6 resultater
Skred Ustabile fjellparti ...
... i oljenæringen  og stadig mer mediefokus på  flom, skred og jordskjelv, har påvirket fremtidens geologer i Norge. Nå opplever ... søndag 23. oktober. Her vil deltagerne få se både spor av skred og skredutsatte områder. Laserskanning er et moderne hjelpemiddel ...
... «kvartærgeologiske» kart, som beskriver løsmasser og skred. På bakgrunn av dette vil NVEs skredfarekartlegging i kommende år dele inn området etter hvor ofte man kan forvente skred; hvert 300. år, 1000. år eller 5000. år. Sykehus og skoler må ...
... opp. Og vi har fått en unik oversikt over undersjøiske skred, sier Reginald Hermanns. Han er leder for NGUs  lag for geofarer og ... han med penna på skjermen peke på flere spor av tidligere skred, enten fra fjellet og ned i i innsjøen, eller totalt undersjøiske ...
... seg selv at det vil bli betydelige konsekvenser av et stort skred her. Oversiktsbilde fra helikopter, av det ustabile ... ny NGU-rapport . Her definerer forfatterne faregraden for skred fra Gammanjunni 3 som «svært høy». Det understrekes også at ...
Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) presenterer en ny oversikt over ustabile fjellparti i Norge, der fare og risiko er klassifisert. Kartleggingen er gjennomført av NGUs skredeksperter.
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.