18 resultater
... mennesker mistet livet i det som begynte som et undersjøisk skred i Finneidfjord sommeren 1996. To hus og deler av E6 raste på sjøen i ... bildet for stor versjon. Flere gamle skred Sørfjorden ved Finneidfjord i Hemnes kommune i Nordland har også ...
... scenariet er at nevnte 2-3 mill. m3 går ut i ett skred. Det er også fare for at ytterlige deler av blokk A kan bli en del av ... finnes ingen numeriske metoder for å beregne slike skred. Ut fra geologiske strukturer, deformasjoner og bevegelser i fjellet - og ...
Mange "nye" skred i hendelsesdatabasen En arbeidsgruppe bestående av medarbeidere ... 28.000 "nye" hendelser. I tillegg til skredulykkene (skred som har rammet mennesker eller ført til materiell skade), har vi nå fått samlet hendelser registrert av Statens vegvesen (skred mot veg), Jernbaneverket (skred mot jernbane) og ulike skredhendelser ...
... Derron, Marc-Henry 0800-3416 Mindre oppdrag skred 2008.062 Kvinesdal kommune ønsket å få gjennomført en utredning ... av NGU på 90-tallet viste at en kunne få til dels store skred i Fedafjorden, med skredvolum på 10 000 – 100 000 m3. Det ble estimert ...
... ) viser hvor det er fare for store kvikkleireskred, dvs. skred som kan berøre mer enn 10 mål. De områdene på kartene som hvite, viser hvor det er liten/ingen sannsynlighet for store skred, men faren for små skred er ikke vurdert. Kommunen krever / får ...
... boligfeltet natt til 14. september 2005. Flom og skred Før jul i 2005 ba Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap både fylkesmennene og kommunene om en vurdering av skred- og flomutsatte områder i eget fylke. Direktoratet ønsket også å ...
... som gir overbelastning på leira. Resultatet kan bli et skred. I tillegg kan dynamitt eller jordskjelv gi så kraftige vibrasjoner på ... kvikkleiren ligger. Da kan vi gjøre tiltak for å unngå skred, fastslår forsker Lena Rubensdotter. - Det kan for eksempel skje ...
... kan tas prøver av steinen for nærmere undersøkelser. Skred på havbunnen Skred på 500-600 meters dyp på kontinentalskråningen utenfor Andøya. Den ...
Inntil nå har få områder i fjellheimen vært kartlagt for potensiell snøskredfare. Nå kommer snart nye landsdekkende aktsomhetskart fra NGU. Kartene blir et fornuftig sted å starte planleggingen av neste års påsketur, uansett hvor du skal ut på tur.
... Voll, ser vi eit gammalt spor etter eit av landets største skred. Gropa er opptil 40 meter djup og her raste det, truleg for nokre tusen ... i 1345. Her døydde om lag 500 menneske etter at eit skred ved Haga, lenger sør i dalen, hadde demt opp elva. Gigantflaumen kan ...
... oversiktskartlegging av område der det kan vere fare for skred. I revidert statsbudsjett for 2007 vart det løyvd ytterligare fem ...
... etablert et feltlab-område for undersøkelse av submarine skred i Finneidfjord i Hemnes kommune i Nordland. Stedet er valgt på bakgrunn ...
... as Fjellet her kan utvikle skred på én til to millioner kubikkmeter, noe mindre enn det dramatiske ...
... til tørt land. Det har gått tre undersjøiske skred i fjorden utenfor Trondheim de siste 150 årene. Samtidig er deler av ...
... områdene med vekt på løsmassene og spor av utglidninger/skred. Hovedmålsetningen med denne befaringen var å påvise og avgrense ...
... geologiske strukturer, sand- og grusressurser, skred og skredfare, forurensing, menneskelaget materiale og marin arkeologi, ...
... operabygg med og uten norsk stein, thorium, grunnvarme og skred. Også NRKs utegående reporter fra Nitimen stakk innom utstillingen ...
... som et satsingsområde. Fagfeltet har betydning for både skred og stabilitet på havbunnen, klima/paleoklima, biologi/naturlig ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.