Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

242 resultater
... i bevegelse. Forskere har nå beregnet sannsynligheten for skred og risikoen for folk i strandsonen. Bjørlykke ... Norddal kommune er det to store fjellblokker som kan utvikle skred på minst en til to millioner kubikkmeter. - Sannsynligheten for et ...
... ligger på ca. 90 moh. Når det gjelder utløsning av skred, vil menneskelig påvirkning absolutt kunne ha noe å si. Vegetasjon er ... erosjon – dette har betydning både for leirskred og skred i andre løsmasser. Det vil også være av betydning hvor masse ...
... en vurdering av sannsynligheten for at det skal gå skred i et område, forteller Jean Sebastien L'Heureux. Han er en av ...
... gå et stort fjellskred. De vurderer sannsynligheten for et skred fra Mannen til å være i størrelsesorden 1/100. - Det mest ... scenariet er at to-tre millioner kubikkmeter går ut i ett skred. Det er også fare for at ytterlige deler av frontpartiet kan bli en del ...
... forutsetningen for skredutløsning. Det kan derfor forekomme skred i områder som ikke er vist på kartet, sier han. Utenfor ... snøskred forekommer. - Noen steder går det årvisse skred mens det andre steder kan gå flere år mellom hver gang. Samtidig kan ...
... slikt arbeid, sier Kari Sletten, som selv har doktorgrad på skred og 13 års erfaring som geolog på NGU. Undersjøiske skred Hun deltar i ett av utvalgene som olje- og energiminister Terje ...
... formålet av NGU. Dette er et område hvor det går mange skred. De fleste av dem er relativt små og høyt oppe i fjellsiden, men flere ... større jordskred. Det har også vært store skred som har stengt veier og truet de som bor inne i dalen. I 1611 mistet 10 ...
... 1980- og 1990-tallet ble det likevel rapportert at et stort skred er "svært lite sannsynlig". - Det er disse konklusjonene vi ... og volum. På grunn av de svært store konsekvensene slike skred kan få, er det helt nødvendig å klargjøre alle disse usikkerhetene, ...
NVE har publisert en foreløpig verjson av rapporten som beskriver kvikkleireskredet på Byneset i Trondheim og det videre oppfølgingsarbeidet.
... som gir overbelastning på leira. Resultatet kan bli et skred. I tillegg kan dynamitt eller jordskjelv gi så kraftige vibrasjoner på ... kvikkleiren ligger. Da kan vi gjøre tiltak for å unngå skred, fastslår forsker Lena Rubensdotter. - Det kan for eksempel skje ...
... kan tas prøver av steinen for nærmere undersøkelser. Skred på havbunnen Skred på 500-600 meters dyp på kontinentalskråningen utenfor Andøya. Den ...
... til skur - ligger innenfor «1000-årsgrensa» (fare for ett skred med skadepotensial pr. 1000 år), resten er i områder hvor faren regnes ... områdene er nå klassifisert i 100-årssoner (fare for ett skred med skadepotensial pr. 100 år), 1000-årssoner (ett skred med ...
... opp. Og vi har fått en unik oversikt over undersjøiske skred, sier Reginald Hermanns. Han er leder for NGUs  lag for geofarer og ... han med penna på skjermen peke på flere spor av tidligere skred, enten fra fjellet og ned i i innsjøen, eller totalt undersjøiske ...
... Det legges også vekt på at finne tegn påtidligere skred samt å gi en oversikt over de steder der det pågår aktiverosjon. De ... områdene der det finnes noen spor etter større skred og der det samtidig noeaktiv areosjon, er Nyland nedstrøms Kistefossen ...
... har fjell- og åssidene her blitt utsatt for ulike typer skred; stein-, jord-, sørpe- og snøskred. Nå gjennomfører Kari Sletten ... utløpsberegninger. Kravene til sikkerhet mot skred, regulert av Plan- og bygningsloven med byggteknisk forskrift, innebærer ...
... og forfattar. Engasjert Furseth har dokumentert skred over heile landet, og har skrive fleire bøker om emnet. Han har vore særskild engasjert i Tafjordulykka. I 1934 råka eit skred heimkommunen til Furseth, Norddal, og tok 40 menneskjeliv. ...
... seg bakgrunnen. Foto: Knut Stalsberg MER SKRED: Kartet viser blant annet at hele Nord-Norge får økt hyppighet av ... GeoExtreme-prosjektet, hvor vi undersøker hvordan faren for skred endrer seg når klimaet forandrer seg. Ett av eksempelområdene i ...
... forutsetningen for skredutløsning. Det kan derfor forekomme skred i områder som ikke er vist på kartet. Utenfor faresonene ... snøskred forekommer. - Noen steder går det årvisse skred mens det andre steder kan gå flere år mellom hver gang. Samtidig kan ...
