14 resultater
Skred Ustabile fjellparti ...
... i oljenæringen  og stadig mer mediefokus på  flom, skred og jordskjelv, har påvirket fremtidens geologer i Norge. Nå opplever ... søndag 23. oktober. Her vil deltagerne få se både spor av skred og skredutsatte områder. Laserskanning er et moderne hjelpemiddel ...
... av etatsprosjektet NIFS (naturfare - infrastruktur - flom - skred). Prosjektets formål er å vise nytten av bakkebasert laserskanning for ... metode for etatene i NIFS-prosjektet. Overvåking av skred og andre skråningsprosesser med bakkebasert laserskanning ...
... «kvartærgeologiske» kart, som beskriver løsmasser og skred. På bakgrunn av dette vil NVEs skredfarekartlegging i kommende år dele inn området etter hvor ofte man kan forvente skred; hvert 300. år, 1000. år eller 5000. år. Sykehus og skoler må ...
... Pierrick Krogh, Kaja 0800-3416 Administrasjon Skred 2016.035 Geofaredagen 2016 er en del av prosjektet SAK Geofare, som ...
... opp. Og vi har fått en unik oversikt over undersjøiske skred, sier Reginald Hermanns. Han er leder for NGUs  lag for geofarer og ... han med penna på skjermen peke på flere spor av tidligere skred, enten fra fjellet og ned i i innsjøen, eller totalt undersjøiske ...
... seg selv at det vil bli betydelige konsekvenser av et stort skred her. Oversiktsbilde fra helikopter, av det ustabile ... ny NGU-rapport . Her definerer forfatterne faregraden for skred fra Gammanjunni 3 som «svært høy». Det understrekes også at ...
Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) presenterer en ny oversikt over ustabile fjellparti i Norge, der fare og risiko er klassifisert. Kartleggingen er gjennomført av NGUs skredeksperter.
... som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, oversvømmelse, skred og storm. I tillegg inkluderes prosesser som erosjon, naturlig radioaktiv ...
... Det betyr at det kontinuerlig er behov for kompetanse om ras/skred i diverse former, i kommuner og andre offentlige og private virksomheter, ...
... som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, oversvømmelse, skred og storm. I tillegg inkluderes prosesser som erosjon, naturlig radioaktiv ...
... 2/2015), at vi kan forvente både økt nedbør, erosjon, skred og flom som i mange henseende vil påvirke landbruket negativt Alt ...
... biologisk mangfold, grunnvann og ressurser. I tillegg til skred, jordskjelv, radon og andre naturfarer. Geologiske kart som viser et ...
... av land og hav. Dette fører til årlige oversvømmelser og skred i India. Det er viktig å forstå prosessene som er opphav til disse. ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.