11 resultater
... har kartlagt årsakene skredet over E18 i Vestfold. Skred skyldtes mangelfull sikring ...
... ikke uvanlig at E6 eller Dovrebanen er stengt pga flom eller skred. Mye nedfør kan gi store skader. Både på bygninger og infrastruktur. ... om sommeren».  Miljødirektoatet skriver om «Skred» i forbindelse med klimaendringer. Noregs vassdrags- og ...
... for RAS Expansion) Grunnvannets betydning for skred Grunnvannsutfordringer ved underjordsanlegg Miljøgeologi, ...
... verktøy Ingrid Johanna Verbaan, Seniorrådgiver NVE, Skred- og vassdragsavdelingen, Region Nord   Overvann ...
... den kunne medføre setningsskader, og i verste fall utløse skred. Brønnboreren kontaktet derfor NGU for faglig bistand. I samråd med ... høyt grunnvannstrykk som utgjør risiko for setninger eller skred. Et tverrsnitt er gjengitt i figur 3, under. Kart: Skrednett/NVE ...
... allerede før skredhendelsen i 2020, er spor etter et eldre skred i nesten nøyaktig det samme området som 2020-skredet. Tidligere ...
... Rettigheter Stortingsmelding 15 (2011-2012) om flom og skred understreker viktigheten av tilgjengeliggjøring av informasjon om ...
Mareano har nå gitt ut nye geologiske kart over den marine dalen Kveithola ved Bjørnøya og over kontinentalskråningen vest for Kveithola.
... ngu.no. 26.10.18. Klimaendringer årsaken til store skred på Mannen. Artikkel av Paula Hilger i tidsskriftet The Holocene.   ...
... Bevis for nyere tids massebevegelser f.eks. skred, jordskjelv, vulkanske utbrudd, tsunami ...
... i bratt terreng» (PDF)   10. Geolog fra Skred AS, Andrea Taurisano forteller om «Detaljerte kvartærgeologiske kart: ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.