Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

242 resultater
... i historisk tid. Resultatet var blant annet flere skred. Bildet viser skredkanter ved gården Storstrand i Utskarpen-bukta i ...
... kartleggingsplanen fra NVE definerer jordskred som et skred som ofte starter med en plutselig utglidning, eller med et gradvis ... videre flomskred som et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som opptrer langs klart definerte elve- og bekkeløp og raviner, gjel ...
25 nye fjellparti er risikoklassifisert og registrert i fjellskreddatabasane til NGU og Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). Ingen av dei har behov for kontinuerleg overvaking.
... ikke uvanlig at E6 eller Dovrebanen er stengt pga flom eller skred. Mye nedfør kan gi store skader. Både på bygninger og infrastruktur. ... om sommeren».  Miljødirektoatet skriver om «Skred» i forbindelse med klimaendringer. Noregs vassdrags- og ...
... og samordning av nasjonale behov for data om skred?  - Så langt har vi nesten utelukkende laget disse kartene på ... NVE, og i bebygde, skredutsatte områder. Men problemene med skred i bratt terreng og behov for å vurdere skredfaren er også til ... prioritert av NVE, men der annen infrastruktur er utsatt for skred, forteller NGU-forsker Kari Sletten. Kan setninger som også sees ...
... Tectonics» er en internasjonal forskningskonferanse for skred og ustabile fjellparti. NGU var vertskap for konferansen i 2014, hvor ...
... i norske dalfører. De sier ingenting om sannsynlighet for skred, men gir et godt grunnlag for nærmere vurdering av skredfaren, opplyser ... - Kartene sier ingenting om skredhyppighet eller faren for skred. De skal derfor ikke brukes direkte i utarbeidelse av regulerings- eller ...
... kan få direkte betydning for studier av oljeleting, skred og landskapsutvikling. Det er et spennende prosjekt, sier Buiter, som er ... form av rystelser i bakken, enkelte steder også vulkanisme, skred og små jordskjelv. Slike aktive prosesser påvirker selvsagt folk som ...
...       FAKTA: Skred og jordskjelv Susanne Buiter har lenge forsket på såkalte ... form av rystelser i bakken, enkelte steder også vulkanisme, skred og små jordskjelv. Slike aktive prosesser påvirker selvsagt folk som ...
... ødeleggelser. Mange må leve med usikkerheten. Kan et skred inntreffe der jeg bor? Når vil det skje? SKREDFARE: Oppslag i ... betydelig arbeid med å kartlegge områder med risiko for skred, flom og radon. Det utarbeides aktsomhetskart og gjøres detaljerte ...
... I april 2007 utløste et jordskjelv sør i Chile en rekke skred i fjell- og dalsidene i Aysén-fjorden. Store skredmasser dundret ned i ... at funnene viser at prosessen som former flodbølger etter skred, også ned i norske fjorder, fremdeles ikke er helt forstått. En av ...
... og karbonatsedimenter rundt korallrev. Undersjøiske skred og skredfare. Kartet viser hvor det har gått skred på havbunnen. De viktigste landformene er skredgroper, skredkanter og ...
... handler om permafrostforandringer og sammenhengen med skred i fjell. Foto: NGU - Fjellskred er nedfall av store fjellvolum. ... store ulykker hvert hundreår. På 1900-tallet tok tre skred til sammen 175 menneskeliv i henholdsvis Loen i 1905 og 1936, og i ...
... seg ned i løsmassene. Men det er en rekke spor etter skred i Trondheim bl.a. Duedalen, Othilienborg, Sjetnemarka, Tiller… Tips ...
... for å forstå geologisk relaterte farer som vulkanisme, skred og jordskjelv - og for forskning på geologiske ressurser, for eksempel ...
... forskyvninger av vannmasser kan være både jordskjelv, skred og vulkanutbrudd. Da Krakatau eksploderte (noe som egentlig var en ...
Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) presenterer en ny oversikt over ustabile fjellparti i Norge, der fare og risiko er klassifisert. Kartleggingen er gjennomført av NGUs skredeksperter.
... Plan for skredfarekartlegging dekker ulike typer skred. I tillegg til en helhetlig gjennomgang av kartleggingsarbeidet så ...
... oversiktskartlegging av område der det kan vere fare for skred. I revidert statsbudsjett for 2007 vart det løyvd ytterligare fem ...
