4 resultater
... som teoretisk sett kan rammes av jord- og flomskred, snøskred og/eller steinsprang. Dette kartproduktet er i hovedsak basert på ... skred har fjernet alle løsmassene, og det vil ikke gå snøskred hvis kildeområde har vokst igjen med tett granskog. Det må ...
... utsatt for ulike typer skred; stein-, jord-, sørpe- og snøskred. Nå gjennomfører Kari Sletten en detaljert kvartærgeologisk ... PS: Skred i bratt terreng er skredtyper som snøskred, sørpeskred, flomskred, jordskred, steinsprang og steinskred. ...
... fra fjellet og ført ned ved hyppige steinsprang eller snøskred. Sørpe- og jordskred har flere steder etterpå erodert og ført ...
... og noen typer av skredavsetninger (f.eks. fra jord og snøskred). Tilstøtende polygoner i klassen 'Svært stor' kan i noen tilfeller ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.