131 resultater
... har kartlagt årsakene skredet over E18 i Vestfold. Skred skyldtes mangelfull sikring ...
Skred Ustabile fjellparti ...
KLIMA OG SKRED: Lars Harald Blikra i det ustabile fjellpartiet Åkerneset i Møre og ... og infrastruktur - og tar menneskeliv. Ulike typer skred har drept 2000 mennesker i Norge de siste 150 årene. Direktør Suzanne ... (NGI) mener vi statistisk sett kan vente oss 10 store skred i Norge de neste 100 årene og at hver av dem kan ta flere titall ...
... flere mindre ulykker. Skrednett viser data om alle typer skred over hele landet på kart. Her vil du finne både informasjon om ... departementer med underliggende etater som befatter seg med skred og skredforebygging. En slik fordelig har gitt seg utslag i lite ...
... i oljenæringen  og stadig mer mediefokus på  flom, skred og jordskjelv, har påvirket fremtidens geologer i Norge. Nå opplever ... søndag 23. oktober. Her vil deltagerne få se både spor av skred og skredutsatte områder. Laserskanning er et moderne hjelpemiddel ...
... har gjennom tidene vært rammet av en rekke små og store skred. Flere historiske hendelser vitner om stor dramatikk, mye skade og tap av ... hvor det er registrert store sprekker som kan avløse store skred med lang rekkevidde, forklarer Lars Blikra. Skredforskeren ...
... lite sannsynlig at hele fjellpartiet vil falle ut som ett skred i stedet for flere separate blokker. Det fastslår forskerne Iain ... å planlegge både varsling og evakuering. Historisk skred Det siste store skredet gikk i denne fjorden for snart 200 år siden. ...
SKRED: Bildet er hentet frå skredulykka i Kattmarka 13. mars i fjor. Store delar av Noreg er utsett for flaum og skred frå naturens side. Førebygging er ei viktig oppgåve for styresmaktene. ... busette i områder som kartlegginga viser kan bli råka av skred eller flaum, skriv Riksrevisjonen i ei pressemelding. ...
... bevegelser i mange fjellpartier – også i Romsdalen. Skred i to perioder Nå er de gamle skredmassene kartlagt og datert. ... - Dateringene viser at det har vært to perioder med store skred fra Mannen etter at isen smeltet i Romsdalen. Den første var for mellom ...
GRANSKER SKRED: Forsker Kari Sletten (t.h.) og geolog Anja Midttun gransker skred i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Her er de to i Hjelledalen over ... forskningsprosjekt om sammenhengen mellom vær, klima og skred: - Hovedmålet med GeoExtreme er å si noe om hvordan skredfaren vil ...
... (NVE) ansvaret for fem temadatasett knyttet til skred og kvikkleire. NVE har tatt over skreddata fra NGU NVE har tatt ...
... på data samlet inn i fjor høst, nemlig at det var store skred i nedre halvdel av skråningen. Langs skråningen er det et 250 km sammenhengende område som er berørt av skred, fra Trænadjupraset i sør til de dype gjelene utenfor Vesterålen. ...
... feltarbeid i området har dei funne restar av fleire gamle skred i dalen enn forventa. Tre skred ramla ned frå Mannen mot slutten av siste istid. For 5000 år siden ...
... mennesker mistet livet i det som begynte som et undersjøisk skred i Finneidfjord sommeren 1996. To hus og deler av E6 raste på sjøen i ... bildet for stor versjon. Flere gamle skred Sørfjorden ved Finneidfjord i Hemnes kommune i Nordland har også ...
... i forrige århundre.     Alt om skred på www.skrednett.no Kvikkleire på kart Fenomenet ... ut. Kvikkleire er meget ustabil og kan føre til store skred. Dette er kvikkleireskred Dette er kvikkleireskred ...
... etter siste istid har påvirket undersjøiske skred i Trondheimsfjorden. Gransker klimaendringer i Trondheim Gransker ...
... «kvartærgeologiske» kart, som beskriver løsmasser og skred. På bakgrunn av dette vil NVEs skredfarekartlegging i kommende år dele inn området etter hvor ofte man kan forvente skred; hvert 300. år, 1000. år eller 5000. år. Sykehus og skoler må ...
... ser ut, og gjør at vi oppdager strukturer, terreng og skred- og elveløp som vi ikke kan se med det blotte øyet, og som heller ikke ... helt annet grunnlag for å vurdere skredfaren, her fremtrer skred- og elveløpene tydelig, og dette gir et helt annet grunnlag for ...
... vurderer. I en «100-årssone» kan det gå  flere skred hvert hundrede år, her vil all bebyggelse være forbudt. Innenfor en ... av en prat med geologene og forteller det han har erfart om skred og skredfare i nærområdet. NGU-geologene lytter interessert. De vet at ...
... Les artikkelen her. Geologiske studier viser at skred har vært normale hendelser under ulike klimaforhold de siste 10 000 år. ...
