Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1831 resultater
Jæger, Ø. Sand. Sand- og grusressurskart.; Sand; 13134; 1:50 000; trykt i sort/hvitt; ...
... istid. På beskyttede steder opptrer avsetningene gjerne som sand, på mer værutsatte strender finner vi grus og stein. På Sand kan du også se breelvavsetninger sammensatt av grus og sand. Disse ...
Sand og grus finner vi i israndavsetninger i fjordene og på kysten, i ... og fjordene bør gjennomføres før en starter utvinning av sand og grus. På denne måten vil en få kart og data som viser hvilke ... i Norge er økende og domineres av knust berg (pukk). For sand- og grus er forbruket stabilt, men har i store forbruksområder begynt å ...
Sand, grus og pukk er mineralske byggeråstoffer som etter bearbeiding nyttes ... Geologiske materialer av ulike kornstørrelser som sand og grus, leire og knust stein er naturens egne produkter som vi mennesker ... infrastruktur, inneholder byggeråstoffer. Enten i form av sand, som er stein som er knust fra naturens side, eller knust stein (pukk) som ...
... ble det i 1985 foretatt kartlegging og registrering av sand- og grusforekomster langs Namsen og Bjøra. I feltundersøkelsene inngikk ... Rapporten viser at det opptrer betydelige mengder sand og grus i Overhalla, men de fleste forekomstene domineres av sand og er ...
... har etter henvendelse fra Lier kommune utført detaljerte sand- og grusundersøkelser i Lierdalen. Feltundersøkelsene har bestått i ... vurdert uten at det er gjort spesialundersøkelser. 8 ulike sand- og grusforekomster er undersøkt m.h.p. volum og kvalitet. Lyngsåsen ...
... ved Myrset - Holmen inneholder totalt ca. 2 - 3 mill. m3 sand og grus av god kvalitet til vanlig betongformål og med sand som er godt egnet til spennbetong. Avsetningen ved Trollvik inneholder mer ...
Bergstrøm, Bjørn 0800-3416 1556/9C En stor del av sand- og grusforsyningen til Kirkenesområdet har kommet fra Sandnes massetak ... med disse undersøkelsene var å finne brukbare alternative sand- og grusforekomster som kan erstatte massene i Sandnes. De foreløpige ...
... om å bistå med en behandling av en søknad til støtte om sand og grusundersøkelser i Godfjord. NGU befarte området og tok prøver for ... gi et bedre grunnlag for å vurdere kvalitet og mengde. Sand- og grusbefaringer. ...
Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning hyttefelt.
... å vere forårsaka av høgt glimmerinnhold i lausmassene. Sand -og grusforekomster. ...
... aktuell til betongformål. Bør undersøkes nærmere. Sand-, grus- og pukkbefaringer. ...
... det faste fjell i området rundt Kjosen, sommeren 1977. Sand- og grusundersøkelser. ...
... Her avdekker man hvor store uttak som er gjort, og hvor mye sand, grus og pukk som er brukt i et bestemt år. Av Norges totale uttak ... i Rogaland fylke 2004 Rogaland øker uttaket av sand, grus og pukk. Fylket er landets viktigste produsent av byggeråstoff, og ...
Sand, grus og pukk brukes til mange formål hvor det stilles ulike krav til ... til kvalitet er lettere å tilfredsstille. Knapphet på sand og grus På grunn av stort forbruk og nedbygging av forekomster er det knapphet på sand og grus mange steder, særlig nær byer og tettsteder. Det resulterer i ...
... Det aktuelle området ligger på elveavsetninger av sand og grus. Det mest aktuelle området for settefiskanlegg er i foten av ...
... fra Finnmark jordsalgskontor i 1973 avsluttet en analyse av sand og grusforekomstene i Alta med sikte på å finne erstatning for ... som Alta kommune ønsker nedlagt. For å bestemme mengden av sand og grus er det utført seismiske målinger på forskjellige utvalgte ...
... den undersøkte delen av avsetningen domineres av grusig sand og sand. Materiale med riktig korngradering vil ifølge rapport fra Forsknings- ...
... har NGU utført en objektrettet detalj- undersøkelse av en sand- og grusforekomst på Moslett. Hensikten med under- søkelsen var å ... av en større breelvavsetning var egnet som uttakssted for sand og grus. Undersøkelsene besto i detaljert snitt- graving og prøvetaking. ...
... foretatt en analyse av hvilke muligheter det er for å finne sand- og grusforekomster i Altaområdet som erstatning for sandfallet på ... områdene hvor de ønsker å lokalisere hoveduttaket av sand og grus som siden blir gjort til gjenstand for mere detaljerte ...
... har NGU gjennomført en lokalitetsundersøkelse av sand-, grus- og enkelte fastfjellsforekomster for å få en oversikt over ... ved Nykvåg og Hovden på Langøya de mest lovende. Sand-, grus- og fastfjellsundersøkelser i Vesterålen. ...
