52 resultater
KLIMA OG SKRED: Lars Harald Blikra i det ustabile fjellpartiet Åkerneset i Møre og ... og infrastruktur - og tar menneskeliv. Ulike typer skred har drept 2000 mennesker i Norge de siste 150 årene. Direktør Suzanne ... (NGI) mener vi statistisk sett kan vente oss 10 store skred i Norge de neste 100 årene og at hver av dem kan ta flere titall ...
... flere mindre ulykker. Skrednett viser data om alle typer skred over hele landet på kart. Her vil du finne både informasjon om ... departementer med underliggende etater som befatter seg med skred og skredforebygging. En slik fordelig har gitt seg utslag i lite ...
... har gjennom tidene vært rammet av en rekke små og store skred. Flere historiske hendelser vitner om stor dramatikk, mye skade og tap av ... hvor det er registrert store sprekker som kan avløse store skred med lang rekkevidde, forklarer Lars Blikra. Skredforskeren ...
... lite sannsynlig at hele fjellpartiet vil falle ut som ett skred i stedet for flere separate blokker. Det fastslår forskerne Iain ... å planlegge både varsling og evakuering. Historisk skred Det siste store skredet gikk i denne fjorden for snart 200 år siden. ...
SKRED: Bildet er hentet frå skredulykka i Kattmarka 13. mars i fjor. Store delar av Noreg er utsett for flaum og skred frå naturens side. Førebygging er ei viktig oppgåve for styresmaktene. ... busette i områder som kartlegginga viser kan bli råka av skred eller flaum, skriv Riksrevisjonen i ei pressemelding. ...
GRANSKER SKRED: Forsker Kari Sletten (t.h.) og geolog Anja Midttun gransker skred i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Her er de to i Hjelledalen over ... forskningsprosjekt om sammenhengen mellom vær, klima og skred: - Hovedmålet med GeoExtreme er å si noe om hvordan skredfaren vil ...
... i forrige århundre.     Alt om skred på www.skrednett.no Kvikkleire på kart Fenomenet ... ut. Kvikkleire er meget ustabil og kan føre til store skred. Dette er kvikkleireskred Dette er kvikkleireskred ...
... etter siste istid har påvirket undersjøiske skred i Trondheimsfjorden. Gransker klimaendringer i Trondheim Gransker ...
... Les artikkelen her. Geologiske studier viser at skred har vært normale hendelser under ulike klimaforhold de siste 10 000 år. ...
... Les mer: Åknes/Tafjord-prosjektet   Et skred som omfatter hele det ustabile fjellpartiet Åkneset i Møre og Romsdal ...
... til  NRK Sogn og Fjordane  Les mer om skred - www.ngu.no/skred Se karttjeneste for skred på www.skrednett.no NGUs kontakperson: Lars Harald Blikra ...
... - Svært ofte er det menneskeskapte årsaker som utløser skred, forteller geolog Lars Harald Blikra ved NGU. - Sikring av bekker og ... Den vil inneholde kunnskap om både historiske skred og risikoområder for fremtidige skred. Databasen vil bygges opp utover ...
... en million kubikkmeter fjellmasser ned i Lovatnet i to nye skred, og forårsaket mer skade på gård og grunn. I boken «Farlige ... som i sin utredning om samfunnets sårbarhet nevner skred med nøyaktig ett ord, verken mer eller mindre. Utvalget lot ... skredulykker i løpet av et drøyt hundreår. Dette gjør skred til den største risikofaktor med hensyn til naturulykker i Norge. Over ...
... ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) mot faren for nye skred.       JORDSKRED: Jordskred ... i Møre og Romsdal. Nå advarer han mot farene for nye skred her i landet. - Disse tallene er anslag basert på ...
... Nordnesfjellet på motsatt side av fjorden. Gamle skred Nå tråler forskningsfartøyet Seimsa store deler av fjorden på ... på fjordbunnen.     - Kartlegging av gamle skred kan si noe om hvor ofte det har gått skred ...
... Ekspertene mener det ikke er overhengende fare for nye skred i området rundt rasgropa ved Gullholmstranda i Kattmarka i Namsos, men ...
... i bevegelse. Forskere har nå beregnet sannsynligheten for skred og risikoen for folk i strandsonen. Bjørlykke ... Norddal kommune er det to store fjellblokker som kan utvikle skred på minst en til to millioner kubikkmeter. - Sannsynligheten for et ...
... gå et stort fjellskred. De vurderer sannsynligheten for et skred fra Mannen til å være i størrelsesorden 1/100. - Det mest ... scenariet er at to-tre millioner kubikkmeter går ut i ett skred. Det er også fare for at ytterlige deler av frontpartiet kan bli en del ...
