Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

243 resultater
Skred forbindes ofte med store ulykker og katastrofer som fører til tap av ... mistet livet i skredulykker i Norge. Men de ulike typene skred er naturlige prosesser, og daglige hendelser, som er med på å forme landskapet over tid. Ordene skred, ras, laup, fall osv, brukes om hverandre, og har ulik betydning i ...
Samfunnet kan tilpasse seg risikoen for skred gjennom riktig arealbruk, sikring, eller beredskap med overvåkning og ... Iain Henderson, NGU Gruppering av skred som følge av den nasjonale planen for kartlegging av skredfare. Skred forekommer nesten hver dag i fjellområder. De fleste skred blir ikke ...
Mer innhold kommer snart...
... gjennom prosjektet Offshore Geohazards, der vi studerte skred og skredprosesser i Finneidfjord og Trondheim havn, men også på ... rasgropen etter Storeggaraset utenfor Møre. Studier av skred og skredfare i fjordene er gjennomført i en lang rekke prosjekter i ...
... med fritidsaktiviteter, men også mange veier rammes av skred hvert år, og mange bolighus er bygget i skredutsatte områder. For å ... skredprosessene. Hva utløser skredene? Hvor går det skred, og hvor langt ut i dalbunnen kan skred fra skråningene nå? ...
Kvikkleire (og andre typer sensitiv leire) finnes i områder med marine avsetninger, herunder marin leire. Dette er leire som opprinnelig er avsatt i saltvann, og som på grunn av landhevning etter istiden finnes nær eller over havnivå.
... har kartlagt årsakene skredet over E18 i Vestfold. Skred skyldtes mangelfull sikring ...
Skred Ustabile fjellparti ...
Utløpsområdet omfatter arealet som kan nås av en mulig skredhendelse. Skredets rekkevidde og utbredelse beregnes ved hjelp av ulike modelleringsverktøy for de forskjellige skredtypene.
KLIMA OG SKRED: Lars Harald Blikra i det ustabile fjellpartiet Åkerneset i Møre og ... og infrastruktur - og tar menneskeliv. Ulike typer skred har drept 2000 mennesker i Norge de siste 150 årene. Direktør Suzanne ... (NGI) mener vi statistisk sett kan vente oss 10 store skred i Norge de neste 100 årene og at hver av dem kan ta flere titall ...
... jordens overflate og det er trolig mange flere undersjøiske skred enn det er skred på land. Å kartlegge spor etter skred under vann er både vanskelig og ...
... flere mindre ulykker. Skrednett viser data om alle typer skred over hele landet på kart. Her vil du finne både informasjon om ... departementer med underliggende etater som befatter seg med skred og skredforebygging. En slik fordelig har gitt seg utslag i lite ...
... i oljenæringen  og stadig mer mediefokus på  flom, skred og jordskjelv, har påvirket fremtidens geologer i Norge. Nå opplever ... søndag 23. oktober. Her vil deltagerne få se både spor av skred og skredutsatte områder. Laserskanning er et moderne hjelpemiddel ...
... får geologene ofte høre “her har det aldri gått skred”. Det kan stemme, men “manns minne” er som regel for kort til å ... Dette fordi det kan gå lang tid mellom hvert enkelt skred - kanskje hundrevis til tusenvis av år. Ligger boligen din ...
... har gjennom tidene vært rammet av en rekke små og store skred. Flere historiske hendelser vitner om stor dramatikk, mye skade og tap av ... hvor det er registrert store sprekker som kan avløse store skred med lang rekkevidde, forklarer Lars Blikra. Skredforskeren ...
... lite sannsynlig at hele fjellpartiet vil falle ut som ett skred i stedet for flere separate blokker. Det fastslår forskerne Iain ... å planlegge både varsling og evakuering. Historisk skred Det siste store skredet gikk i denne fjorden for snart 200 år siden. ...
SKRED: Bildet er hentet frå skredulykka i Kattmarka 13. mars i fjor. Store delar av Noreg er utsett for flaum og skred frå naturens side. Førebygging er ei viktig oppgåve for styresmaktene. ... busette i områder som kartlegginga viser kan bli råka av skred eller flaum, skriv Riksrevisjonen i ei pressemelding. ...
... av etatsprosjektet NIFS (naturfare - infrastruktur - flom - skred). Prosjektets formål er å vise nytten av bakkebasert laserskanning for ... metode for etatene i NIFS-prosjektet. Overvåking av skred og andre skråningsprosesser med bakkebasert laserskanning ...
... og kartleggingsarbeid med henblikk på forebygging av skred langs strandsonen i Norge. Arbeidet har gitt en økt forståelse for ... inngrep. I rapporten sammenfattes kunnskap fra 29 historiske skred langs strandsonen i Norge, generelle karakteristika for slike skred som ...
... bevegelser i mange fjellpartier – også i Romsdalen. Skred i to perioder Nå er de gamle skredmassene kartlagt og datert. ... - Dateringene viser at det har vært to perioder med store skred fra Mannen etter at isen smeltet i Romsdalen. Den første var for mellom ...
