1 resultater
... er det registrert 6 rasgroper fra tidligere kvikkleire- skred. Rasgropene består av silt/leire under et topplag av elveavsatt sand. ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.