51 resultater
... etablert et feltlab-område for undersøkelse av submarine skred i Finneidfjord i Hemnes kommune i Nordland. Stedet er valgt på bakgrunn ...
... regnes da å bestå av tørt og forholdsvis løst lagret skred- materiale. Underliggende løsmasser regnes å bestå av kompakte og ...
... gått storeleirskred i nyere tid, men det har gått enkelte skred for flere tusen år siden.Små utglidninger og setninger i ...
... sand- og grusforekomster, men også noen forekomster av ur/skred- og forvitringsmateriale er registrert. Det er utført volumberegning for ...
... eller planlagt bebygde områder kan ligge utsatt til for skred. Steinsprang utgjør oftest den største trusselen mot bebyggelse, men ...
... områdene med vekt på løsmassene og spor av utglidninger/skred. Hovedmålsetningen med denne befaringen var å påvise og avgrense ...
... som kan true bebyggelse og europaveien ved Indre Nordnes. Skred herfra kan også gå ut i fjorden og skape flodbølger. På bakgrunn av ...
... 10 000 år har det i hele fjordsystemet gått ca. 10 større skred som har krysset fjordbunnen og hatt potensiale til å kutte alle kabler ...
... avsetningene. Lengst sør i området kan det være spor av skred fra ca. 5 meters dyp, og skredet må ha gått i en tidlig fase før ...
... ligger over havnivå, da det der kan være muligheter for skred i mulig kvikkleire. I tillegg bør stabilitet i bratte sandskråninger ...
... allerede før skredhendelsen i 2020, er spor etter et eldre skred i nesten nøyaktig det samme området som 2020-skredet. Tidligere ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.