... forutsetningen for skredutløsning. Det kan derfor forekomme skred i områder som ikke er vist på kartet, sier han. Utenfor ... snøskred forekommer. - Noen steder går det årvisse skred mens det andre steder kan gå flere år mellom hver gang. Samtidig kan ...
... slikt arbeid, sier Kari Sletten, som selv har doktorgrad på skred og 13 års erfaring som geolog på NGU. Undersjøiske skred Hun deltar i ett av utvalgene som olje- og energiminister Terje ...
... 1980- og 1990-tallet ble det likevel rapportert at et stort skred er "svært lite sannsynlig". - Det er disse konklusjonene vi ... og volum. På grunn av de svært store konsekvensene slike skred kan få, er det helt nødvendig å klargjøre alle disse usikkerhetene, ...
... og forfattar. Engasjert Furseth har dokumentert skred over heile landet, og har skrive fleire bøker om emnet. Han har vore særskild engasjert i Tafjordulykka. I 1934 råka eit skred heimkommunen til Furseth, Norddal, og tok 40 menneskjeliv. ...
... forutsetningen for skredutløsning. Det kan derfor forekomme skred i områder som ikke er vist på kartet. Utenfor faresonene ... snøskred forekommer. - Noen steder går det årvisse skred mens det andre steder kan gå flere år mellom hver gang. Samtidig kan ...
STORT SKRED: Skredgropa ligger på 500 meters dyp, tre til fem kilometer utenfor ... en gigantisk flodbølge, en tsumani. Undersjøiske skred - Topografien på havbunnen og seismiske undersøkelser viser at det har gått en rekke undersjøiske skred både i Boknafjorden, Karmsundet og Skudenesfjorden, forteller forsker og ...
... av dette kan komme til å rase ut, noe som innebærer et skred som er flere ganger så stort som katastrofen i Tafjord i 1934. ... det er mulig å overvåke fjellsidens bevegelser og varsle skred som kan komme, opplyser prosjektleder Lars Harald Blikra ved NGU/ICG. ...
... flodbølgene som gjør skade og tar liv i forbindelse med skred. De kan feie med seg både folk og hus. Derfor er det spesielt viktig å ... den klart største trusselen for befolkninga i området. Et skred her vil ramme E6 og utløse en flodbølge i fjorden. Av de 91 ...
... at bevegelsene er relativt store. Sannsynlig med nye skred NGU har kartlagt flere store fjellskred som tidligere har løsnet fra ... store fjellskred, og sannsynligheten for at det vil gå nye skred i det aktuelle fjellpartiet blir av NGU vurdert til å være stor. ...
... seg ned i løsmassene. Men det er en rekke spor etter skred i Trondheim bl.a. Duedalen, Othilienborg, Sjetnemarka, Tiller… Tips ...
... nå har blitt analysert av geologene, trer det fram gamle skred og dype gjel som forteller historien om hvordan havbunnen har blitt til ...
... forslag til ekstrabevilgninger innenfor satsingsområdet skred, er ikke fulgt opp i regjeringens budsjettforslag for neste år. ...
... raste nye masser. Etter en halv time gikk det et nytt stort skred, og kl. 14.55 gikk det siste store skredet som tok med seg hele seks ...
... data fra de nasjonale databasene for berggrunn, løsmasser, skred, grus og pukk gjort tilgjengelig for nedlasting, men flere data blir ...
... infrastruktur, og i verste fall resultere i utglidninger og skred. - Med unntak av de utfylte massene på Brattøra, kan vi generelt ... av kvikkleire, som ved ulike påvirkninger kan utløse skred. Forskere ved NGU og Norges teknisk-naturvitenskapelige ...
... og Ranafjorden ble sannynligvis utløst av undersjøiske skred. Kjente norske flodbølger De mest kjente tsunamiene her til ... ble drept. *  31 år senere gikk det et nytt skred i Ramnefjellet. Et enormt fjellparti på cirka én million kubikkmeter ...
... Les mer om Rissa-raset Les mer om skred på www.skrednett.no Les mer om "Geologisk ...
... 73904115, e-post: lars.blikra@ngu.no Les mer om skred I forbindelse med NGUs geologiske kartlegging av Troms fylke ble ...
Siden 1997 har NGU samarbeidet med Troms fylkeskommune om "Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Troms". Seks års geologiske undersøkelser har gitt et godt grunnlag for å sette geologiske spørsmål på dagsorden i fylket.
... høyest prioritet til tettbebyggelse og områder med eldre skred. Geologene anbefalte at Lyngseidet sentrum burde vurderes for ...
... vil presentere oljeindustriens data som viser undersjøiske skred, forteller Thorsnes. MAREANO - marin arealdatabase for norske kyst- ...
... med tanke på industriell virksomhet eller trusler som skred og vulkaner, forekommet i liten grad. Det har også vært store problemer ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.