Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

242 resultater
... risiko, der risiko omfatter både sannsynligheten for skred og mulighet for tapt liv. Selv om Norge er det 68. største landet ... 100 km inn i det alpine landskapet, er fjellskred den typen skred som hyppigst har forårsaket katastrofale hendelser. Flodbølger, som er ...
... Les mer: Åknes/Tafjord-prosjektet   Et skred som omfatter hele det ustabile fjellpartiet Åkneset i Møre og Romsdal ...
Holmsen, Gunnar Byneset, Brå, skred, leirskred, Lerfallet ved Braa i Bynesset april - mai 1928 : ...
... har små initialskred utviklet seg til store retrogressive skred som har ført til tap av menneskeliv og store materielle skader. En bedre ... i Norge. Denne rapporten beskriver oppførselen til norske skred og er en katalog som gir en oversikt over 37 skred i marin leire i Norge. ...
... Olsen, Lars 0800-3416 Løsmassekartlegging - skred 2011.068 Det er utført en kvartærgeologisk kartlegging av ... og prosesser som påvirker disse og som kan forårsake skred. Identifisering av tidligere skred og områder hvor det foregår aktiv ...
... formål å utvikle en metodikk for kartlegging av fare for skred i strandsonen. Botn i Rissa ble valgt som testområde fordi det finnes dokumenterte eksempler på skred langs innsjøen (for eksempel Rissaraset i 1978), flere strekninger har ...
... ned i boligfeltet må sees i denne sammenheng. Risikoen for skred ned i boligfeltet er beregnet som forventet hyppighet av skred pr. tomt. Denne varierer fra ett skred pr. 140 år til ett pr. 1000 år. ...
... av skredavsetninger og utløsningsområder for ulike typer skred. Fordi det foreligger liten kunnskap om frekvenser av jordskred i bratte ... en serie gravegroper som gir informasjon om hvor ofte slike skred opptrer. Denne typen data er viktig for å kunne estimere sannsynlighet ...
... i Romsdalen. Hensiktem med målingene var å kartlegge skred- og rasmasser i forbindelse med store fjellskred. Skred- og rasmasser er indikert ved alle lokaliteter. Slike masser gir et ...
... i strandsonen fortsetter ofte utover på sjøbunnetn. Mange skred har startet under havnivå og forplantet seg inn på land. I tillegg kan undersjøiske skred utløse flodbølger med ødeleggende virkning på land. Skred i ...
... for kartlegging av områder potensielt utsatt for skred, da de viser de generelle egenskapene til løsmassene, i tillegg til spor etter aktiv erosjon og tidligere skred. Kartene kan dermed fortelle litt om hvor utsatt et område er for slike ...
... sklidd ut. Den eneste kjente mekanismen som kan utløse skred i så slake skråninger, er jordskjelv, forteller Fredin. Som ... så langt viser at det har vært flere generasjoner med skred. Forskerne mener det kan ha vært lang tid mellom disse, men det er også ...
... scenariet er at nevnte 2-3 mill. m3 går ut i ett skred. Det er også fare for at ytterlige deler av blokk A kan bli en del av ... finnes ingen numeriske metoder for å beregne slike skred. Ut fra geologiske strukturer, deformasjoner og bevegelser i fjellet - og ...
... 99.079 Det er utført undersøkelser av marine skred- og sedimentasjonsprosesser i utvalgte deler av Trondheimsleia og ... fra Gaulosen og Orkdalsfjorden, der det senest gikk et stort skred i 1930. I Korsfjorden blir sedimentene hovedsakelig avsatt som ... mellom Rørvik og Tautraryggen har det gått tallrike skred i senglasial og tidligere i holocen, og fjordbunnen er kraftig raviniert. ...
... Raymond 0800-3416 GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet 2011.003 Leire og andre løsmasser i strandsonen fortsetter ofte utenfor strandlinjen og skred som starter under havnivå kan potensielt forplante seg inn på land. I tillegg kan undersjøiske skred utløse flodbølger med ødeleggende virkning på land. Dette ...
... for kartlegging av områder portensielt utsatt for skred, da de viser de gerelle egenskapene til løsmassene, i tillegg til spor etter aktiv erosjon og tidligere skred. Kartene kan dermed fortelle noe om hvor utsatt et område kan være for ...
... De detaljerte kartene viser bl.a. spor etter tidligere skred. Skråninger er preget av skredløp ned mot bebyggelse, og avsetninger ... steder. Stratigrafien i gravegroper i dalbunnen tyder på at skred fra dalsiden har hatt lengre utløp enn det som kan spores ved vanlig ...
... Pierrick Krogh, Kaja 0800-3416 Administrasjon Skred 2016.035 Geofaredagen 2016 er en del av prosjektet SAK Geofare, som ...