For kartlegging av ulike skredtyper bruker NGU en rekke fjernmålings-, daterings- og geofysiske teknikker, men også avanserte digitale metoder og klassifiseringssystemer.
... utbygging kan man se hvor det har gått undersjøiske skred, hvor sedimentene kan være ustabile, og hvor det er trygt å legge ...
... er bosatt i disse områdene og kan dermed være utsatt for skred i bratt terreng . Det er en viktig jobb å kartlegge løsne- og ...
... strukturer som kan fungere som glidesoner for store skred her. Derfor foreslås det å etablere flere målepunkter med ulike ... bør gjøres for å få oversikt over mulige tidligere skred fra området ved Nordnesfjellet. For de andre stedene er bevegelsene ...
... nå har blitt analysert av geologene, trer det fram gamle skred og dype gjel som forteller historien om hvordan havbunnen har blitt til ...
... ved etablering av en forsknings- og formidlingsenhet for skred. Det bevilges to millioner kroner til å påbegynne oppbyggingen av ...
... forslag til ekstrabevilgninger innenfor satsingsområdet skred, er ikke fulgt opp i regjeringens budsjettforslag for neste år. ...
... en bedre koordinering av statens innsats når det gjelder skred, heter det i en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet. ...
... raste nye masser. Etter en halv time gikk det et nytt stort skred, og kl. 14.55 gikk det siste store skredet som tok med seg hele seks ...
... data fra de nasjonale databasene for berggrunn, løsmasser, skred, grus og pukk gjort tilgjengelig for nedlasting, men flere data blir ...
... og vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av slike skred over hele landet, sier olje- og energiminister Tina Bru i en ...
... infrastruktur, og i verste fall resultere i utglidninger og skred. - Med unntak av de utfylte massene på Brattøra, kan vi generelt ... av kvikkleire, som ved ulike påvirkninger kan utløse skred. Forskere ved NGU og Norges teknisk-naturvitenskapelige ...
... Hvordan bygge sikre tunneler og fjellanlegg? Hvordan forutsi skred og flom? Hvordan benytte berggrunnens verdier til det beste for ... har en profil som er spesielt rettet inn mot geofarer som skred, flom, tsunami, jordskjelv og klimaendringer – inkludert å lage ...
... Skredet er det siste i en rekke undersjøiske skred utløst akkurat her i Storeggaområdet. Forskere(*) har anslått at et ... bidra til å forandre stabiliteten i havbunnen og utløse skred. Forskerne er usikre på om det var én, eller en kombinasjon av flere av ...
... Vestlandet og Troms, der det er mange ustabile fjellparti og skred. I Troms er det flere ustabile fjellpartier som overvåkes ved hjelp av ... her består av 26 millioner kubikkmeter og et stort skred her vil kunne føre til betydelige konsekvenser .  - Det nye er at ...
... sannsynligheten er mer enn én prosent for at det kan gå et skred hvert år, skriver landets statlige skredetat, Norges vassdrags- og ... sine nettsider. På bakgrunn av den høye risikoen for skred, har NVE etablert en kontinuerlig sanntidsovervåking og varsling av ...
... kartlegging i strandsonen Jean-Sebastien LHeureux - Skred i strandsonen Jan Steinar Rønning - Bruk og nytte av geofysiske ...
... og Ranafjorden ble sannynligvis utløst av undersjøiske skred. Kjente norske flodbølger De mest kjente tsunamiene her til ... ble drept. *  31 år senere gikk det et nytt skred i Ramnefjellet. Et enormt fjellparti på cirka én million kubikkmeter ...
... mere indirekte karakter. Et kraftig jordskjelv kan utløse skred fra ustabile fjellsider, og hvis store steinmasser styrter ned i en ... i historisk tid. Resultatet var blant annet flere skred. Bildet viser skredkanter ved gården Storsand. De er planert ut av ...
- Ja, det har gått mange flere skred i Trondheim gjennom tidene enn det vi hittil har vært klar over, sier ... og Tiller i Trondheim kommune, hvor det har gått flere skred gjennom historien. b) Dette er et opprinnelig ... både for kartleggere som lager faresonekart for nye skred, og for arealplanleggere i kommuner og fylker. Samtidig har NGUs ...
... Et landskap i Lyngen, Troms, preget av glasial erosjon, skred- og frostprosesser. Kanskje er viddene en rest fra et kupert kenozoisk ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.