25 resultater
... interessant og spennende spørsmål! Jeg er ikke ekspert på snøskred, men tilfeldigvis sitter jeg idag på Universitetet på Svalbard i ... er en vanlig misforståelse at hørbar lyd kan utløse et snøskred. Dette er ikke sant! Det finns noen typer kraftige, lavfrekvente ...
... de fysiske forholdene i terrenget tilsier at det kan gå snøskred. Hvor stor fare det faktisk er, avhenger av flere forhold - ikke ... opp turen etter kart som viser potensielle fareområder for snøskred, som vi vet er en viktig problemstilling i store deler av ...
Slik ser det nye aktsomhetskartet for snøskred ut. De røde områdene indikerer hvor det potensielt kan gå snøskred. De nye kartene er utarbeidet av NGU på oppdrag fra NVE og er det ...
... utarbeidet en samlet oversikt over faresonene ved jordskred, snøskred og steinsprang i Vestfjorddalen, som løper øst-vest gjennom Rjukan ... dalføret ligger i faresonene for jordskred, steinsprang og snøskred. Rjukan-bebyggelse i fare ved nye skred Rjukan-bebyggelse i ...
... det kart over mulige utløsnings- og utløpsområder for snøskred. Store deler av Troms fylke, Trollheimen og Dovrefjell er dekket ... forklaringer på faresonene i fjellet. Her fremgår det hvor snøskred kan løsne og hvor skredene kan ramme. Kartleggingen er utført på ...
... ut nye kart over mulige utløsnings- og utløpsområder for snøskred. Store deler av Troms fylke, Trollheimen og Dovrefjell er dekket av ... forklaringer på faresonene i fjellet. Her fremgår det hvor snøskred kan løsne og hvor skredene kan ramme. Kartleggingen er utført ...
... i et nasjonalt kartleggingsprogram, som også omfatter snøskred og jordskred. - Hensikten med aktsomhetskartene er å få en ... som ligger til grunn for kartene. Dagens oversiktskart for snøskred og steinsprang er en kartserie som er utarbeidet for deler av landet ...
... ferske og aktive - og de fant flere spor etter steinsprang, snøskred, flomskred og jordskred. I tillegg til NGUs kartlegging av jord-, flom- og snøskred og steinsprang, har NVE bidratt med vurderinger av faren for ...
... steinblokker vitner om steinsprang og fjellskred. Også snøskred drar med seg stein og jord som avsettes på vifter i dalsidene. ... vitner om steinsprang og fjellskred fra dalsidene. Også snøskred drar med seg stein og jord som avsettes på vifter i dalsidene. ...
... prioriteres for nykartlegging. For jordskred, steinsprang og snøskred er det utarbeidet prioriteringslister på kommunenivå. Mer enn ...
... i Norge. Over halvparten av de omkomne ble rammet av snøskred. Dernest kommer fjellskred av typen Tafjord/Loen, der skredet opptrer ... mindre ulykker i form av steinskred, jordskred og mindre snøskred. Klimaendringer kan bidra til å forverre dette bildet. Få ...
... gjennom deres arbeid med skred og skredfare (hovedsakelig snøskred). Det er til sammen ca 31.500 skredhendelser i databasen – alle ...
... oversiktskart over fareområder for blant annet steinskred, snøskred og kvikkleireskred. Men de gir ikke hele bildet over potensielle ... og Nord-Norge), kvikkleireskred (Nord-Norge) og steinsprang, snøskred og jordskred (hele landet). - Vi så raskt at det ikke var nok ...
... Om kort tid kjem eit tilsvarande landsdekkande kart for snøskred. Vi skal halde fram arbeidet med både å utvikle, leggje til rette ...
... og risikoområder for leirskred, fareområder for stein- og snøskred, skredhendelser langs norske veier og jernbaner, geologisk kartlagte ...
... Tidligere er det presentert tilsvarende aktsomhetskart for snøskred og steinsprang. Tweet !function(d,s,id){var ...
... program for kartlegging av faresoner for leir-, stein- og snøskred, men denne gongen var ikkje fjellskred tema. I 1996 føreslo ...
... et område som inneholder «alt». Her har det gått masse snøskred, alle typer jord- og flomskred og mye steinsprang og større ...
... fe - denne gangen. Like bra gikk det ikke i 1928 da et snøskred tok med seg et bolighus omtrent på samme plass. I huset var fem ...
... 2000 har mistet livet Her handler det både om snøskred, leirras, steinsprang og fjellskred, alle vanlige og brutale norske ...
... stadige steinsprang, og i tillegg snø og stor usikkerhet om snøskred, sier han. Mannen er ett av sju ustabile fjellparti i Norge som ...
... utsatt for ulike typer skred; stein-, jord-, sørpe- og snøskred. Nå gjennomfører Kari Sletten en detaljert kvartærgeologisk ... PS: Skred i bratt terreng er skredtyper som snøskred, sørpeskred, flomskred, jordskred, steinsprang og steinskred. ...
... fra fjellet og ført ned ved hyppige steinsprang eller snøskred. Sørpe- og jordskred har flere steder etterpå erodert og ført ...
... institutt Profil: Stormkast, havstrømmer, regnskyll, snøskred, CO2-opptak og hetebølger - det er fysikk alt sammen. Ved Geofysisk ...
... det mer på mønsteret man ser i for eksempel leir- eller snøskred på land. Raskanter er tydelige.   Flere hundre korallrev ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.