STORT SKRED: Skredgropa ligger på 500 meters dyp, tre til fem kilometer utenfor ... en gigantisk flodbølge, en tsumani. Undersjøiske skred - Topografien på havbunnen og seismiske undersøkelser viser at det har gått en rekke undersjøiske skred både i Boknafjorden, Karmsundet og Skudenesfjorden, forteller forsker og ...
... I Høyanger er det ikke bare på Berge det har gått skred. Kommunen har i likhet med mange andre Vestlandskommuner en vakker og ...
... av dette kan komme til å rase ut, noe som innebærer et skred som er flere ganger så stort som katastrofen i Tafjord i 1934. ... det er mulig å overvåke fjellsidens bevegelser og varsle skred som kan komme, opplyser prosjektleder Lars Harald Blikra ved NGU/ICG. ...
... flodbølgene som gjør skade og tar liv i forbindelse med skred. De kan feie med seg både folk og hus. Derfor er det spesielt viktig å ... den klart største trusselen for befolkninga i området. Et skred her vil ramme E6 og utløse en flodbølge i fjorden. Av de 91 ...
... i Europa og tilbyr en oppdatert karttjeneste. Undersjøiske skred i Norske hav- og kystområder som forvaltes i NGUs databaser, er ...
... Oddbjørn 0800-3416 GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet 2005.073 I forbindelse med GEOS-prosjektet ... elvebunnet med spesiell fokus på erosjonsfenomener og skred. En rekke morfologiske elementer og sedimenter på elvebunnen er ...
... seg selv at det vil bli betydelige konsekvenser av et stort skred her. Oversiktsbilde fra helikopter, av det ustabile ... ny NGU-rapport . Her definerer forfatterne faregraden for skred fra Gammanjunni 3 som «svært høy». Det understrekes også at ...
... og digitalisert. De undersjøiske landformene inkluderer skred, kanaler, pockmarks, erosjonsgroper, fjell og spor etter menneskelig ...
... utbedring av grunnvannsbrønnene på Sørlandet vannverk. Skred et al. 1999 (NGU Rapport 98.156) Og Hansen (1999) beskriver vannkvalitet ...
... vegen og oppover avsetningene mot bart fjell i overkant av skred- avsetningene. Tolkningene viser at tykkelsen av skredavsetningen over ...
... grus. Det er registrert 15 sand- og grusforekomster og 1 ur/skred-forekomst. De fleste forekomstene er små og lite aktuelle for store ...
... er det påvist erosjonskanaler som tyder på massebevegelse/skred. Det er ikke funnet stabiliserende morenerygger eller fjellterskler i ...
... i området kan ha et komplisert bevegelsesmønster med flere skred og interne skjærsoner. Videre viser de at en kan ha flere separate ...
Inntil nå har få områder i fjellheimen vært kartlagt for potensiell snøskredfare. Nå kommer snart nye landsdekkende aktsomhetskart fra NGU. Kartene blir et fornuftig sted å starte planleggingen av neste års påsketur, uansett hvor du skal ut på tur.
... at bevegelsene er relativt store. Sannsynlig med nye skred NGU har kartlagt flere store fjellskred som tidligere har løsnet fra ... store fjellskred, og sannsynligheten for at det vil gå nye skred i det aktuelle fjellpartiet blir av NGU vurdert til å være stor. ...
... kjent med området der skredet har gått. - Dette er et skred med stort omfang. Byneset er et av flere områder i Trøndelag hvor det ... finner du her. Alt om kvikkleireskred og andre typer skred finner du på www.skrednett.no Det er NVE som er ansvarlig ...
... til varme og kjøling, en utløsende årsak til skred, en potensiell flomdemper, en viktig faktor i setningsproblematikk, en ...
... området, vurdere stabiliteten, undersøke faren for nye skred og se på behovet for eventuelle umiddelbare sikringstiltak.  To ...
... til oppvarming og kjøling, en utløsende årsak til skred, en potensiell flomdemper, en viktig faktor i setningsproblematikk, en ...
... Raymond S. 0800-3416 GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet 2007.058 I forbindelse med GEOS-prosjektet ...
... Hansen, Louise 0800-3416 GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet 2006.013 I forbindelse med GEOS-prosjektet ...
... Voll, ser vi eit gammalt spor etter eit av landets største skred. Gropa er opptil 40 meter djup og her raste det, truleg for nokre tusen ... i 1345. Her døydde om lag 500 menneske etter at eit skred ved Haga, lenger sør i dalen, hadde demt opp elva. Gigantflaumen kan ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.