2 resultater
... Raymond 0800-3416 GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet 2011.003 Leire og andre løsmasser i strandsonen fortsetter ofte utenfor strandlinjen og skred som starter under havnivå kan potensielt forplante seg inn på land. I tillegg kan undersjøiske skred utløse flodbølger med ødeleggende virkning på land. Dette ...
... sand- og grusforekomster, men også noen forekomster av ur/skred- og forvitringsmateriale er registrert. Det er utført volumberegning for ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.