19 resultater
Samfunnet kan tilpasse seg risikoen for skred gjennom riktig arealbruk, sikring, eller beredskap med overvåkning og ... Iain Henderson, NGU Gruppering av skred som følge av den nasjonale planen for kartlegging av skredfare. Skred forekommer nesten hver dag i fjellområder. De fleste skred blir ikke ...
... med fritidsaktiviteter, men også mange veier rammes av skred hvert år, og mange bolighus er bygget i skredutsatte områder. For å ... skredprosessene. Hva utløser skredene? Hvor går det skred, og hvor langt ut i dalbunnen kan skred fra skråningene nå? ...
... (NVE) ansvaret for fem temadatasett knyttet til skred og kvikkleire. NVE har tatt over skreddata fra NGU NVE har tatt ...
... vurderer. I en «100-årssone» kan det gå  flere skred hvert hundrede år, her vil all bebyggelse være forbudt. Innenfor en ... av en prat med geologene og forteller det han har erfart om skred og skredfare i nærområdet. NGU-geologene lytter interessert. De vet at ...
... risiko, der risiko omfatter både sannsynligheten for skred og mulighet for tapt liv. Selv om Norge er det 68. største landet ... 100 km inn i det alpine landskapet, er fjellskred den typen skred som hyppigst har forårsaket katastrofale hendelser. Flodbølger, som er ...
... formålet av NGU. Dette er et område hvor det går mange skred. De fleste av dem er relativt små og høyt oppe i fjellsiden, men flere ... større jordskred. Det har også vært store skred som har stengt veier og truet de som bor inne i dalen. I 1611 mistet 10 ...
... til varme og kjøling, en utløsende årsak til skred, en potensiell flomdemper, en viktig faktor i setningsproblematikk, en ...
... i norske dalfører. De sier ingenting om sannsynlighet for skred, men gir et godt grunnlag for nærmere vurdering av skredfaren, opplyser ... - Kartene sier ingenting om skredhyppighet eller faren for skred. De skal derfor ikke brukes direkte i utarbeidelse av regulerings- eller ...
...       FAKTA: Skred og jordskjelv Susanne Buiter har lenge forsket på såkalte ... form av rystelser i bakken, enkelte steder også vulkanisme, skred og små jordskjelv. Slike aktive prosesser påvirker selvsagt folk som ...
... for å forstå geologisk relaterte farer som vulkanisme, skred og jordskjelv - og for forskning på geologiske ressurser, for eksempel ...
For kartlegging av ulike skredtyper bruker NGU en rekke fjernmålings-, daterings- og geofysiske teknikker, men også avanserte digitale metoder og klassifiseringssystemer.
... Skredet er det siste i en rekke undersjøiske skred utløst akkurat her i Storeggaområdet. Forskere(*) har anslått at et ... bidra til å forandre stabiliteten i havbunnen og utløse skred. Forskerne er usikre på om det var én, eller en kombinasjon av flere av ...
... Et landskap i Lyngen, Troms, preget av glasial erosjon, skred- og frostprosesser. Kanskje er viddene en rest fra et kupert kenozoisk ...
Hva består grunnen av, og hvilken styrke og bæreevne har den? Svaret på dette kartlegges med geotekniske metoder. Mye og kritisk informasjon kan hentes ut av hull i bakken.
... til strukturelle analyser av bergmassen og anslå volum av skred-scenarier. Dataene kan også fortelle om bevegelse i terrenget, ved ...
... muligheter for kartlegging og overvåking av spesielt raske skred. Det er derfor viktig med landsdekkende tilgang til satellittdata for ...
... avsetningene. Lengst sør i området kan det være spor av skred fra ca. 5 meters dyp, og skredet må ha gått i en tidlig fase før ...
... i historisk tid. Resultatet var blant annet flere skred. Bildet viser skredkanter ved gården Storstrand i Utskarpen-bukta i ...
I Noreg er det vanleg å finne skjel og andre spor etter havet langt inne på land, høgt over dagens havnivå. Årsaka til dette er at isen pressa Noreg ned under siste istid. Da isen smelta, fløymde havet utover store delar av dagens landområde.
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.