Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

198 resultater
... tar i bruk stadig flere elementer i det periodiske system. Sjeldne jordartsmetaller inngår i de fleste produkter som er nødvendige for ... metallene som regnes i denne klassen. Forekomstene av sjeldne jordartsmetaller finnes først og fremst i fast fjell, men det ...
MANGEL: Europa speider etter sjeldne jordartsmetaller, blant annet i norske fjell. Egentlig er ikke stoffene så sjeldne som man kan tro, men de trengs, og etterspørselen øker. - Vi skal bidra med informasjon om forekomster av sjeldne jordartsmetaller i Norge, forteller forsker Julian Schilling ved NGU. ...
... NGU under ledelse av T. L. Sverdrup. Undersøkelser etter sjeldne jordartselementer i Fensfeltet, Ulefoss. ...
... Forslag til videre undersøkelser. Undersøkelser etter sjeldne jordartselementer (RE) i Fensfeltet, Ulefoss. ...
... Kart og profiler. Undersøkelser etter sjeldne jordartselementer i Fensfeltet, Ulefoss. ...
... Dysprosium er blant de sjeldneste av det som kalles sjeldne jordarter, det som på engelsk betegnes som Rare Earth Elements, REE. ...
... virkelig verdi. Metodens nøyaktighet ved bestemmelse av de sjeldne jordartselementene (REE) i vannprøver har blitt undersøkt. Ved bruk ... en faktor 89.3 ganger. Kvalitetssikring metodeutvikling: Sjeldne jordartselementer (REE), ICP-MS analyser ...
... og Troms i 1986 ble det påvist unormalt høyt innhold av sjeldne jordarter Ce, La, m.fl.) i deler av Indre Tysfjord-regionen. Ved oppføgende ...
... 2: landformer, berggrunn og løsmasser. Kartblad 2.3.7 Jordarter Kvartærgeologisk kart over Norge. Tema: jordarter M 1:1 mill. / Quaternary map of Norway. Rev. 3. oppl. ...
... lava, larvikitt og nordmarkitt. Forekomsten inneholder også sjeldne jordelementer thorium og uran. Bekkesediment, mosesediment, ... Utprøving av geokjemiske letemetoder for niob og sjeldne jordelementer ved Sæteråsen, Vestfold, Oslofeltet. ...
... kvartærgeologi. En beskrivelse av de minerogene jordarter innen Sør-Gudbrandsdals- regionen med kvartærgeologiske ...
... og løsmasser. Kvartærgeologisk kart over Norge. Tema: Jordarter.; Norge; 1:1 mill.; trykt i farger; Teksthefte: Thoresen,M.K. ...
... materiale <9 mikro m målt med laser. Leirinnhold i jordarter - en sammenlignende studie med vekt på Coulter Laser 200 og ...
... til kartlegging av forurensing samt ved klassifisering av jordarter. Kornfordelingsanalyser ...
... energiformer og elektrifisering krever store mengder sjeldne jordartsmetaller (REE), blant annet til supermagneter i vindturbiner. ... i Fensfeltet. Mørkeblå farge viser karbonatitten med sjeldne jordartsmetaller. Kart: Sven Dahlgren Fensfeltet er en av ...
... fastslår fondet. - En hel bransje er på jakt etter sjeldne jordartysmetaller. Samtidig utarbeides det en mineralstrategi og det ... er en vinn-vinn situasjon for miljøet. Økt gjenvinning av sjeldne jordartsmetaller i innsamlede produkter har en fantastisk miljøgevinst ...
... rhodium, palladium, osmium, iridium og platinum, samt sjeldne jordartsmetall. Desse minerala har stor samfunnsøkonomisk verdi i ... resssursar av både beryllium, kobolt, fosfor, grafitt og sjeldne jordartsmineral. Kritiske mineral: Ei lang rad mineral med stor ...
... med tanke på korrosjon og oksidasjon. Metallene er relativt sjeldne og av høy økonomisk verdi. Edelmetaller ...
... Resultatene viser at en kan ha høye konsentrasjoner av sjeldne jordarter uten at strålingen er anomal. Å bedømme det undersøkte området ...
... kinesiske produkter fordi kina kontrollerer tilgangen til sjeldne, men helt nødvendige, mineraler og metaller som inngår i USAs high-tech industrier. Sjeldne jordartselementer er helt nødvendige for å kunne produsere bl.a. ...