... reservoar med væske og gass, til dømes metan. Skred i millionar av år Store områder på kontinentalskråninga utanfor Lofoten-Vesterålen-Troms er påverka av skred. Skredaktiviteten har gått føre seg i mange millionar år, heilt sidan ...
... om hvordan framtidige klimaendringer påvirker faren for skred og flom. Kartlegger naturlig transport av løsmasser Kartlegger ...
... om hvordan framtidige klimaendringer påvirker faren for skred og flom. Kartlegger naturlig transport av løsmasser Kartlegger ...
... annet kartlagt kanaler på sjøbunnen, ferske spor etter skred, lokale bratte skråninger og flere groper med utstrømming av grunnvann. ... fastslår L’Heureux. I 1997 gikk det et undersjøisk skred ved boligområdet Fallet ved Rissa sentrum. Den siste kartleggingen viser ...
... Les mer: Åknes/Tafjord-prosjektet   Et skred som omfatter hele det ustabile fjellpartiet Åkneset i Møre og Romsdal ...
... sklidd ut. Den eneste kjente mekanismen som kan utløse skred i så slake skråninger, er jordskjelv, forteller Fredin. Som ... så langt viser at det har vært flere generasjoner med skred. Forskerne mener det kan ha vært lang tid mellom disse, men det er også ...
Mange "nye" skred i hendelsesdatabasen En arbeidsgruppe bestående av medarbeidere ... 28.000 "nye" hendelser. I tillegg til skredulykkene (skred som har rammet mennesker eller ført til materiell skade), har vi nå fått samlet hendelser registrert av Statens vegvesen (skred mot veg), Jernbaneverket (skred mot jernbane) og ulike skredhendelser ...
... Norge og Chile. Her ser vi både på hvordan vi kan forutse skred og på hvordan fjellskred utvikler seg, forteller forsker Iain Henderson ... for å komme ut på de mange lokalitetene hvor det har gått skred. - Hovedpoenget med turen var å formulere delprosjekter og hvilke ...
... ) viser hvor det er fare for store kvikkleireskred, dvs. skred som kan berøre mer enn 10 mål. De områdene på kartene som hvite, viser hvor det er liten/ingen sannsynlighet for store skred, men faren for små skred er ikke vurdert. Kommunen krever / får ...
... til  NRK Sogn og Fjordane  Les mer om skred - www.ngu.no/skred Se karttjeneste for skred på www.skrednett.no NGUs kontakperson: Lars Harald Blikra ...
... - Svært ofte er det menneskeskapte årsaker som utløser skred, forteller geolog Lars Harald Blikra ved NGU. - Sikring av bekker og ... Den vil inneholde kunnskap om både historiske skred og risikoområder for fremtidige skred. Databasen vil bygges opp utover ...
... boligfeltet natt til 14. september 2005. Flom og skred Før jul i 2005 ba Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap både fylkesmennene og kommunene om en vurdering av skred- og flomutsatte områder i eget fylke. Direktoratet ønsket også å ...
SKRED: Her ser vi hvor de undersjøiske skredene utenfor Trondheim havn har gått de siste 120 årene. Et grunt skred utenfor moloen ved turistskipkaia er ikke datert. (Klikk på bildet for ... som kan opptre som glideplan for framtidige undersjøiske skred. - Ved videre utbygging av området bør det tas hensyn til den nye ...
... en million kubikkmeter fjellmasser ned i Lovatnet i to nye skred, og forårsaket mer skade på gård og grunn. I boken «Farlige ... som i sin utredning om samfunnets sårbarhet nevner skred med nøyaktig ett ord, verken mer eller mindre. Utvalget lot ... skredulykker i løpet av et drøyt hundreår. Dette gjør skred til den største risikofaktor med hensyn til naturulykker i Norge. Over ...
... ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) mot faren for nye skred.       JORDSKRED: Jordskred ... i Møre og Romsdal. Nå advarer han mot farene for nye skred her i landet. - Disse tallene er anslag basert på ...
... Nordnesfjellet på motsatt side av fjorden. Gamle skred Nå tråler forskningsfartøyet Seimsa store deler av fjorden på ... på fjordbunnen.     - Kartlegging av gamle skred kan si noe om hvor ofte det har gått skred ...
... Ekspertene mener det ikke er overhengende fare for nye skred i området rundt rasgropa ved Gullholmstranda i Kattmarka i Namsos, men ...
... i bevegelse. Forskere har nå beregnet sannsynligheten for skred og risikoen for folk i strandsonen. Bjørlykke ... Norddal kommune er det to store fjellblokker som kan utvikle skred på minst en til to millioner kubikkmeter. - Sannsynligheten for et ...
... ligger på ca. 90 moh. Når det gjelder utløsning av skred, vil menneskelig påvirkning absolutt kunne ha noe å si. Vegetasjon er ... erosjon – dette har betydning både for leirskred og skred i andre løsmasser. Det vil også være av betydning hvor masse ...
... en vurdering av sannsynligheten for at det skal gå skred i et område, forteller Jean Sebastien L'Heureux. Han er en av ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.