21 resultater
... får geologene ofte høre “her har det aldri gått skred”. Det kan stemme, men “manns minne” er som regel for kort til å ... Dette fordi det kan gå lang tid mellom hvert enkelt skred - kanskje hundrevis til tusenvis av år. Ligger boligen din ...
... den blir belastet for mye, vil strukturen kollapse, og et skred kan utløses . Hvis vi skal finne marin leire eller kvikkleire, må ... geotekniske undersøkelser. Foto: Inger-Lise Solberg Skred i leire Kvikkleire kan være uproblematisk så lenge den ligger ...
... Aktsomhetskart sier ingenting om når, eller hvor hyppig skred vil skje. Det sier heller ikke om at det faktisk vil skje, men det sier ... komme tre elger på en gang. Aktsomhetskart for ulike skred sier altså at her finnes det en mulighet for at skred - men det er ikke ...
... til tross for at ingen "noensinne" har sett at det har gått skred på plassen. Hvordan kan kommunen mene at tomta er potensielt ... regler for hva som tillates av skredfare (sannsynlighet for skred) for ulike typer bygninger.  Sikkerhetskravene er strengere enn i de ...
... i historisk tid. Resultatet var blant annet flere skred. Bildet viser skredkanter ved gården Storstrand i Utskarpen-bukta i ...
... ikke uvanlig at E6 eller Dovrebanen er stengt pga flom eller skred. Mye nedfør kan gi store skader. Både på bygninger og infrastruktur. ... om sommeren».  Miljødirektoatet skriver om «Skred» i forbindelse med klimaendringer. Noregs vassdrags- og ...
... mere indirekte karakter. Et kraftig jordskjelv kan utløse skred fra ustabile fjellsider, og hvis store steinmasser styrter ned i en ... i historisk tid. Resultatet var blant annet flere skred. Bildet viser skredkanter ved gården Storsand. De er planert ut av ...
... og faresonekartlegging er det lite kjent hvor slike skred kan utgjøre en risiko. NGU startet derfor et mindre NVE-finansiert ...
... Det betyr at det kontinuerlig er behov for kompetanse om ras/skred i diverse former, i kommuner og andre offentlige og private virksomheter, ...
... for lærere" foregår i NGUs lokaler i Trondheim. Skred er første tema, 24. mars, deretter er tema Bergarter, sedimentære, ...
Det er naturlig å stille noen til ansvar når store katastrofer rammer Norge uten at vi er forberedt. Det viser erfaringer fra blant annet Tsjernobyl-katastrofen i 1986, terrorangrepet i 2011 og utbruddet av koronapandemien i 2020.
... den kunne medføre setningsskader, og i verste fall utløse skred. Brønnboreren kontaktet derfor NGU for faglig bistand. I samråd med ... høyt grunnvannstrykk som utgjør risiko for setninger eller skred. Et tverrsnitt er gjengitt i figur 3, under. Kart: Skrednett/NVE ...
... 2/2015), at vi kan forvente både økt nedbør, erosjon, skred og flom som i mange henseende vil påvirke landbruket negativt Alt ...
... på bygninger eller utløse naturkatastrofer, for eksempel skred med påfølgende flodbølger. I Lurøy i Nordland skjedde det et ...
Fjorden Tosen
... Skålformer i terrenget avslører at det har gått skred her tidligere. I en yttersving i ei elv har det nylig gått en mindre ...
... biologisk mangfold, grunnvann og ressurser. I tillegg til skred, jordskjelv, radon og andre naturfarer. Geologiske kart som viser et ...
... og ved vurdering av naturfarer som radongass og skred. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ansvar for kartlegging og ...
... av land og hav. Dette fører til årlige oversvømmelser og skred i India. Det er viktig å forstå prosessene som er opphav til disse. ...
... Vi gjekk av sykkelen i nokre av svingane i bakken. Skred og flaum På Myrdal hadde vi nådd fram til Flåmsdalen, ein ...
... steile fjell­sider som er utsatte for steinsprang og fjell­skred. Beskrivelsene fra 1819-skjelvet ovenfor viser dette tydelig. Store ...
... området preget av marine avsetninger, noe fluvialt og noe skred. Elvene Vefsna og Skjerva renner ut ved Mosjøen. Under de kvartære ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.