Mange "nye" skred i hendelsesdatabasen En arbeidsgruppe bestående av medarbeidere ... 28.000 "nye" hendelser. I tillegg til skredulykkene (skred som har rammet mennesker eller ført til materiell skade), har vi nå fått samlet hendelser registrert av Statens vegvesen (skred mot veg), Jernbaneverket (skred mot jernbane) og ulike skredhendelser ...
... Derron, Marc-Henry 0800-3416 Mindre oppdrag skred 2008.062 Kvinesdal kommune ønsket å få gjennomført en utredning ... av NGU på 90-tallet viste at en kunne få til dels store skred i Fedafjorden, med skredvolum på 10 000 – 100 000 m3. Det ble estimert ...
Tønnesen, Jan Fredrik 0800-3416 Mindre oppdrag skred 2007.065 I forbindelse med kartlegging og undersøkelser av ...
... Lars H. Bargel, Terje H. 0800-3416 Mindre oppdrag skred 2005.088 Forkortet. Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse der ...
... Norge og Chile. Her ser vi både på hvordan vi kan forutse skred og på hvordan fjellskred utvikler seg, forteller forsker Iain Henderson ... for å komme ut på de mange lokalitetene hvor det har gått skred. - Hovedpoenget med turen var å formulere delprosjekter og hvilke ...
... ) viser hvor det er fare for store kvikkleireskred, dvs. skred som kan berøre mer enn 10 mål. De områdene på kartene som hvite, viser hvor det er liten/ingen sannsynlighet for store skred, men faren for små skred er ikke vurdert. Kommunen krever / får ...
... til  NRK Sogn og Fjordane  Les mer om skred - www.ngu.no/skred Se karttjeneste for skred på www.skrednett.no NGUs kontakperson: Lars Harald Blikra ...
... samt prosesser som virker på disse og som kan forårsake skred. Identifisering av tidligere skred og områder hvor det foregår aktiv erosjon er vektlagt. Resultatene ...
... strandforskyvning, elve- og bekkeerosjon og skred og andre massebevegelser. Til slutt omtales løsmassenes egnethet til ...
... er det registrert 6 rasgroper fra tidligere kvikkleire- skred. Rasgropene består av silt/leire under et topplag av elveavsatt sand. ...
... postglasiale forkastninger, landhevning, submarine skred, vulkaner, oppløft/erosjon og sedimentavleiring i det norske område. ...
... v/Regionalgeologien. IVestfjorddalen finner en alle typer skred, noe som gjør området velegnet for åvurdere arbeidsmetodikk som ...
... og skredavsetninger dominerer kartbildet. Et stort skred har startet fra den trange delen av Isfjorden og gått 9 km utover og ...
... fjordsida mot Aurland har det i lang tid vært problemer med skred og aktive bevegelser i fyllittområder. Dette inkluderer fjellskred, ...
... og det er registrert 16 sand- og grusforekomster, 1 ur-/skred- forekomst og 4 pukklokaliteter i kommunen. De fleste sand- og ...
... - Svært ofte er det menneskeskapte årsaker som utløser skred, forteller geolog Lars Harald Blikra ved NGU. - Sikring av bekker og ... Den vil inneholde kunnskap om både historiske skred og risikoområder for fremtidige skred. Databasen vil bygges opp utover ...
... boligfeltet natt til 14. september 2005. Flom og skred Før jul i 2005 ba Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap både fylkesmennene og kommunene om en vurdering av skred- og flomutsatte områder i eget fylke. Direktoratet ønsket også å ...
SKRED: Her ser vi hvor de undersjøiske skredene utenfor Trondheim havn har gått de siste 120 årene. Et grunt skred utenfor moloen ved turistskipkaia er ikke datert. (Klikk på bildet for ... som kan opptre som glideplan for framtidige undersjøiske skred. - Ved videre utbygging av området bør det tas hensyn til den nye ...
... en million kubikkmeter fjellmasser ned i Lovatnet i to nye skred, og forårsaket mer skade på gård og grunn. I boken «Farlige ... som i sin utredning om samfunnets sårbarhet nevner skred med nøyaktig ett ord, verken mer eller mindre. Utvalget lot ... skredulykker i løpet av et drøyt hundreår. Dette gjør skred til den største risikofaktor med hensyn til naturulykker i Norge. Over ...
... ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) mot faren for nye skred.       JORDSKRED: Jordskred ... i Møre og Romsdal. Nå advarer han mot farene for nye skred her i landet. - Disse tallene er anslag basert på ...
... Nordnesfjellet på motsatt side av fjorden. Gamle skred Nå tråler forskningsfartøyet Seimsa store deler av fjorden på ... på fjordbunnen.     - Kartlegging av gamle skred kan si noe om hvor ofte det har gått skred ...
... Ekspertene mener det ikke er overhengende fare for nye skred i området rundt rasgropa ved Gullholmstranda i Kattmarka i Namsos, men ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.