tatt ut. Grunnvannsforsyning ...
... vannforsyning fra en borebrønn, som ble drenert av en tunnel. Det ble tatt ut borested for en erstatningsbrønn. Bergarten er gneis ...
... hadde fått ødelagt sin vannkilde p.g.a. en nærliggende tunnel. Steder for boring av fjellbrønner ble tatt ut. Erstatningsvann til ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.