11 resultater
... og kartleggingsarbeid med henblikk på forebygging av skred langs strandsonen i Norge. Arbeidet har gitt en økt forståelse for ... inngrep. I rapporten sammenfattes kunnskap fra 29 historiske skred langs strandsonen i Norge, generelle karakteristika for slike skred som ...
... reservoar med væske og gass, til dømes metan. Skred i millionar av år Store områder på kontinentalskråninga utanfor Lofoten-Vesterålen-Troms er påverka av skred. Skredaktiviteten har gått føre seg i mange millionar år, heilt sidan ...
... har små initialskred utviklet seg til store retrogressive skred som har ført til tap av menneskeliv og store materielle skader. En bedre ... i Norge. Denne rapporten beskriver oppførselen til norske skred og er en katalog som gir en oversikt over 37 skred i marin leire i Norge. ...
... Olsen, Lars 0800-3416 Løsmassekartlegging - skred 2011.068 Det er utført en kvartærgeologisk kartlegging av ... og prosesser som påvirker disse og som kan forårsake skred. Identifisering av tidligere skred og områder hvor det foregår aktiv ...
... samt prosesser som virker på disse og som kan forårsake skred. Identifisering av tidligere skred og områder hvor det foregår aktiv erosjon er vektlagt. Resultatene ...
... ligger på ca. 90 moh. Når det gjelder utløsning av skred, vil menneskelig påvirkning absolutt kunne ha noe å si. Vegetasjon er ... erosjon – dette har betydning både for leirskred og skred i andre løsmasser. Det vil også være av betydning hvor masse ...
... en vurdering av sannsynligheten for at det skal gå skred i et område, forteller Jean Sebastien L'Heureux. Han er en av ...
NVE har publisert en foreløpig verjson av rapporten som beskriver kvikkleireskredet på Byneset i Trondheim og det videre oppfølgingsarbeidet.
... kjent med området der skredet har gått. - Dette er et skred med stort omfang. Byneset er et av flere områder i Trøndelag hvor det ... finner du her. Alt om kvikkleireskred og andre typer skred finner du på www.skrednett.no Det er NVE som er ansvarlig ...
... ødeleggelser. Mange må leve med usikkerheten. Kan et skred inntreffe der jeg bor? Når vil det skje? SKREDFARE: Oppslag i ... betydelig arbeid med å kartlegge områder med risiko for skred, flom og radon. Det utarbeides aktsomhetskart og gjøres detaljerte ...
... forskyvninger av vannmasser kan være både jordskjelv, skred og vulkanutbrudd. Da Krakatau eksploderte (noe som egentlig var en ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.