31 resultater
Skred er naturfaren som har forårsaket flest tap av liv i Norge, ifølge Stortingsmelding 15 fra 2011-12.  Skred har også ført til store økonomiske tap. Dette henger sammen med vårt ... og vår geologiske historie med istider og landheving. Skred er en felles betegnelse på masser av stein, jord, og/eller snø som ...
Mer innhold kommer snart...
... gjennom prosjektet Offshore Geohazards, der vi studerte skred og skredprosesser i Finneidfjord og Trondheim havn, men også på ... rasgropen etter Storeggaraset utenfor Møre. Studier av skred og skredfare i fjordene er gjennomført i en lang rekke prosjekter i ...
Utløpsområdet omfatter arealet som kan nås av en mulig skredhendelse. Skredets rekkevidde og utbredelse beregnes ved hjelp av ulike modelleringsverktøy for de forskjellige skredtypene.
... avslører tydelig morfologiske spor knyttet til skred, spesielt ved DHM utarbeidet ved hjelp av laserskanning som har svært ... gjør det mulig å se morfologien og strukturer knyttet til skred tydelig, selv i områder med tett skog. Digitale høydemodeller ...
... disse naturfarene som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom og skred, ville ikke topografien til jorden hatt dagens spektakulære form . I ... et jordskred med Mw 6.2 som totalt forårsaket rundt 500 skred i området og 11 mennesker mistet livet (Bilde tatt av R. Hermanns, ...
... føre til fjellskred i framtida. Fjellskred er svært store skred der hundretusener til mange millioner kubikkmeter med fjellmasser raser ...
... kan strekke seg fra land og ut i sjøen. Derfor kan skred som starter i sjøen forplante seg inn på land.  Før moderne tid ... eroderes og føre til "punktering" av kvikkleirelag, med skred til følge.  Kartlegging reduserer risikoen Samfunnet kan ...
... i skråninger brattere enn ca. 20 grader og defineres som et skred som starter med en plutselig utglidning i vannmettede løsmasser. ... i landskapet kan påvirke sårbarheten for denne type skred. Det gjelder spesielt inngrep som endrer de naturlige vannveiene i en ...
... Samfunnet kan tilpasse seg faren for steinsprang og -skred og redusere risikoen gjennom riktig arealbruk. En viktig forutsetning er ... over skredavsetninger og hvor det er potensiale for nye skred. Løsmassekart (Kvartærgeologiske kart) i Nasjonal ...
... til varme og kjøling, en utløsende årsak til skred, en potensiell flomdemper, en viktig faktor i setningsproblematikk, en ...
... til oppvarming og kjøling, en utløsende årsak til skred, en potensiell flomdemper, en viktig faktor i setningsproblematikk, en ...
... og samordning av nasjonale behov for data om skred?  - Så langt har vi nesten utelukkende laget disse kartene på ... NVE, og i bebygde, skredutsatte områder. Men problemene med skred i bratt terreng og behov for å vurdere skredfaren er også til ... prioritert av NVE, men der annen infrastruktur er utsatt for skred, forteller NGU-forsker Kari Sletten. Kan setninger som også sees ...
... og karbonatsedimenter rundt korallrev. Undersjøiske skred og skredfare. Kartet viser hvor det har gått skred på havbunnen. De viktigste landformene er skredgroper, skredkanter og ...
... for å forstå geologisk relaterte farer som vulkanisme, skred og jordskjelv - og for forskning på geologiske ressurser, for eksempel ...
... utbygging kan man se hvor det har gått undersjøiske skred, hvor sedimentene kan være ustabile, og hvor det er trygt å legge ...
For kartlegging av ulike skredtyper bruker NGU en rekke fjernmålings-, daterings- og geofysiske teknikker, men også avanserte digitale metoder og klassifiseringssystemer.
... Et landskap i Lyngen, Troms, preget av glasial erosjon, skred- og frostprosesser. Kanskje er viddene en rest fra et kupert kenozoisk ...
Hva består grunnen av, og hvilken styrke og bæreevne har den? Svaret på dette kartlegges med geotekniske metoder. Mye og kritisk informasjon kan hentes ut av hull i bakken.
... for RAS Expansion) Grunnvannets betydning for skred Grunnvannsutfordringer ved underjordsanlegg Miljøgeologi, ...
... og miljøplanlegging, samt under vurdering av naturfarer som skred og radon. Forenklet geologisk berggrunnskart over Norge. Bare ...
... se  NVEs Veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng. NGU har laget detaljerte kvartærgeologiske kart i ...
... kan oppstå flere steder under MG. Dette gjelder kvikkleire, skred i marin leire, salt grunnvann med mer. Slike problemstillinger kan ...
... har variert (f.eks. grusressurser, marin leire, skred) men det har alltid vært viktig at kartene representerte et ...
... Ønskes nærmere oversikt over aktsomhetsområder for skred eller radon, fås disse under saksområdet Sikkerhet . Funksjonen ...
... steder har utviklet seg kvikkleire i den havavsatte leiren. Skred i kvikkleire kan ha store konsekvenser. I tillegg kan leire begrense ...
... dreneringsforholdene og utstrekningen av et eventuelt skred. Siden profilene ofte dekker et relativt stort område, vil målingene gi ...
... Marina, som er bygd ut i sjøen øst for sentrum. Submarine skred har tidligere gått i Trondheimsfjorden etter innfylling langs ...
... ngu.no. 26.10.18. Klimaendringer årsaken til store skred på Mannen. Artikkel av Paula Hilger i tidsskriftet The Holocene.   ...
... Bevis for nyere tids massebevegelser f.eks. skred, jordskjelv, vulkanske utbrudd, tsunami ...
I Noreg er det vanleg å finne skjel og andre spor etter havet langt inne på land, høgt over dagens havnivå. Årsaka til dette er at isen pressa Noreg ned under siste istid. Da isen smelta, fløymde havet utover store delar av dagens landområde.
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.