... niob (Nb), tantal (Ta), zirconium (Zr), hafnium (Hf) og de sjeldne jordartsmetallene (REE - rare earth elements), inklusiv lanthanidene; ... ofte er korrelert med uran og i noen tilfeller med sjeldne jordarter (REE) som det er lett etter i Norge. Fra disse arbeidene sitter NGU ...
... og energimineral som kull og petroleum, men også sjeldne mineraler som er nødvendige for en karbonfri energiproduksjon. ... jern og flere spesialmetaller. Det trengs også flere typer sjeldne jordartselementer for å lage lette og små magneter som inngår i ...
... internasjonale kampen om både tradisjonelle materialer og sjeldne mineraler hardner til. Med sine rike naturressurser har Norge, og ... og andre metaller Utvinning og produksjon av sjeldne jordarter Forskningsdirektøren fra Sintef fastslår at ressursene i ...
... Noen steder er geologien vernet, eksempelvis sjeldne fossiler, spesielle mineraler eller rødlistede landskapstyper. ... å kaste flate steiner fra stranda, fordi de var blitt så sjeldne. Vi som liker å «kaste flyndre» (også kalt «å kaste smutt») ble ...
... med opp til 50 meter tykk svartskifer. Svartskifer kan føre sjeldne jordarter, grafitt og svovelkis, og et privat selskap har for lengst prøvetatt ...
... av det radioaktive thorium og opp- treden av niob, og sjeldne jordarter er radioaktivitet brukt til å lete etter disse elementer. Denne ...
... osv. De andre metallene i disse er ofte metaller som sjeldne jordartselementer (REE), uran (U), yttrium (Y) og niob (Nb). I ... om grunnstoffet fordi det ofte opptrer sammen med uran og sjeldne jordarter (REE). Fra disse arbeidene sitter NGU inne med store mengder data, ...
... datering, zonering, modalanalyse, identifikasjon av sjeldne faser, termobarometri. SEM og EPMA ...
... av en antatt sammenheng mellom opptreden av thorium og niob/sjeldne jordarter ble en nærmere undersøkelse av anomaliene igangsatt. Undersøkelsen ...
... er interresante på grunn av sitt innhold av niob og sjeldne jordarter. Denne rapport omhandler 8 anomalier i permiske eruptiver. Anomali ...
... presenteres. Bergarten har et høyt innhold av scandium, sjeldne jordarter og uran som gjør den økonomisk intressant. Mikrosonde ...
... av det som kan være en av Europas største forekomster av sjeldne jordartsmetaller - nettopp i det geologisk interessante Fensfeltet. ... europeisk industri er avhengig av mange av disse råvarene. Sjeldne jordartsmetaller er nødvendige for grønn energiproduksjon og inngår ...
... av den kaledonske fjellkjede. Avsetning av Be, Sn, U, Th, Y, sjeldne jordarter, osv. fant sted ved magmatisk differentiasjon og hydrotermal ...
... i Oslofeltet hyppig ledsages av høyt innhold av niob og sjeldne jordarter. Det foreslås derfor en systematisk måling av radioaktivitet fra ...
... med fylkeskart Kvartærgeologisk kart over Norge. Tema: Jordarter 1:1 mill, NGU 1990 Kvartærgeologiske kart over Nordkalotten 1:1 ... Teksthefte: Kvartærgeologisk kart over Norge. Tema: Jordarter Gråsteinen 13: Røros – verdensarv med kåppår, krom og ...
Hva består grunnen av, og hvilken styrke og bæreevne har den? Svaret på dette kartlegges med geotekniske metoder. Mye og kritisk informasjon kan hentes ut av hull i bakken.
Nå kan du se 3D-kart av havbunnen eller laste ned maringeologiske kart i PDF, SHAPE eller som WMS-tjeneste. Og det beste er at alt er helt gratis.
... i den kommende smarte og grønne steinalderen er nye og mer sjeldne metaller og mineraler som inngår i dagliglivets nye høyteknologiske ... står vi ovenfor en ny steinalder. I tillegg til en rekke sjeldne jordartselementer (REE), vil vi trenge 90 ganger mer aluminium og 50 ...
Hva er "Natural Diatomite"?
... Dreietrykksonderinger brukes til sondering i finkornede jordarter, fra leire til grus. Totalsondering ... grunn og fjell. Resultatene gir grunnlag for å identifisere jordarter og vurdere relativ fasthet i løsmassene og berggrunnen. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.