7 resultater
... i Romsdalen. Hensiktem med målingene var å kartlegge skred- og rasmasser i forbindelse med store fjellskred. Skred- og rasmasser er indikert ved alle lokaliteter. Slike masser gir et ...
... ned i boligfeltet må sees i denne sammenheng. Risikoen for skred ned i boligfeltet er beregnet som forventet hyppighet av skred pr. tomt. Denne varierer fra ett skred pr. 140 år til ett pr. 1000 år. ...
... scenariet er at nevnte 2-3 mill. m3 går ut i ett skred. Det er også fare for at ytterlige deler av blokk A kan bli en del av ... finnes ingen numeriske metoder for å beregne slike skred. Ut fra geologiske strukturer, deformasjoner og bevegelser i fjellet - og ...
... strandforskyvning, elve- og bekkeerosjon og skred og andre massebevegelser. Til slutt omtales løsmassenes egnethet til ...
... og skredavsetninger dominerer kartbildet. Et stort skred har startet fra den trange delen av Isfjorden og gått 9 km utover og ...
... er det påvist erosjonskanaler som tyder på massebevegelse/skred. Det er ikke funnet stabiliserende morenerygger eller fjellterskler i ...
... regnes da å bestå av tørt og forholdsvis løst lagret skred- materiale. Underliggende løsmasser regnes å bestå av kompakte og ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.