... Stryken- og NSBs massetak inneholder ca. 2,5 mill.m3 sand og grus med en kornstørrelse som er best egnet til betongformål p.g.a. ... Selve ryggen består av 4 mill. m3 med løsmasser. Sand og grusundersøkelser ved Ryggkollen. ...
... inneholder en brukerdokumentasjon for plotteprogram for sand- og grusressurskart. Nødvendig kartinformasjon ligger lagret i ... eller folie med eller uten topografi. Plotteprogram for sand- og grusressurskart. ...
... for å gjere ei regional kartlegging av undersjøiske sand- og grusforekomstar i kyst- og fjordstrøk i Troms. Formålet var å ... og 16 delta/vifter er undersøkte for å kartlegge sorterte sand- og grusressursar som kan utnyttast til opptak av massar til ulike formål ...
... i Finnmark ønsket å få undersøkt og vurdert enkelte sand- og grusforekomster i Finnmark til betongformål. I Mannskarvika, Nordkapp ... som stilles til dekker for veier med tung trafikk. Sand- og grusundersøkelser i Finnmark. Samlerapport. ...
... inneholder en systemdokumentasjon for plotteprogram for sand- og grusressurskart. Nødvendig kartinformasjon ligger lagret i ... NYSUBR for karttekniske problemer. Plotteprogram for sand- og grusressurskart. ...
... Vegvesen har NGU foretatt undersøkelser og befaringer av sand -og grusforekomster i 8 utvalgte områder i Kvænangen kommune for å få ... utsatt til med sin fremtredende posisjon ut mot fjorden. Sand- og grusundersøkelser i Kvænangen kommune. ...
... Ved Roagojavre, ved Masi, ligger det en sand- og grusforekomst som er brukbar som tilslag til betong av vanlig ... masser av tilfredsstillende kvalitet til vanlig betong. Sand- og grusundersøkelser i Finnmark. Samlerapport ...
... og Tysfjord kommune har NGU foretatt befaring av de største sand- og grusforekomster i Tysfjord kommune for å få en oversikt over ... og Storelva, Stefjord som er av en viss interesse. Sand- og grusundersøkelser i Tysfjord kommune. ...
Sprekkesone m/intrusive ganger i Drammensgranitt kan gi mulighet for store vannmengder til jordbruksvanning.
De hydrogeologiske forhold vurderes til gjennomgående å være gode nok til å kunne dekke vannbehovet ved grunnvann til følgende steder: Gurskøy: Sætre, Saure, Gjerdsvik, Stokset Fastlandet: Håberg (Hakallestrand) Kvamsøy: Kvamme, Oppheim (Bringsinghaug), Ristesund Sandsøy: Bringsvor, Varholm, Helland/Våge, Bakkedal (Sandsbakken) De fleste steder må vannet hentes fra fjellbrønner. Boresteder ble anvist. Ofte må en regne med mer enn en brønn.
... av et par nevnte morenerygger bør imidlertid vurderes. Sand- og grusundersøkelser i Vefsn kommune. ...
Borebrønner i Drammensgranitt gir vanligvis tilstrekkelig vann til hytter og enkelthus. Borplass er uttatt. Forslag til avløpsinfiltrasjon er skissert.
... man har tilgang på grovt steinmateriale av god kvalitet. Sand- og grusundersøkelser i Nærøy kommune. ...
... eller i havet ble det avsatt mektige delta av sortert sand og grus, og der sideelver møtte hoveddalen ble det dannet sand- og grusvifter. I denne type sorterte avsetninger er det stort ...
... Rød sandstein fra Ringerike Sandstein er forsteinet sand. I Europa er sandstein en meget vanlig og anvendelig naturstein. I Norge ...
... Vårens båtpuss forurenser jord og sand ved småbåthavnene. Forskere advarer mot forurensingsfaren og oppfordrer ...
... en pressemelding fra Michigan State University Sand brukes som tilslag i betong i infrastruktur og bygninger, i glass, PC-er, ... gruppe forskere har sett på kostnadene ved uttak og bruk av sand på verdensbasis, og foreslår nå nye tiltak for en bærekraftig ...
... finnes ubegrensede mengder av de ikke fornybare ressursene sand grus og pukk. Både kvalitetsmessige, økonomiske og miljømessige ... er slike verktøy. De viktigste forbrukerne av sand, grus og pukk er bygge- og anleggsbransjen. De siste årene har ... beliggenhet og volum. Illustrasjon av hva sand, grus og pukk blir brukt til.  Avsatt som løsmasser For å ...
Neeb, Peer-R. 0800-3416 1508 - Ønsket utført sand og grusundersøkelser for Jordskiftedommeren i Troms og Finnmark for framtidig fordelig av sand og fyllmasseforekomster. - Sand og grusforekomstene ved Kanstadbotn ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.