Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

242 resultater
... Dette gir nye muligheter i kartlegging og forskning på skred og løsmasser, og det viser godt hvordan ulike geologiske fagfelt kan ... eller i dagen – siden disse vil fungere som barrierer mot skred, forteller Solberg. Variasjonene er store: Noen steder ligger ...
... den kunne medføre setningsskader, og i verste fall utløse skred. Brønnboreren kontaktet derfor NGU for faglig bistand. I samråd med ... høyt grunnvannstrykk som utgjør risiko for setninger eller skred. Et tverrsnitt er gjengitt i figur 3, under. Kart: Skrednett/NVE ...
... steder har utviklet seg kvikkleire i den havavsatte leiren. Skred i kvikkleire kan ha store konsekvenser. I tillegg kan leire begrense ...
... sand- og grusforekomster, men også noen forekomster av ur/skred- og forvitringsmateriale er registrert. Det er utført volumberegning for ...
... eller planlagt bebygde områder kan ligge utsatt til for skred. Steinsprang utgjør oftest den største trusselen mot bebyggelse, men ...
... områdene med vekt på løsmassene og spor av utglidninger/skred. Hovedmålsetningen med denne befaringen var å påvise og avgrense ...
... som kan true bebyggelse og europaveien ved Indre Nordnes. Skred herfra kan også gå ut i fjorden og skape flodbølger. På bakgrunn av ...
... 10 000 år har det i hele fjordsystemet gått ca. 10 større skred som har krysset fjordbunnen og hatt potensiale til å kutte alle kabler ...
... avsetningene. Lengst sør i området kan det være spor av skred fra ca. 5 meters dyp, og skredet må ha gått i en tidlig fase før ...
... siden, lå det igjen mye morene- og breelvmateriale. Skred og permafrost - Senere har vi hatt permafrost i de isfrie delene ...
... geologiske strukturer, sand- og grusressurser, skred og skredfare, forurensing, menneskelaget materiale og marin arkeologi, ...
... dreneringsforholdene og utstrekningen av et eventuelt skred. Siden profilene ofte dekker et relativt stort område, vil målingene gi ...
... Les mer om forurenset byjord i Tromsø Les mer om skred på www.skrednett.no Les omtale fra NRK Troms ...
... risiko, og å hindre og redusere skader som følge av skred i løsmasser og berg på grunn av stor nedbørsmengde, oversvømmelse, ...
... i historisk tid. Resultatet var blant annet flere skred. Bildet viser skredkanter ved gården Storsand. De er planert ut av ...
... steder har utviklet seg kvikkleire i den havavsatte leiren. Skred i kvikkleire kan ha store konsekvenser. I tillegg kan leire begrense ...
... 30 millioner kubikkmeter masse. Et så enormt skred ned i Synnylvsfjorden vil gi katastrofale flodbølger inn mot tettstedet ...
... operabygg med og uten norsk stein, thorium, grunnvarme og skred. Også NRKs utegående reporter fra Nitimen stakk innom utstillingen ...
... tillegg transporteres materiale ned fra dalsidene i form av skred. Under havoverflaten De ulike avsetningsmiljøene undersøkes ...
... 2/2015), at vi kan forvente både økt nedbør, erosjon, skred og flom som i mange henseende vil påvirke landbruket negativt Alt ...
... - NGU: kyst og sjøbunn. 14:10 - NGU: Farer og risiko. Skred. Radon. Svakhetssoner i fjell. 14:30 - NGU: Runde med spørsmål og ...
... ligger over havnivå, da det der kan være muligheter for skred i mulig kvikkleire. I tillegg bør stabilitet i bratte sandskråninger ...
... allerede før skredhendelsen i 2020, er spor etter et eldre skred i nesten nøyaktig det samme området som 2020-skredet. Tidligere ...
... biologisk mangfold, grunnvann og ressurser. I tillegg til skred, jordskjelv, radon og andre naturfarer. Geologiske kart som viser et ...
... og ved vurdering av naturfarer som radongass og skred. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ansvar for kartlegging og ...
... som ble fraktet videre nedover kontinentalskråningen av skred og andre strømmer. Havbunnen er mange steder dekket av noen få ...
... som et satsingsområde. Fagfeltet har betydning for både skred og stabilitet på havbunnen, klima/paleoklima, biologi/naturlig ...
... Rettigheter Stortingsmelding 15 (2011-2012) om flom og skred understreker viktigheten av tilgjengeliggjøring av informasjon om ...
Mareano har nå gitt ut nye geologiske kart over den marine dalen Kveithola ved Bjørnøya og over kontinentalskråningen vest for Kveithola.
... Her er Naustformasjonen tynn og flere undersjøiske skred har ført sedimenter ut i dyphavet. Eventuell olje og gass kan i dette ...
... Marina, som er bygd ut i sjøen øst for sentrum. Submarine skred har tidligere gått i Trondheimsfjorden etter innfylling langs ...
... i historisk tid. Resultatet var blant annet flere skred. Bildet viser skredkanter ved gården Storstrand i Utskarpen-bukta i ...
... av land og hav. Dette fører til årlige oversvømmelser og skred i India. Det er viktig å forstå prosessene som er opphav til disse. ...
... ngu.no. 26.10.18. Klimaendringer årsaken til store skred på Mannen. Artikkel av Paula Hilger i tidsskriftet The Holocene.   ...
... Vi gjekk av sykkelen i nokre av svingane i bakken. Skred og flaum På Myrdal hadde vi nådd fram til Flåmsdalen, ein ...
... - Langs havnefronten i Trondheim har det gått store skred under vann flere ganger. I 1888, 1950 og 1990. Alle de tre skredene ...
... Bevis for nyere tids massebevegelser f.eks. skred, jordskjelv, vulkanske utbrudd, tsunami ...
... steile fjell­sider som er utsatte for steinsprang og fjell­skred. Beskrivelsene fra 1819-skjelvet ovenfor viser dette tydelig. Store ...
I Noreg er det vanleg å finne skjel og andre spor etter havet langt inne på land, høgt over dagens havnivå. Årsaka til dette er at isen pressa Noreg ned under siste istid. Da isen smelta, fløymde havet utover store delar av dagens landområde.
... i bratt terreng» (PDF)   10. Geolog fra Skred AS, Andrea Taurisano forteller om «Detaljerte kvartærgeologiske kart: ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.