Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

120 resultater
Radon er en naturlig forekommende radioaktiv gass uten lukt, smak eller farge. Det anslås at radon i inneluft er årsak til 300 dødsfall årlig i Norge som følge av lungekreft. Radon-222, hvor isotopen som her blir referert til som radon, er en del av ...

Denne karttjenesten viser nasjonalt aktsomhetskart for radon. Karttjensten gir en første vurdering av aktsomhet for radon, og kan brukes som et hjelpemiddel for kommunene for å vurdere behovet for nye målinger i boliger og ved planlegging av nybygging av boliger. Har et område fått klassifiseringen «høy aktsomhet» eller «særlig høy aktsomhet» bør det tas hensyn til dette i kommunenes arbeid med arealplaner. Oppløsning på dataene er ikke bedre enn 1:50.000 - dvs. at dataene ikke kan brukes på enkelttomter eller mindre boligfelt. Kartet viser sannsynlighet for at det kan være eller vil bli et radonproblem, og derfor er kartene mest interessant for styring av oppfølgingskartlegginger og utvikling av retningslinjer for ny boligbygging.

Radon aktsomhet ...
Radon aktsomhet ...
... som stort sett sammenfaller med forekomstene av radon i luft innendørs. Så langt kjenner ingen årsaken til sykdommen MS, ... sykehus var i utgangspunktet skeptisk til Bølvikens radon-teori, men sa likevel ja til å delta i beabeidingen av dataene. - Jeg ...
... - Vi vet for lite om sammenhengen mellom byggematerialer og radon i dag, sier forsker Guri Ganerød ved NGU. Ufarlig grønnstein ... NGUs forskere kunne starte arbeidet med å kartlegge radon i byggeråstoff nærmere enn de på forhånd hadde trodd. Ved en ...
Veileder: Radon fra pukk (PDF) Kilden for radon er radium og en konsentrasjon under 150 Bq/kg vil vanligvis gi en midlere ... hus ikke overstiger 150 Bq/kg. Den opprinnelige kilden for radon og radium er uran, som opptrer naturlig i berggrunnen med ulike ...
... - Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om geologiske forhold, opplyser forsker Guri V. Ganerød ved ... - I noen områder i Norge er mange boliger målt for radon, i andre deler av landet få eller ingen. Det nye kartet er basert på ...
Radon gir lungekreft og ca. 300 mennesker dør hvert år som følge av det. ... Til sammenligning omkom det 208 i trafikken i 2010. Radon (Rn-222) er en gass uten lukt og farge. Den dannes ved nedbryting av det ... og har laaaang halveringstid (4,468 milliarder år!). Radon (Rn-222) har kort halveringstid, bare 3,8 døgn. Dette er lang nok tid ...
... verdt å være oppmerksom på i hjemmet ditt. Slik kan radon komme inn i hus Radon (Rn-222) “lever” i 3,8 døgn. Det er nok tid til at gassen kommer inn ...
... målinger. Det er påvist flere anomale verdier på radon hvorav to skiller seg klart ut. I begge tilfeller dreier det seg om ... antas å skyldes små uranmineraliseringer i pegmatitter. Radon- og radiometriske målinger i Vest-Agder. ...
... ble NGU Rapport 95.161 utgangspunkt for medieoppslag ang. radon i grunnvann. Medieforkuseringen toppet seg med innslag i både radio og ... inneholde farlig høye mengder av den radioaktive gassen radon. 31 av vannverkene har grunnvann i løsmasser som kilde mens to vannverk ...
... i NGUs Nord-Trøndelagsprogram er det foretatt målinger av radon 222 i vann fra utvalgte borebrønner i fjell i Ytre Namdalen. Hensikten ... å få et generelt inntrykk av hvilke konsentrasjoner av radon 222 som kan forventes i borebrønner innen et grunnfjellsområde som har ...
... in the Løten area with the intention og mapping the radon gas hazard from the alum shales in the region. The survey was conducted ... the correlation of the airborne measure- ments with radon gas in the soil and ground water. Further comparison of the airborne data ...
... grunnvann. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO), er radon den viktigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking, og det er ... er mulig å sette likhetstrekk mellom uran i berggrunnen og radon i hus. For eksempel kan visse typer løsmasser være årsaken til ...
... 2018.012 This report describes the work done to produce a radon hazard map for the Trøndelag county. It is our judgement that the ... utilized, may also be used for preparation of a new national radon hazard map. Earlier studies, in the Oslo area, have revealed the ...
... måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø, og det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig ... og berggrunnsgeologiske kart. Resultater fra målinger av radon i overflatevann er også tatt med. En vurdering av resultatene og ...
... Hvilken risiko utgjør kvikkleire, jordforurensing og radon på Østlandet? En stor konferanse trekker nå geologi inn i kommunal ...
... for kommunane, både når dei skal prioritere målingar av radon i eksisterande bustader, og når dei planlegg nybygging. Uran i ... i vurderinga av aktsemd: Eksisterande målingar av radon i luft innomhus.  Gammamålingar frå lufta, noko som gir ein ...
... i jordskorpa, dannes den usynlige og radioaktive gassen radon, som gir økt risiko for lungekreft. I tillegg utvikles det varme, som ... er mulig å sette likhetstrekk mellom uran i berggrunnen og radon i hus. For eksempel kan visse typer løsmasser være årsaken til ...
... stoffer, blant annet radium, som i sin tur brytes ned til radon (222Rn). Alunskifer finnes i Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud og Hedmark.  Helserisiko Radon er nest hyppigste årsak til lungekreft etter aktiv røyking og anslås ...
... en meget begranset del av landet er radonkartlagt. Radon forårsaker lungekreft og trolig dør om lag 300 personer årlig av lungekreft som følge av radon her til lands. Det er flere enn tallet på omkomne i trafikken. Flere ...
... svare på generelle spørsmål om dannelse og transport av radon i grunnen, om hvilke bergarter og løsmassetyper som oftest er assosiert med radon. Ellers kan vi si noe om radonfaren på Østlandet der vi har publisert ...
... av aktsomhetsnivå: Eksisterende målinger av radon i inneluft. Gammamålinger fra luften, som gir en generell ... På bakgrunn av omfattende kartlegginger med måling av radon i boliger fra hele landet, er det anslått at ca. 175.000 boliger i Norge ...
... over 1000 Becquerel per kubikkmeter inneluft (Bq/m3). Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass, som gir økt risiko for ... stoffer, blant annet radium, som i sin tur brytes ned til radon (222Rn). Alunskifer finnes i Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud og ...
Larvikitt er en ufarlig bergart med tanke på radon. "Farlige" bergarter er gjerne granitter og Alunskifer. Alunskifer har ... Ligger det andre bergarter/masser over bergarter med radon, vil dette vanligvis hindre gjennomtrenging av radongass. En meter med ...
... og uran i disse massene kan føre til høy konsentrasjon av radon inne. Radongassen kan sive inn i huset gjennom sprekker og gi økt risiko ... finner du radoninnholdet i huset ditt ved å måle radon i inneluften. Vi har utarbeidet en anbefalt prosedyre for ...
... Jan S. Sørdal, Torbjørn 0800-3416 Kartlegging av radon for arealplanlegging 2012.067 I denne rapporten gis det en oversikt ... og som kan ha betydning for å vurdere risikoen for radon i Norge. Deriverte produkter som alunskiferkart og aktsomhetskart for ...
... negative helseeffektar. Dette gjeld i første rekke fluor, radon, uran og arsen. Det er òg ei rekke oppløyste stoff i grunnvatn som kan ... pH og er difor vesentleg eit problem i fjellbrunnar. Gassen radon er sjeldan noko problem i lausmassebrunnar på grunn av naturleg ...
... (f.eks. Ca,Mg,Fe,Mn) mens andre elementer som f.eks. radon og fluorid har en klar og påviselig helseeffekt. I Sverige viser ... ca. 18.000 borebrønner i fjell gir et for høyt innhold av radon. Brukere av grunnvann med særlig høy konsentrasjon av fluorid og/eller ...
... måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø, og det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig ...
... stikningsnett. Resultatene gir en viss korrelasjon mellom radon og uran i jordprøvene, som i tillegg er analysert på Cu, Mo, Pb og Zn. ...
... måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig ...
... den måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig ...
... måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig ...
... måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig ...
... den måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig ...
... måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø, og det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig ...
... måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig ...
... positive og målingene har gitt en viss korrelasjon mellom radon og uran i jordsmonn. Jordprøvene er i tillegg analysert på Cu, Mo, Pb ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.