GRANSKER SKRED: Forsker Kari Sletten (t.h.) og geolog Anja Midttun gransker skred i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Her er de to i Hjelledalen over ... forskningsprosjekt om sammenhengen mellom vær, klima og skred: - Hovedmålet med GeoExtreme er å si noe om hvordan skredfaren vil ...
... (NVE) ansvaret for fem temadatasett knyttet til skred og kvikkleire. NVE har tatt over skreddata fra NGU NVE har tatt ...
... på data samlet inn i fjor høst, nemlig at det var store skred i nedre halvdel av skråningen. Langs skråningen er det et 250 km sammenhengende område som er berørt av skred, fra Trænadjupraset i sør til de dype gjelene utenfor Vesterålen. ...
... den blir belastet for mye, vil strukturen kollapse, og et skred kan utløses . Hvis vi skal finne marin leire eller kvikkleire, må ... geotekniske undersøkelser. Foto: Inger-Lise Solberg Skred i leire Kvikkleire kan være uproblematisk så lenge den ligger ...
... feltarbeid i området har dei funne restar av fleire gamle skred i dalen enn forventa. Tre skred ramla ned frå Mannen mot slutten av siste istid. For 5000 år siden ...
... mennesker mistet livet i det som begynte som et undersjøisk skred i Finneidfjord sommeren 1996. To hus og deler av E6 raste på sjøen i ... bildet for stor versjon. Flere gamle skred Sørfjorden ved Finneidfjord i Hemnes kommune i Nordland har også ...
... i forrige århundre.     Alt om skred på www.skrednett.no Kvikkleire på kart Fenomenet ... ut. Kvikkleire er meget ustabil og kan føre til store skred. Dette er kvikkleireskred Dette er kvikkleireskred ...
... avslører tydelig morfologiske spor knyttet til skred, spesielt ved DHM utarbeidet ved hjelp av laserskanning som har svært ... gjør det mulig å se morfologien og strukturer knyttet til skred tydelig, selv i områder med tett skog. Digitale høydemodeller ...
... etter siste istid har påvirket undersjøiske skred i Trondheimsfjorden. Gransker klimaendringer i Trondheim Gransker ...
... Aktsomhetskart sier ingenting om når, eller hvor hyppig skred vil skje. Det sier heller ikke om at det faktisk vil skje, men det sier ... komme tre elger på en gang. Aktsomhetskart for ulike skred sier altså at her finnes det en mulighet for at skred - men det er ikke ...
... til tross for at ingen "noensinne" har sett at det har gått skred på plassen. Hvordan kan kommunen mene at tomta er potensielt ... regler for hva som tillates av skredfare (sannsynlighet for skred) for ulike typer bygninger.  Sikkerhetskravene er strengere enn i de ...
... «kvartærgeologiske» kart, som beskriver løsmasser og skred. På bakgrunn av dette vil NVEs skredfarekartlegging i kommende år dele inn området etter hvor ofte man kan forvente skred; hvert 300. år, 1000. år eller 5000. år. Sykehus og skoler må ...
... ser ut, og gjør at vi oppdager strukturer, terreng og skred- og elveløp som vi ikke kan se med det blotte øyet, og som heller ikke ... helt annet grunnlag for å vurdere skredfaren, her fremtrer skred- og elveløpene tydelig, og dette gir et helt annet grunnlag for ...
... vurderer. I en «100-årssone» kan det gå  flere skred hvert hundrede år, her vil all bebyggelse være forbudt. Innenfor en ... av en prat med geologene og forteller det han har erfart om skred og skredfare i nærområdet. NGU-geologene lytter interessert. De vet at ...
... disse naturfarene som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom og skred, ville ikke topografien til jorden hatt dagens spektakulære form . I ... et jordskred med Mw 6.2 som totalt forårsaket rundt 500 skred i området og 11 mennesker mistet livet (Bilde tatt av R. Hermanns, ...
... Les artikkelen her. Geologiske studier viser at skred har vært normale hendelser under ulike klimaforhold de siste 10 000 år. ...
... reservoar med væske og gass, til dømes metan. Skred i millionar av år Store områder på kontinentalskråninga utanfor Lofoten-Vesterålen-Troms er påverka av skred. Skredaktiviteten har gått føre seg i mange millionar år, heilt sidan ...
... om hvordan framtidige klimaendringer påvirker faren for skred og flom. Kartlegger naturlig transport av løsmasser Kartlegger ...
... om hvordan framtidige klimaendringer påvirker faren for skred og flom. Kartlegger naturlig transport av løsmasser Kartlegger ...
... annet kartlagt kanaler på sjøbunnen, ferske spor etter skred, lokale bratte skråninger og flere groper med utstrømming av grunnvann. ... fastslår L’Heureux. I 1997 gikk det et undersjøisk skred ved boligområdet Fallet ved Rissa sentrum. Den siste kartleggingen viser ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.